Download Amalan Terbaik Pembudayaan ICT PDF

TitleAmalan Terbaik Pembudayaan ICT
File Size1.3 MB
Total Pages32
Document Text Contents
Page 1

PANDUAN PELAKSANAAN
Smart School Qualification Standards:

AMALAN-AMALAN TERBAIK
BAGI PEMBUDAYAAN ICT

DI SEKOLAH BESTARI

Page 2

KANDUNGAN

1.0 Pendahuluan 3

2.0 Penggunaan ICT 4

3.0 Modal Insan 8

4.0 aPlIkasI 18

5.0 InfrasTrukTur TeknologI 20

6.0 PenuTuP 20

lampiran 2a 22

lampiran 2b 23

lampiran 2c 24

lampiran 2d 25

lampiran 2e 26

lampiran 2f 27

lampiran 2g 28

lampiran 2h 29

lampiran 3a 30

lampiran 3b 32

lampiran 3c 34

lampiran 3d 36

lampiran 3e 37

Page 16

14

Komponen
SSQS

Indikator Strategi Pelaksanaan
Kumpulan
Sasaran

Tindakan
Jangkamasa
Pelaksanaan

Kaedah Penentuan Impak

Infrastruktur
Teknologi

nisbah komputer
dengan bilangan
murid

Strategi 1:
– Mendapatkan penajaan dari pihak

swasta dan PIBg
– Memohon tambahan komputer

kepada nisbah asas berasaskan
pada kadar penggunaan

Warga
sekolah

Pengetua,
gPk, gPB,
ketua
Bidang,
ketua Panitia

setiap kali
bermulanya
sesi
persekolahan

Inventori peralatan kadar penggunaan
bertambah di
kalangan murid

nisbah
komputer/
komputer riba
dengan bilangan
guru

Strategi 1:
– Mendapatkan penajaan dari pihak

swasta dan PIBg
– Memohon tambahan komputer

kepada nisbah asas berasaskan
pada kadar penggunaan

Warga
sekolah

Pengetua,
gPk, gPB,
ketua
Bidang,
ketua Panitia

setiap kali
bermulanya
sesi
persekolahan

Inventori peralatan kadar penggunaan
bertambah di
kalangan guru

rangkaian lan
dan Wan di
sekolah

Strategi 1:
– Merekod dan melukis pelan

rangkaian kawasan sedia ada.
– Mengenalpasti lokasi baru yang

menjadi tumpuan warga sekolah

Warga
sekolah

Pengetua,
gPk dan
GPB

sebelum
bermula sesi
persekolahan

Pelan lokasi rangkaian
(topologi untuk plan
rangkaian sekolah),
Pelan Tindakan sekolah

kadar perkongsian
maklumat di sekolah
meningkat

gangguan sistem
rangkaian di
sekolah

Strategi 1:
– Melapor kepada pihak berkaitan

dan merekodkan segala laporan
gangguan capaian

– Menghubungi pihak berkaitan
secara bertulis untuk
memaklumkan gangguan capaian.

– Mengambil tindakan susulan
sehinga gangguan capaian tidak
berulang lagi

P/gB dan
GPB

Pengetua,
gPk dan
GPB

setiap kali
berlaku
gangguan

Buku log laporan kerosakan akses kepada
Internet meningkat

Bilangan lokasi
capaian internet

Strategi 1:
– Menambah lokasi capaian Internet

seperti di bilik guru, Pusat akses
kendiri, asrama, 5 makmal
komputer, bilik darjah yang
mempunyai lCd

Warga
sekolah

GPB setiap 3 bulan
setahun

Buku log penggunaan
disediakan di setiap lokasi.
Borang laporan
penyelenggaraan disediakan
(Rujuk Lampiran 3e)

