Download Ahmad Rasyid - Al-Munthalaq.pdf PDF

TitleAhmad Rasyid - Al-Munthalaq.pdf
File Size1.2 MB
Total Pages164
Document Text Contents
Page 1

Muhammad Ahmad al-Rasyid
������������� �

Al - Muntha l aq….

Page 2

Al-Munthalaq_________________________________________________________________2
Isi Kandungan

MUQADDIMAH 3
BAB 1 : Kita Menolak ‘al-hawa’ ……………...……………………………... 9
BAB 2 : Hanya Gerhana, Bukan Terbenamnya Matahari…………………. 23
BAB 3 : Golongan Baik Yang Dibinasakan………………………………….. 31
BAB 4 : Kewajipan Dakwah ke Jalan Allah …………………………………. 38
BAB 5 : Ahli Ibadat yang Bermain-main …………………………………… 55
BAB 6 : Pelukan Cendekiawan ……………………………………………… 64
BAB 7 : Jihad Dengan Hujah ……………………………………………….. 71
BAB 8 : Asas Fiqh Amal Jama’ie Menurut Salafussoleh …………………..... 78
BAB 9 : Fiqh Amal Jamai’e Dalam Bentuk Baru ……………………………. 87
BAB 10: Keselarasan Dan Kesyumulan …………………………………….. 99
BAB 11: Panji Kebaikan …………………………………………………….. 105
BAB 12: Formula yang hanya difahami oleh rijal ………………………….... 111
BAB 13: Perjanjian ………………………………………………………….. 119
BAB 14: Kriteria Generasi Pengasas ………………………………………... 127
BAB 15: Peluasan Yang Seimbang dan Penyebaran Yang Berhati-hati …….. 136
BAB 16: Pemilihan Memelihara Dari Kecundang ………………………….. 147
BAB 17: Fokus, Bukannya Meramaikan…………………………………….. 157

Page 82

Al-Munthalaq_________________________________________________________________82

Dengarlah kata-kata Ibnu Taimiyah tentang pensyariatan amal jama’ie
yang hampir-hampir tidak anda duga bahawa ia adalah dari kata-kata ulama
qudama’.
Ibnu Taimiyah berkata:
“Perkataan al-Za’im seerti dengan perkataan al-Kafil, al-Qabil dan al-
Dhomin, yang bermaksud pemimpin, ketua atau penjamin. Allah S.W.T.
berfirman:

gD�J�>p�[email protected]���>
G(>:�h�J0>��E�C�J'�[email protected]��lm�>��C�>�J�>:
“Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi (benda-benda
makanan)sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu.”
(Yusuf 12: 72)

Oleh itu, sesiapa yang menjamin atau mengelolakan urusan segolongan
masyarakat, dia dianggap sebagai pemimpin golongan tersebut. Jika dia
menjamin dan mentadbir kerja yang baik, dia dipuji dan jika dia menjamin kerja
yang buruk, dia adalah dikeji.

Ketua hizb pula merupakan ketua kumpulan yang bergabung atau
menjadi hizb (penggabungan). Sekiranya mereka berkumpul atau bergabung
dalam melaksanakan perkara yang diperintahkan Allah dan rasulNya tanpa
menambah-nambah atau mengurangkannya, maka mereka adalah orang-orang
yang beriman. Mereka berhak mendapat ganjaran yang sepadan dengan
tanggungjawab yang dilaksanakan. Sekiranya berlaku perkara-perkara yang
berlebih-lebihan dan pengurangan, umpamanya sikap taksub kepada mana-
mana individu dalam hizb mereka sama ada betul atau salah dan menolak pula
semua orang yang tidak menyertai hizb mereka samada betul atau salah, maka
itu adalah perpecahan yang dikutuk oleh Allah dan RasulNya. Sesungguhnya
Allah dan RasulNya menyuruh berjamaah dan bersatu padu dan melarang dari
perpecahan dan perselisihan. Allah dan rasulNya menyuruh supaya tolong-
menolong di atas perkara kebaikan dan taqwa dan melarang daripada tolong-
menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan.”126

Inilah bukti paling berharga yang menjadi hujah kita menolak pendapat
orang yang menganggap amal jama’ie sebagai bid’ah dalam uslub dakwah
Islam.
Ianya juga merupakan bukti terang yang mendorong da’i Islam untuk
mengumpulkan nas-nas ulama lain seperti ini dan menjadikannya sebagai paksi
dalam amal dakwi. Dakwah akan menjadi lebih kukuh dan mantap
memandangkan penyebut nas-nas ini adalah orang yang hebat. Ia juga akan
menjadi kata putus dalam menghadapi setengah golongan yang tidak faham
yang cepat menuduh bahawa amal jama’i adalah kerja bid’ah.
Bagaimanakah amal jama’ie dan gerakan berjamaah itu boleh dianggap
sebagai suatu bid’ah sedangkan ia merupakan perkara yang dipusakai dari
Nabi-nabi a.s.? Firman Allah:

[email protected]�>0>QB1,�C�>�>:��>
G(�q_>�J/>���G�>��JOP��,��G�@��RM�CNG(�IJ��@Q>��JjJ7>b�?�E!


