Download 8.1 IE Fara Bife PDF

Title8.1 IE Fara Bife
File Size127.2 KB
Total Pages7
Table of Contents
              GUVERNUL ROMÂNIEI
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII
            
Document Text Contents
Page 1

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

SUBIECTE
PENTRU EXAMENUL ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII CA DIRIGINTE DE ŞANTIER
ÎN DOMENIUL: “8.1. INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR – INSTALAŢII

ELECTRICE”

SESIUNEA I:12-16 mai 2008

ATENŢIE !
• Proba scrisă va dura 2 ore.
• Testul cuprinde 32 întrebări tip grilă şi 3 întrebări la care răspunsurile considerate corecte de

către candidat trebuie completate.
• Răspunsurile corecte vor fi bifate cu un “X” în căsuţa corespunzătoare.
• Un subiect poate avea mai multe răspunsuri corecte, caz în care vor fi bifate mai multe căsuţe.
• Dacă a fost bifat un răspuns corect şi unul greşit se vor acorda 0 (zero) puncte.
• Nu se admit corecturi.

Subiectul nr. 1 0,2 puncte
Prevederile Legii nr. 10/1995 se aplică:

A construcţiilor definitive şi provizorii

B instalaţiilor aferente construcţiilor şi a instalaţiilor tehnologice

C construcţiilor de orice categorie şi instalaţiilor aferente acestora, precum şi lucrărilor de
modernizare, modificare, transformare, consolidare şi de reparaţii ale acestora

Subiectul nr. 2 0,2 puncte
Dirigintele de şantier are dreptul să verifice:

A existenţa în proiect a prevederilor privind fazele determinante, precum şi a programului
de control al calităţii

B existenţa tuturor avizelor, acordurilor, precum şi respectarea prevederilor legale privind
documentaţia tehnică

C respectarea tehnologiilor de execuţie, aplicarea corectă a acestora în vederea
asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentaţia tehnică, în contract şi în normele
tehnice în vigoare

D respectarea prevederilor legale cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 10/1995
privind calitatea în construcţii, în cazul efectuării de modificări ale documentaţiei sau
adoptării de noi soluţii care schimbă condiţiile iniţiale

Subiectul nr. 3 0,2 puncte
Dirigintele de şantier are dreptul de a interzice executantului utilizarea de lucrători
neautorizaţi pentru meseriile la care reglementările tehnice au prevederi în acest sens?

8.1 Instalaţii electrice pag. 1

Page 2

A da

B nu

Subiectul nr. 4 0,3 puncte
In conformitate cu prevederile C56-02, alegeti afirmatiile corecte pentru situatia in care se
constata, pe parcursul executiei, neincadrarea lucrarilor executate in prevederile proiectului

A dirigintele de santier opreste continuarea lucrarilor

B dirigintele de santier intocmeste Raport de neconformitate

C dirigintele de santier verificarezolvarea neconformitatilor

D dirigintele de santier emite dispozitie de santier pentru continuarea lucrarilor;

Subiectul nr. 5 0,2 puncte
In conformitate cu Legea 10/1995, constituie contraventie de la prevederile legii urmatoarele
fapte:

A realizarea de constructii fara proiecte

B organizarea necorespunzatoare si neaplicarea sistemului de conducere si asigurarea
a calitatii

C realizarea unei constructii fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea
si rezistenta cu posibilitatea distrugerii partiale a constructiei

Subiectul nr. 6 0,3 puncte
La instalatiile electrice, conform normativului I7/2002 sunt avute in vedere 3 tipuri de scheme
de legare la pamant. Explicitati semnificatiile schemelor din raspunsurile de mai jos:

A TT= …………………………………………………………………………………………

B TN = ………………………………………………………………………………………

C IT = ……………………………………………………………………………………….

Subiectul nr. 7 0,3 puncte
Bifati afirmatiile corecte:

A la retelele de lungimi foarte mari cu prize bune de impamantare ale maselor nu se
admite schema de legare la pamant de tip TT

B la retelele de lungimi foarte mari cu prize proaste de impamantare ale maselor 9peste
30 ) nu se admite schema de legare la pamant de tip I, TN

Subiectul nr. 8 0,3 puncte
Alegeti si completati in tabel afirmatiile corecte (da/nu) privind modurile principale de pozare
a cablurilor si conductoarelor izolate:

Mod de pozare Cabluri Conductoare izolate
Fixare directa pe pereti
Tuburi de protectie in montaj
aparentPozare pe poduri de cable

8.1 Instalaţii electrice pag. 2

Page 4

D rezistenta de izolatie a pardoselilor

E intreruperea automata a alimentarii

Subiectul nr. 16 0,3 puncte
In ce conditii este permisa inceperea executiei instalatiei electrice?

A numai in cazul existentei unui proiect de executie

B numai dupa ce investitorul a obtinut un aviz tehnic de racordare

C daca investitorul comanda lucrarea unui electrician

Subiectul nr. 17 0,3 puncte
Care dintre urmatoarele afirmatii este corecta (HG 273/1994):

A comisia de receptie amana receptia unei cladiri atunci cand se constata lipsa sau
neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatare a constructiei

B comisia de receptie respinge receptia unei cladiri atunci cand se constata vicii care nu
pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea exigentelor esentiale

C comisia de receptie recomanda admiterea receptiei in cazul in care nu exista obiectii
sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea cladirii

Subiectul nr. 18 0,3 puncte
În instalaţiile electrice trebuie asigurată protecţia împotriva:

A şocurilor electrice prin atingeri directe şi/sau indirecte

B supratensiunilor, tensiunilor minime sau lipsa tensiunii

C manipulare greşită

Subiectul nr. 19 0,3 puncte
Proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice se face astfel încât acestea să realizeze şi să
menţină pe întreaga durată de utilizare următoarele cerinţe esentiale:

A cerinţele beneficiarului

B rezistenţă şi stabilitate, siguranţa în exploatare, siguranţă la foc, igienă, sănătatea,
refacerea şi protecţia mediului, economia de energie, protecţie împotriva zgomotului

C cerinţele impuse de distribuitor

Subiectul nr. 20 0,3 puncte
Conductele electrice se pot monta liber, in interior, in urmatoarele cazuri:

A in podurile cladirilor

B in locuri in care nu exista pericol de deteriorare mecanica

C in constructii executate din materiale combustibile din clasele CA 2a si CA2d

Subiectul nr. 21 0,3 puncte
Verificările privind buna funcţionare a instalaţiilor electrice se fac:

A înaintea punerii în funcţiune a instalaţiilor electrice, pentru lucrările noi

B în exploatare, periodic

C când prevede executantul

8.1 Instalaţii electrice pag. 4

Similer Documents