kadar penggunaan
internet akan
meningkat

Peralatan PPsMI
ICT di sekolah
yang masih
beroperasi

Strategi 1:
– Memeriksa peralatan dari semasa

ke semasa; dan
– Melaporkan kerosakan jika ada

Warga
sekolah

guru Media,
Penyelaras
PPsMI, gPB

setiap 3 bulan
setahun

Buku log laporan kerosakan Penggunaan optima
peralatan PPsMI

5.0 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI

Page 17

��

Komponen
SSQS

Indikator Strategi Pelaksanaan
Kumpulan
Sasaran

Tindakan
Jangkamasa
Pelaksanaan

Kaedah Penentuan Impak

Infrastruktur
Teknologi

nisbah lCd
projektor dengan
bilangan kelas

Strategi 1:
– Memohon secara bertulis untuk

mendapatkan bantuan peruntukan
dari pihak kPM

– Mendapatkan penajaan dari pihak
swasta dan PIBg jika perlu

– Memohon tambahan lCd kepada
nisbah asas berasaskan pada kadar
penggunaan

guru-guru Pengetua,
gPB ketua
Panitia, ketua
Bidang

awal tahun
dan setiap 6
bulan sekali

Inventori peralatan,
Buku log penggunaan

Proses pengajaran
dan pembelajaran
lebih berkesan

Makmal atau
bilik komputer
yang masih
beroperasi

Strategi 1:
– Memantau makmal/bilik komputer

yang sedia ada
– Melaporkan dan merekodkan

makmal yang tidak beroperasi
– Memohon peruntukan untuk

menambahbaik dan meningkatkan
kemudahan yang tidak boleh
beroperasi

– Memastikan makmal atau bilik
komputer berada dalam keadaan
baik dan berfungsi

– Menambah bilangan bilik
komputer seperti di makmal
komputer, bilik darjah yang
mempunyai lCd sekiranya
makmal/bilik komputer yang
sedia ada tidak dapat menampung
bilangan pengguna yang
bertambah

Warga
sekolah

Pengetua,
gPB ketua
Panitia, ketua
Bidang

awal tahun
dan setiap 6
bulan setahun

Inventori peralatan,
Buku log penggunaan

kadar penggunaan
bertambah di
kalangan guru dan
murid

5.0 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI (sambungan)

6.0 PENUTUP

adalah di harapkan dengan adanya manual amalan terbaik ini, pihak warga sekolah dapat mengamalkan dan mengambil menafaat

dari strategi-strategi yang dicadangkan. namun demikian, manual yang sebegini am tidak semestinya dapat memenuhi keperluan

kepelbagaian pengguna dan suasana. adalah dicadangkan supaya manual amalan terbaik ini dijadikan sebagai satu panduan

asas manakala penambahbaikan dan pemurnian haruslah dilakukan secara berterusan mengikut keadaan sekolah.

Page 31

29

Lampiran 3e

naMa sekolaH:

INFRASTRUKTUR
LAPORAN PENYELENGGARAAN ICT*

Tarikh Lokasi Jenis kerosakan Tindakan

* dipantau dan diselenggara pada petang Jumaat setiap minggu (Termasuk gangguan virus)


Tanda tangan:

Page 32

30

P E N Y U M B A N G U TA M A

Kementerian Pelajaran Malaysia

Multimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDeC), MSC Malaysia

Dr Santhi Raghavan, open university

Associate Professor Dr Yusup Hashim, universiti Pendidikan sultan Idris

Dr Soubakeavathi Rethinasamy, universiti Malaysia sarawak

Dr Sabariah Sharif, universiti Malaysia sabah

En Abd Samad Hanif, universiti Pendidikan sultan Idris

Dr Mohd Rashid Mohd Saad, universiti Malaya

Pn Noriza Nayan, universiti Pendidikan sultan IdrisA H L I - A H L I

En Zolkefli Bahador, universiti utara Malaysia

Tn Hj Ismail Hj Raduan, universiti kebangsaan Malaysia

Encik Mahizer bin Hamzah, universiti Pendidikan sultan Idris

Dr Lee Siew Eng, universiti Malaya

En Abdul Razak Idris, universiti Teknologi Malaysia

Mr. Joseph Ramanair, universiti Malaysia sarawak

Ms Low Suan Neo, konsultan Bebas

Dr Abdul Halim Mohamed, universiti utara Malaysia

En Sulaiman Sarkawi, universiti Pendidikan sultan Idris

Associate Professor Dr. Tunku Mohani Tunku Mohtar, universiti Malaya

Associate Professor Dr. Esther Daniel, universiti Malaya

Associate Professor Dr. Raja Maznah Raja Hussein, universiti Malaya

Associate Professor Khalid Abdullah, universiti kebangsaan Malaysia

Mr. Chi Teck Cheng, konsultan Bebas

Dr Norazman Abdul Majid, universiti Teknologi Malaysiauniversiti Teknologi MalaysiaP
en
gh
ar
ga
an

Similer Documents