Download 02 Sri Kaivalya Saaradhi - Vishesha Vyakya for VishnuSahasram 1288 Pages (1) PDF

Title02 Sri Kaivalya Saaradhi - Vishesha Vyakya for VishnuSahasram 1288 Pages (1)
File Size20.4 MB
Total Pages645
Document Text Contents
Page 2

Sri Vidya 16 (Ist Proof) 1

N ÔH·=ź ™ê~°kä J#∞

q+¨µ‚ ã¨Ç¨Ï„ã¨<å=∞ ÉèÏ+¨º=Ú

N QÆO_çHÀ@ âı+¨yi~å=ÙQÍ~°∞
N=∞u Å˛#~°ã¨=∞‡QÍ~°¡
*Ï˝Ñ¨HÍ~°ú=Ú =Ú„kOK«|_ç#k.

D „QÆO ä̂Œ =Ú„̂ Œ}‰õΩ
PiúHõ ã¨Ç¨Ü«∞=Ú KÕã≤#"å~°∞

N QÆO_çHÀ@ ~°Ñ¶̈Ú~å=∞â◊~°‡QÍ~°∞
N=∞u ~°=∂ Õ̂qQÍ~°∞

Page 644

N ÔH·=ź™ê~°kä

Saradhi Z5 (2nd Proof) 644

_®II „HÀq áê~°÷™ê~°kä

ã¨O è̂•`å – 201

ã¨Okè=∂<£ – 202

ã¨Ox"åã¨ó – 706

ã¨O<åºã¨Hõ$ ǜ – 580

ã¨O„Ѩ=∞~°Ì#ó – 231

ã¨OÉèí=ó – 31

ã¨O= «̀û~°ó – 91–422

ã¨O=$ «̀ó – 230

ã¨O™ê÷#ó – 386

ã¨OˆH∆áêÎ – 598

ã̈ ǜ – 478

ã῭ åOQÆuó – 184–450

ã῭ «̄ ~åÎ – 241

ã¨f¯iÎó – 622

ã῭ «̄ $ «̀ó – 242

ã¨`«¯ $uó – 700

ã῭ åÎ – 701

ã῭ «Ê ä̂•Kå~°ó – 955

ã῭ «Ê~åÜ«∞}ó – 703

ã῭ «ºó – 106–212–869

ã̈ «̀º è̂Œ~°‡Ñ̈~å„Hõ=∞ó – 289

ã῭ «º è̂Œ~°‡Ñ¨~åÜ«∞}ó – 870

ã῭ «º è̂Œ~å‡ – 529

ã῭ «ºÑ¨~å„Hõ=∞ó – 213

ã῭ «º"Õ∞ è̂•ó – 755

ã῭ «ºã¨O è̂Œó – 510

㨄 «̀"£∞ – 449

ã῭ «Î fi"å<£ – 867

ã῭ «Î fiã÷̈ó – 487

ã¨^•=∞s¬ – 893

ã¨̂ •Ü≥∂w – 165

ã¨̂ Œæuó – 699

ã¨̂ Œ∂ƒùuó – 702

ã¨<å ǜ – 896

ã¨<å «̀# «̀=∞ó – 897

ã¨ÑÎ̈lǨÏfió – 827

ã¨ÑÎ̈"åǨÏ#ó – 829

ã¨ÃÑÎÂ̂ è•ó – 828

ã¨=∞ó – 109

ã¨=∞Ü«∞[˝ó – 358

ã¨=∂`å‡ – 107

ã¨=∂=~°Îó – 773

ã¨q∞uO[Ü«∞ó – 362

ã¨g∞~°}ó – 223

ã¨g∞ǨÏ#ó – 444

ã¨q∞‡ «̀ó – 108

ã¨~°æó – 159

ã¨~°fió – 25

ã¨~°fiHÍ=∞ Œ̂ó – 851

ã¨~°fiQÆó – 123

ã¨~°fi[˝ó – 453–815

ã¨~°fi «̀â◊Û‰õ∆Ωó – 625

ã¨~°fi`À=ÚYó – 816

ã¨~°fi Œ̂~°≈#ó – 94

ã¨~°fin~°≈ – 45

ã¨~°fi Œ̂$H± – 199

ã¨~°fi Œ̂$QÍfi ºã¨ó – 572

ã¨~°fi„ѨǨÏ~°}ÏÜ«Ú è̂Œó – 1000

ã¨~°fiÜ≥∂QÆqxóã¨$ «̀ó – 103

ã¨~°fiÅHõ∆}ÅHõ∆}ºó – 360

ã¨~°fi"åwâ◊fiˆ~â◊fi~°ó – 802

ã¨~°fiq[˚~¸ – 799

ã¨~°fiq^•ƒù#∞ó – 124

ã̈~°fiâ◊GÉèí$`åO=~°ó – 759

ã¨~°fiã¨Ç¨Ïó – 863

ã¨~åfikó – 99

ã¨~åfiã¨∞xÅÜ«∞ó – 710

ã¨̂~fiâ◊fi~°ó – 96

ã¨=ó – 727

ã¨q`å – 884–969

ã¨Ç¨Ïó – 368