126 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 11, m.s. 96

Page 83

Al-Munthalaq_________________________________________________________________83

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang
menurutku, menyeru manusia umumnya kepada ugama Allah dengan berdasarkan
keterangan dan bukti yang jelas nyata".” (Yusuf 12:108)

Ibnu al-Qayyim berkata: “Al-Fara’ dan sekumpulan ulama bahasa
berpendapat bahawa kata-kata ‘Siapa yang mengikutku’ menjadi ma’tuf bagi
gantinama yang terdapat dalam frasa ‘aku mengajak’. Ertinya, siapa yang
mengikuti aku (Rasulullah), dia berdakwah ke jalan Allah sebagaimana aku
juga menyeru. Ini juga adalah pendapat Al-Kalbi yang berkata: Setiap orang
yang mengikut Rasulullah bertanggungjawab untuk berdakwah kepada apa
yang diserukan kepadanya oleh baginda Rasulullah S.A.W..”127

Allah S.W.T. telah berfirman:

g�JÖG$�G�R]�=�@��MO>0>��G�>1�G!�è[email protected]>
�C�J��C�= G<G$>:
“Berapa banyaknya nabi yang berperang bersamanya kaum (Al-Ribbiyyun) yang
banyak.” (Aali Imran 3:146)

Ibnu al-Qayyim berkata: “Al-ribbiyyun” di sini bermaksud “jamaah-
jamaah” seperti yang telah disepakati oleh ahli tafsir. Satu pendapat lagi
mengatakan ia berasal dari perkataan “al-ribbah” yang bermaksud “jamaah”. Al-
Jauhari berpendapat: “Al-ribbi” merupakan kata nama tunggal bagi “al-
ribbiyyun”, iaitu beribu-ribu orang manusia.”128
Oleh itu, maksud ayat di atas ialah Nabi-nabi a.s berperang bersama-sama
beribu-ribu orang yang beriman. Sejarah hidup Rasulullah S.A.W. merupakan
contoh yang jelas bagi ayat tersebut.

Para pewaris Rasulullah S.A.W. dan pengikut-pengikut para Nabi a.s.
mempunyai contoh yang dijadikan ikutan iaitu Rasulullah S.A.W. dan para
nabi a.s. Pewaris-pewaris itu tidak akan bersendirian di dalam perjuangan
mereka. Bahkan mereka berjalan sebagai satu jamaah yang mempunyai beribu-
ribu orang anggota.

Mereka Menyeru Kepada Kebaikan Bersama-sama Pengikut Mereka
Pengertian ini telah difahami oleh para sahabat dan salafussoleh dengan
penuh kesedaran. Bagi mereka dakwah secara bersendirian adalah tidak
memadai. Kerana itu, mereka menubuhkan jamaah-jamaah untuk berdakwah
kepada Allah untuk menyeru manusia kepada agama Allah dan mereka bekerja
secara berjamaah.

Di antara mereka ialah sahabat Rasulullah S.A.W. Hisyam bin Hakim bin
Hizam al-Qurasyiyy r.a. Al-Zuhri berkata: “Beliau (Hisyam bin Hakim)
menyeru kepada perkara ma’ruf bersama-sama dengan segolongan
bersamanya.”129

Perhatikan kata-kata al-Zuhri: “Segolongan bersamanya.” Beliau telah
membentuk satu jamaah dalam urusan amar makruf dan nahi mungkar. Ini


127 Ibnu al-Qayyim, Miftah Dar al-Sa’adah, Jilid 1, m.s. 154
128 Ibid, m.s. 126
129 Tahzib al-Tahzib, Jilid 11, m.s. 37

Page 163

Al-Munthalaq_________________________________________________________________163

dan terpeliharanya mereka dari kejahatan dan kesesatan -meskipun mereka tidak
menyertai barisan dakwah kerana apa alasan pun- maka ini adalah suatu yang sangat
besar bagi Islam.

