Download 198058006 Ivan Iljin Put Duhovne Obnove (1) PDF

Title198058006 Ivan Iljin Put Duhovne Obnove (1)
File Size2.0 MB
Total Pages101
Document Text Contents
Page 100

Иван Иљин

ПУТ ДУХОВНЕ ОБНОВЕ

Библиотека

РУСКИ БОГОТРАЖИТЕЉИ

Издавач

Л0Г0С, Београд

За издавача

ВЛАДИМИР МЕДЕНИЦА

Превод

ДОБРИЛО АРАНИТОВИЋ

Коректор

ФИЛИП МЕДЕНИЦА

Идејно решење корица СВЕТИСЛАВ

БАЈИЋ

Тираж
500


Штампа

ЗУХРА, Београд


ISBN
978-86-85063-56-5

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

271 .2-284

141 .7

Иљин, Иван Александрович
Пут духовне обнове / Иван Иљин ; превео Добрило Ара-

нитовић. - Београд : Логос, 2008
(Београд : Зухра). - 197 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Руски бо-
готражитељи; 28)

Превод дела: Путь духовного обновления / Иван Илъин. –

Белешке уз текст.

ISBN 978-86-85063-56-5

а) Православна теологија b) Социјална философија
COBISS.SR-ID 146076684

Similer Documents