ã¨Ç¨Ï„ã¨l ǜ – 306

ã¨Ç¨Ï„ã¨áê ǜ – 227

ã¨Ç¨Ï„ã¨=¸~åú – 224

ã¨Ç¨Ï„™êOâ◊√ó – 483

ã¨Ç¨Ï„™êiÛ – 826

ã¨Ç¨Ï„™êHõ∆ó – 226

ã¨Ç≤Ï+¨µ‚ó – 144–565

™ê «̀fi`åOѨuó – 512

™êuÎ fiHõó – 868

™ê è̂Œ∞ó – 243

™ê=∞ – 576

™ê=∞QÆó – 575

™ê=∞QÍÜ«∞#ó – 988

™êH©∆ – 15

ã≤OǨÏó – 200–488

ã≤̂ Œúó – 97–819

ã≤̂ Œúã¨OHõÅÊ – 253

ã≤̂ •ú~°÷ – 252

ã≤kúó – 98

ã≤kú̂ Œó – 254

ã≤kú™ê è̂Œ#ó – 255

ã¨∞O Œ̂ó – 792

ã¨∞O Œ̂~°ó – 791

ã¨∞Y Œ̂ó – 459–889

ã¨∞ÃѶ∂+¨ó – 458

ã¨∞ «̀O «̀∞ó – 784

ã¨∞ «̀áêó – 195

ã¨∞ Œ̂~°≈#ó – 417

ã¨∞ è̂Œ<åfi – 567

ã¨∞Ѩ~°‚ó – 192–855

ã¨∞„Ѩ™ê Œ̂ó – 236

ã¨∞Éèí∞[ó – 265

ã¨∞=ÚYó – 456

ã¨∞"Õ∞ è̂•ó – 752

ã¨∞Ü«∂=Ú#ó – 707

ã¨∞~å è̂ŒºHõ∆ó – 134

ã¨∞~å#O Œ̂ó – 186

ã¨∞~åiǨ – 208

ã¨∞~°∞zó – 878

ã¨∞ˆ~â◊ó – 85

ã¨∞ˆ~â◊fi~°ó – 286

ã¨∞ÅÉèíó – 817

ã¨∞Ö’K«#ó – 794

ã¨∞=~°‚aO Œ̂∞ó – 800

ã¨∞=~°‚=~°‚ó – 737

ã¨∞g~°ó – 944

ã¨∞„= «̀ó – 455–818

12871286

Page 645

N ÔH·=ź™ê~°kä

Saradhi Z5 (2nd Proof) 645

_®II „HÀq áê~°÷™ê~°kä

ã¨∞¿+}ó – 540

ã¨∞ǨÏ$ ǜ – 460

ã¨∂~°ºó – 883

ã¨∂Hõ;ó – 457

™È=∞ó – 505

™È=∞Ñ¨ó – 503

ã¨̄ O Œ̂ó – 327

ã¨̄ O Œ̂̂ èŒ~°ó – 328

ãÎ̈=„Ñ≤Ü«∞ó – 680

ãÎ̈=ºó – 679

ã¨∞Îuó – 682

™ÈÎ̀ å – 683

™È΄ «̀"£∞ – 681

ã̈÷q~À „ è̂Œ∞=ó – 54

ã÷̈q+ª̈ó – 53–436

™ê÷}∞ó – 28

™ê÷# Œ̂ó – 387

™ê÷=~°™ê÷}∞ó – 427

ã≤÷~°ó – 203

ã¨∂÷Åó – 838

ã¨ÊëêìHõ∆~°ó – 279

㋬wfi Р216

„ã¨ëêì – 588–990

ã¨fiOQÆó – 616

ã¨fi è̂Œ$ «̀ó – 843

ã¨fiÜ«∞O*Ï «̀ó – 986

ã¨fiÜ«∞OÉèí∂ó – 37

ã¨fi=â◊ó – 466

ã¨fiHõ∆ó – 615

ã¨fiã≤Î – 903

ã¨fiã≤ÎHõ$ ǜ – 902

ã¨fiã≤Î̂ Œó – 901

ã¨fiã≤Î̂ ŒH∆̃}ó – 905

ã¨fiã≤ÎÉèí∞H± – 904

™êfiOQÆó – 548

™êfiѨ#ó – 465

™êfiÉèÏ=ºó – 523

™êfiã¨ºó – 844

ǨÏ

ǨÏOã¨ó – 191

ǨÏió – 650

ǨÏÖÏÜ«Ú è̂Œó – 562

ǨÏqó – 698

ǨÏq~°›ió – 359

Ç≤Ï~°}ºQÆ~°ƒùó – 70–411

Ç≤Ï~°}º<åÉèíó – 194

Ç¨ï «̀Éèí∞H± – 879–887

ǨÏ$+‘̂Hâ◊ó – 47

¿ÇÏ «̀∞ó – 366

¿ÇÏ=∂OQÆ̂ Œó – 738

Hõ∆

Hõ∆=∞ó – 442

Hõ∆q∞}ÏO=~°ó – 919

Hõ∆~°"£∞ – 480

H∆Í=∞ó – 443–854

H∆̃fâ◊ó – 991

ˆH∆„ «̀[˝ó – 16

ˆH∆=∞Hõ$ ǜ – 599

H∆ÀÉèí}ó – 374

12651288

Similer Documents