Download 9Izrada metalne PDF

Title9Izrada metalne
File Size950.9 KB
Total Pages21
Document Text Contents
Page 11

Izrada grafič ke dokumentacije 167

Slika 9.13 - Kotiranje elemenata u krivini

Čvorovi rešetkastih nosača formirani spajanjem štapova pomoću čvornog lima i zavrt-
njeva kotiraju se na način prikazan na slici 9.14. Na istoj kotnoj liniji upisuje se udaljenost
kraja štapa ispune od centra čvora (tačke preseka težišnih linija) i položaj rupa na štapu.

Slika 9.14 - Crtež č vora rešetkastog nosač a

Osnovne linije za kotiranje čvornih limova su težišne linije štapova koji se vezuju pre-
ko tog čvornog lima. Označavanje rastojanja se vrši na kotnim linijama paralelnim težiš-
nim linijama, ucrtanim ispod težišnih. Na njima je potrebno označiti međusobno rastojanje
rupa, najmanje rastojanje do ivice čvornog lima, kao i rastojanje do centra čvora, odnosno,

Similer Documents