Adalah suatu yang besar bila dakwah Islam telah menjadi seumpama sebuah oasis di
tengah-tengah padang pasir kontang. Ketika angkatan musafir yang berkelana berteduh
di bawah naungannya, meminum airnya dan bermesra dengan penduduknya. Berapa
ramai anak-anak muda telah mendapat asuhan dakwah di zaman muda mereka dan
mereka melalui zaman muda mereka dengan selamat, menikmati teduhan dakwah dan
bergaul rapat dengan orang dakwah walaupun selepas itu mereka tidak dapat
meneruskan perjalanan dalam barisan dakwah oleh sebab takut atau terpujuk.
Berapa ramai orang yang was-was telah ditarik oleh dakwah Islam kembali kepada
yakin semula. Dari seorang mukmin yang jahil kepada berilmu. Sumbangan dakwah ini
sangat besar ertinya di dalam pertimbangan syarak.
Dakwah telah banyak menjelaskan banyak perkara-perkara syubhah dan sama,
menolak tuduhan terhadap Islam dan membela yang dizalimi. Semua sumbangan itu
sangat besar ertinya di sisi Islam.

Oleh itu, kita tidak seharusnya berpandangan pesimis menyebabkan putus asa di
kalangan amilin kerana dakwah tidaklah gagal. Dengan izin Allah, usaha dakwah ini
akan membuahkan pahala dan ganjaran yang lumayan, sepertimana kita menunggu
buah yang banyak dari pohon yang ditanam semalam.


Manusia adalah ramai. Hasil pengaruh dakwah dulu dan sekarang, sedang berlaku

pertarungan antara iman dan jahiliyyah dalam jiwa mereka. Sekarang, pertarungan
jiwa itu berlaku dengan hebatnya di dalam diri, cuma tidak dapat dilihat. Persoalan
yang berkocak di jiwa mereka ialah, adakah mereka akan beriman dan mengakui apa
yang disebutkan oleh da’i Islam kepada mereka ataupun mereka akan terus kekal dengan
keadaan mereka? Golongan ini pasti menuju kepada keimanan apabila kebenaran
terbentang jelas di hadapan. Mungkin ia melalui satu goncangan yang membuatkan
mereka tersentak lalu membuka tabir yang menutup hati mereka sehingga cahaya iman
memancar terus ke hati. Sama seperti Islam satu masa dahulu terjadi kepada sebahagian
daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW.. Contohnya sepertimana yang terjadi kepada
Umar al-Khattab r.a. semasa melintasi bukit Safa lalu terdengar saudaranya membaca
al-Quran, lalu dia memeluk Islam di situ juga. Atau sepertimana Hamzah bin Abdul
Mutalib apabila beliau kembali dari perburuan, tiba-tiba mendengar komplot untuk
membunuh Rasulullah S.A.W. Dia terus beriman dan pecahlah belenggu jahiliah dari
dirinya.


Bolehkah dikatakan bahawa sebab iman mereka itu datang dalam sekelip

mata? Tidak sama sekali. Sebenarnya, nilai-nilai iman telah lama bergelora di
dalam jiwa mereka dan telah lama berlaku pertarungan antara iman dan
jahiliah di dalam diri mereka. Pertarungan itu terus bersemarak di jiwa mereka
sehingga kebaikan dan keimanan melimpah ruah di dalam jiwa mereka dan
pada detik-detik tersebut mereka terus Islam.

Sekiranya hari ini kita menekankan tarbiyyah Islam secara mendalam dan
membataskannya kepada anggota barisan terpilih dan mengimbangkan antara
tarbiyyah dengan peluasan dakwah, maka ia dapat memenuhi keperluan
mereka yang mengalami konflik hebat di dalam jiwa tadi. Mereka sebenarnya
sedang menuju ke arah kita kini semakin hampir. Peristiwa yang
menggegarkan itu hanya diketahui oleh Allah. Moga Allah merahmati orang-

Page 164

Al-Munthalaq_________________________________________________________________164

orang yang sabar. Sesiapa yang tidak mahu percaya dengan hakikat ini, dia
perlu kembali mengkaji semula sirah dan sejarah baru...

Moga solawat Allah kepada Nabi saw, keluarga dan sahabat Baginda
seluruhnya...


Siap Retype, Re-Edit & layout pada 3.31 pm 7 Zil Hijjah 1424/ 29 Jan 2004, K.B, BDS
dengan bantuan Bro. MMZ & NZNH

Similer Documents