Download Anadolu Merkezli Dunya Tarihi Bizimkiler 9 Kitap Selcuklular PDF

TitleAnadolu Merkezli Dunya Tarihi Bizimkiler 9 Kitap Selcuklular
File Size5.5 MB
Total Pages231
Table of Contents
              Çin’de durum
Çin’in ekonomik yönü
Ticaret yolu Mısır’a kaydı
Batı Avrupa Ruhban Sınıfında Değişme
Anadolu Doğu Roma’nın
Hsi Hsia
Selçuklu Oğuzları
Horasan’da Selçuk Hakimiyeti
Gazneli Selçuklu Hesaplaşması
Dandanekan savaşı
Selçuklular yerleşiyor
Batı Avrupa’da İktisadi Gelişme
Akın var akın, Anadolu’ya akın
İmparatoriçe Zoe
Konstantinos Monomakhos
Tuğrul Bey ve Abbasi Halifesi
Türklere çare Anadolu’ya salmak
İlk Selçuklu Doğu Roma Savaşı
Peçenekler
Hanefi Hamiliği
Selçuklu Oğuzlarla ilişkisini askıya alıyor
Yahudilerin Filozofik Tepkisi
Batı Avrupa’da Burjuvazi
Ticaret Ekseninde Değişme
Roma kiliselerinin ayrışması
Murabıtlar
Tuğrul Bey Bağdat’da
Kuzey Mezopotamya yola getiriliyor
Sultanlık
İbrahim Yınal
Hatun Sultan
Çağrı Bey’in ölümü
Halifenin damadı
Barışcı Yollardan Genişleme
Kutsal Savaş
Doğuda da Batıda da Türkler var
Tuğrul Beyin ölümü ve Alp Arslan
Alp Arslan Batı’da
Doğu Roma tahtı Romanos Diogenes’in
Türk akınlarına çare yok
Doğu Roma’ya sığınan Türk Prensi
Şii devletine darbe
Malazgirt öncesi
Anadolu İdari Yapılanması
Malazgirt Savaşına Doğru
Malazgirt Savaşı
Sultanla İmparator
Alp Arslan’ın Ölümü
Melik-Şah
Ceset Hayata Döndü
Suriye ve Filistin Oğuzların
Süleyman-Şah
İznik Rum Selçuklu Başkenti
Atsız Bey ve Artuk Bey
Doğu Roma’ya İmparator Olmak
Sicilya Normanların
Suriye ve Güneydoğu Anadolu
Doğu Roma’nın Başı her yönden dertte
Halife ile akrabalık
Güney Doğu Anadolu’nun Türkler tarafından Fethi
Süleyman-Şah’ın Antakya Seferi
Venedik
Diyarbekır, Silvan Türklerin
Süleyman-Şah’ın Ölümü
Süleyman- Şah’tan sonra Anadolu
Terken Hatun
Batınilik Suçu
Türkleri Türklere kırdırmak
Haşhaşiler
Nizamülmülk Ailesi
Aslında bir Anadolu fetih planı yoktu
Melik-Şah’ın ikinci Bağdat ziyareti
Nizamülmülk ve Melik-Şah’ın Ölümleri
Nizamülmülk’ün Selçuklu Devletini Yönetişi
Katia’dan İkta’ya
İkta Feodalite’ye yaklaşıyor
Büyük Selçuklu Taht Kavgaları
Çin’de Konfüçyus Buda etkileşmesi
Tutuş Selçuklu taht kavgasına karışıyor
İsa ve Kefaret
Gazali
Ömer Hayyam
Kılıç Arslan
Şövalye Bolluğu
1.Haçlı Seferi
İznik Doğu Roma’nın
Anadolu’yu geçmek
Antakya Haçlıların
Kudüs Haçlıların
İtalyan ticaret kentlerine gün doğuyor
9. Kitap, Faydalanılan eser ve kaynaklar
            
Document Text Contents
Page 1

1

Page 2

B Z MK LERAnadolu Merkezli Dünya Tarihi9. K TAP

1030 – 1100


Selçuklular

Yazarlar


Evin Esmen Kısakürek


Arda Kısakürek
Bizimkiler adlı kitapların tümü a a ıdaki sitelerde mevcuttur:
http://www.dunya-tarihi.com/
http://sites.google.com/site/ekitapdunyatarihi/


