Download 5-predavanje Drvene konstrukcije GFOS PDF

Title5-predavanje Drvene konstrukcije GFOS
File Size2.6 MB
Total Pages58
Document Text Contents
Page 29

•• TLAČNA/VLAČNATLAČNA/VLAČNA ČVRSTOĆAČVRSTOĆA (okomito na vlakanca) (okomito na vlakanca)

SVOJSTVA DRVA -SVOJSTVA DRVA - MEHANIČKAMEHANIČKA

- Normiran postupak- Normiran postupak

-- Zadane veličine normomZadane veličine normom: b, h, : b, h, l,l, eeww
-- Mjerene veličine: q,Mjerene veličine: q, wwDD
-- Čvrstoća:Čvrstoća: f f c,90c,90=f =f t,90t,90=q=qmaxmax/(b∙l)/(b∙l)
-- Modul Modul elastičnostielastičnosti::
EEc,90c,90=E=Et,90t,90=e=eww∙(q∙(q22-q-q11)/[b∙l∙()/[b∙l∙(wwD2D2 –  – wwD1D1)])]

- Dimenzije epruveta:- Dimenzije epruveta:

•• Mala epruveta - 20x20x40mm Mala epruveta - 20x20x40mm

•• Velika epruveta - 50x50x100mm Velika epruveta - 50x50x100mm
•• Modul elastičnostiModul elastičnosti - 50x50x200mm- 50x50x200mm

Similer Documents