Download 01 Emilian Radu - Managementul Resurselor Umane PDF

Title01 Emilian Radu - Managementul Resurselor Umane
File Size12.4 MB
Total Pages523
Document Text Contents
Page 1

Managementul resurselor umane
Prof.univ.dr.Radu EMILIAN, Conf.univ.dr. Gabriela TIGU, Lect univ. Olimpia STATE,

Lect.univ. Claudia TUCLEA

Cuprinsul cărţii:
STUDIU INTRODUCTIV

PROVOCARILE SI CONTINUTUL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
1 Provocarile MRU
1.1 Mutatiile tehnice si MRU
1.2 Provocarile economice ale MRU
1.3 Provocarile sociale ale MRU
2 Continutul MRU
2.1 Evolutia MRU
2.2 Continutul actual al MRU

PARTEA I
DE LA INDIVID LA ORGANIZATIE

Capitolul 1 Motivarea angajatilor
1.1 Motivatia - abordare generala
1.1.1 Structuri ale motivatiei
1.1.2 Formele motivatiei
1.2 Motivatie si performanta; optimul motivational
1.3 Managementul motivarii
1.4 Teorii ale motivarii
1.4.1 Teorii clasice ale motivarii
1.4.2 Teorii moderne ale motivarii
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 1
Verificarea cunostintelor din capitolul 1

Capitolul 2 Grupurile de munca
2.1 Conceptul de grup in conducere si rolul lui
2.2 Procesele de grup
2.3 Eficienta grupului
2.4 Cunoasterea grupurilor
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 2
Verificarea cunostintelor din capitolul 2

Capitolul 3 Satisfactia muncii
3.1 Conceptul de satisfactie a muncii
3.2 Sursele satisfactiei in munca
3.3 Raportul satisfactie – productivitate
3.4 Cai de crestere a satisfactiei in munca
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 3
Verificarea cunostintelor din capitolul 3

Capitolul 4 Sistemul social al intreprinderii
4.1 Conceptul de sistem social
4.2 Disfunctionalitati in sistemul social al intreprinderilor
4.2.1 Absenteismul
4.2.2 Fluctuatia
4.2.3 Conflictele sociale

Biblioteca digitala - detalii carte http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=48&idb=9

1 of 4 04/12/2009 09:44

User
Rectangle

User
Rectangle

Page 2

4.2.4 Accidentele de munca
4.3 Dezvoltarea sistematica a sistemelor sociale
4.3.1 Formularea obiectivelor generale ale intreprinderii
4.3.2 Diagnoza starii sistemului social
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 4
Verificarea cunostintelor din capitolul 4

Capitolul 5 Cultura organizationala
5.1 Definirea si evolutia conceptului de cultura
5.2 Componentele culturii organizatiei
5.3 Tipuri de culturi organizationale
5.4 Formarea, functiile si utilitatea culturii organizationale
5.4.1 Formarea culturii organizationale
5.4.2 Functiile culturii organizationale
5.4.3 Utilitatea cunoasterii si existentei culturii
5.5 Cultura organizationala – variabila de management
5.5.1 Relatia cultura organizationala – cultura nationala
5.5.2 Managementul culturii la nivel microeconomic
5.5.3 Cultura organizatiei si managementul resurselor umane
5.5.4 Cultura si motivarea angajatilor
5.6 Cultura organizatiei in sectorul serviciilor in Romania
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 5
Verificarea cunostintelor din capitolul 5

PARTEA a II-a
GESTIUNEA RESURSELOR UMANE

Capitolul 6 Proiectarea, analiza si evaluarea posturilor
6.1 Proiectarea posturilor
6.1.1 Continutul postului
6.1.2 Metode de descriere a functionalitatii posturilor (a modului de obtinere a performantei pe post)
6.2 Analiza posturilor
6.2.1 Componentele analizei posturilor
6.2.2 Metode folosite in analiza posturilor
6.3 Evaluarea posturilor
6.3.1 Metoda punctelor
6.3.2 Alte metode de evaluare a posturilor
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 6
Verificarea cunostintelor din capitolul 6

Capitolul 7 Gestiunea previzionala a personalului
7.1 Conceptul de gestiune previzionala a personalului
7.2 Metodologia gestiunii previzionale a personalului
7.2.1 Analiza previzionala a resurselor umane
7.2.2 Ajustarea resurselor umane in vederea echilibrarii cererii cu oferta de munca
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 7
Verificarea cunostintelor din capitolul 7

Capitolul 8 Angajarea personalului
8.1 Recrutarea de personal
8.1.1 Locul recrutarii in strategia generala a firmei
8.1.2 Surse si metode de recrutare
8.1.3 Cine face recrutarea?
8.1.4 Evaluarea programului de recrutare
8.2 Selectia personalului
8.2.1 Metode de selectie si derularea procesului de selectie
8.2.2 Decizia finala
8.3 Angajarea si integrarea personalului
Autoverificarea cunostintelor din capitolul 8
Verificarea cunostintelor din capitolul 8

Capitolul 9 Gestiunea carierei angajatilor

Biblioteca digitala - detalii carte http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=48&idb=9

2 of 4 04/12/2009 09:44

Page 261

Gestiunea carierei angajaţilor


manţa organizaţiei. La nivelul individului se poate urmări ce părţi ale pro-
gramului au fost puse efectiv în practică, dacă s-a îmbunătăţit performanţa
pe post sau în ce mod a fost acceptat programul de instruire de către salariat.
Aceste rezultate vor fi evaluate prin activitatea periodică de apreciere a
angajatului.

Pentru determinarea performanţei organizaţiei se vor evalua mai mul-
te aspecte legate de realizarea obiectivelor acesteia şi de eficienţa instruirii
sub raportul costuri-beneficii; se poate realiza o comparaţie între costurile
pregătirii (salariile instructorilor, materialele necesare, echipamente,
producţia pierdută ca urmare a absenţei cursanţilor de la locul de muncă
etc.) şi beneficiile obţinute în urma programului de instruire (creşterea
producţiei, reducerea rebuturilor, creşterea productivităţii muncii,
îmbunătăţirea climatului organizaţional etc.); de asemenea, pot fi făcute
comparaţii între costul efectiv al instruirii şi costurile organizaţiei dacă
instruirea nu ar fi avut loc ş.a.m.d.

În orice caz, indiferent de costurile implicate, este de dorit ca activita-
tea de pregătire şi dezvoltare profesională să nu fie privită ca o cheltuială
care trebuie imediat recuperată, ci ca o investiţie pe termen lung în resursele
umane ale firmei şi în progresul organizaţiei în sine.

Page 262

Managementul resurselor umane

1. Maturitatea, în cadrul evoluţiei carierei, are loc în general între:
a) 30-40 ani c) 40-50 ani
b) 35-45 ani d) 45-55 ani


2. Deschiderea spre exteriorul firmei este o nevoie personală

caracteristică:
a) debutului carierei c) sfârşitului carierei
b) mijlocului carierei d) este o nevoie profesională


3. Dacă un număr mare de angajaţi au frecvent performanţe sub

aşteptări, atunci:
a) politica de selecţie a firmei trebuie revizuită
b) sunt necesare programe de dezvoltare
c) sunt necesare programe de training
d) toate răspunsurile sunt corecte


4. Aprecierea informală a salariaţilor are loc:

a) o dată pe an c) niciodată
b) permanent d) mai des decât cea formală


5. În cadrul primei etape a gestiunii carierei, cadrele de conducere au

responsabilitatea:
a) de a proiecta sistemul de apreciere a salariaţilor
b) de a monitoriza desfăşurarea activităţii de apreciere
c) de a discuta rezultatele evaluării cu angajaţii
d) de a stabili programul de apreciere


6. Metodele obiective de apreciere a salariaţilor sunt suficiente?

a) da c) da, pentru că se bazează pe mărimi concrete
b) nu d) nu, pentru că nu oferă informaţii pentru deciziile de

promovare

Autoverificarea cunoştinţelor
din capitolul 9

Page 522

Anexe
Anexa 16


Fişa postului (III)


Denumire post: Funcţionar resurse umane
Subordonat: Managerului de resurse umane
Are în subordine: Secretara

Scopul:

Asigură servicii de recrutare, selecţie, evaluare posturi, consiliere pentru
tot personalul administrativ şi stagiar din organizaţie.


Atribuţii:
1. Oferă servicii în ceea ce priveşte recrutarea şi selecţia funcţionarilor,

secretarelor, personalului administrativ şi stagiarilor.
2. Organizează de programe de instruire în colaborare cu responsabilul cu

instruirea.
3. Asigură secretariatul în comisia de evaluare a posturilor.
4. Analizează posturi şi pregăteşte fişe de post în scopul evaluării acestora.
5. Oferă asistenţă în probleme de disciplină până la stadiul emiterii

avertismentelor scrise.
6. Sfătuieşte personalul tânăr în probleme de muncă.
7. Oferă sprijin administrativ în organizarea reanalizării anuale a sis-

temului de salarii. Se asigură că datele de personal sunt introduse în
sistemul informatic al organizaţiei.


Competenţe:

Esenţiale:
- toate aspectele de recrutare, inclusiv administrare teste;
- tehnici de interviu;
- analiza posturilor;
- introducere date în calculator;
- administrarea unui volum important de documente.

Dezirabile:
- administrare teste OPQ;
- evaluare posturi;
- tehnici de consiliere;
- conducerea sesiunilor de instruire.

Page 523

Managementul resurselor umane
Cerinţe comportamentale:
1. Capabil să colaboreze şi să-şi utilizeze calităţile interpersonale pentru

atingerea scopurilor dorite.
2. Capabil să influenţeze comportarea şi deciziile oamenilor pe probleme

referitoare la recrutare şi alte probleme de personal sau individuale.
3. Capabil să se implice în schimbare, flexibil, având abilitatea de a se

descurca când are de-a face cu incertitudini.
4. Capabil să identifice şi să rezolve problemele.
5. Focalizat pe atingerea obiectivelor.
6. Capabil să comunice uşor atât oral, cât şi în scris.

Similer Documents