2

http://www.dunya-tarihi.com/
http://sites.google.com/site/ekitapdunyatarihi/

Page 115

Bunun üzerine Sultan yanındakilere “ Bu akıllı ve babayi it bir adamdır. Bu bakımdan
öldürülmesi do ru de ildir “ dedi. Ve tekrar mparatora dönerek:

Sultan: imdi sana ne yapaca ımı sanıyorsun?

mparator: Bana u üç eyden birini yapabilirsiniz: Birincisi öldürmek, kincisi beni ibret

olsun diye halkına te hir etmek, Üçüncüsü ise yapmayaca ın bir ey oldu undan söylenmesi
gereksizdir.

Sultan: Bu nedir?

mparator: Affetmek. Takdir etti in para ve arma anlar ile iyi niyetimi kabul edip, beni senin

bir kumandanın ve bir vassalın olarak ülkeme geri göndermendir.

Sultan: Seni affetmek niyetindeyim. Ancak sen, ümitsizli i giderilmi ve hakkında verilmi
kararı ö renmi bir ki i olarak, kurtulu akçenin ne olması gerekti ini söyle.

mparator: Sultan takdir etmelidir.


Sultan: 10 milyon altın.

mparator. Benim hayatımı ba ı ladı ın için Roma’ya sahip olmak hakkındır. Tahta

çıktı ımdan beri ordu kurmak için devletin mal ve parasını tükettim, halk fakirle ti. E er
durum böyle olmasaydı, istedi inden çok fazlasını verirdim.

Böylece Sultan ile mparator arasındaki görü me sürüp gitti ve sonunda öyle bir neticeye
ula tı. mparator kurtulu akçesi olarak 1 milyon altın verecekti. Do u Roma her yıl
Selçuklulara 360 bin altın vergi ödeyecekti. Do u Roma elindeki tüm Müslüman tutsakları
serbest bırakacaktı. Gerekti inde Do u Roma Selçuklulara asker verecekti. mparator
kızlarından birini Sultanın o luna veriyordu. mparator tekrar Do u Roma tahtına çıkarsa
Antakya, Urfa, Menbic ve Malazgirt kale ve kentleri Selçuklulara bırakılacaktı.

Barı anla masından sonra, yerine kimse seçilmeden mparatorun ülkesine geri dönebilmesi
için acele edildi. mparatora 10 bin altın borç verildi. mparator bu paranın bir kısmı ile
generallerinden bazılarını kurtardı. Bunun üzerine Alp Arslan kurtulu akçesi almadan Do u
Roma komutanlarını serbest bıraktı. mparatora 2 hâcip ve 100 hassa askeri e lik ederek
mparator ülkesine dönmeye ba ladı. Sultan, dönü ü sırasında bir süre mparatora e lik etti.


Constantinopolis’de mparatorun tutsak edildi i duyulunca karga a çıkmı tı. Eudokia bir
manastıra kapatılmı , o lu VII. Mihail (Mihail Dukas) tek ba ına mparator olmu tu (Ekim
1071). Romanos Diogenes, Alp Arslan tarafından serbest bırakılıp Constantinopolis’e
dönerken Amasya’da yeni durumu haber aldı.

Bunun üzerine Romanos, yeni imparator Mihail’e bir mektup yazarak durumunu anlattı. Bu
mektupta, neden Selçuklarla sava tı ını, sava ın sonucunu ve Alp Arslan’ın ona yaptı ı iyi
muameleyi anlatıp, Mihail Dukas’ın mparator olmasını tasvip etti ini bildiriyordu.
mparatora Selçuklarla yapmı oldu u anla mayı bozmamasını ö ütlüyor, kendi kurtulu

akçesini istiyordu. Yeni mparator Mihail, Romanos’un isteklerini olumlu kar ıladı ancak “
sürekli sava lar nedeni ile Roma hazinesinde az para kaldı ını “ bildirerek, geri kalanını sonra
ödemek üzere, Romanos’a bir miktar altın yolladı. Romanos Amasya’dan topladı ı 200 bin

115

http://en.wikipedia.org/wiki/Eudokia_Makrembolitissa
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_VII

Page 116

altın ve imparatordan gelenleri, Sultana verilmek üzere, kendi ile birlikte gelen iki hâcibe
teslim etti. Sultan’ da haber yollayarak “ bundan fazlasını vermesinin mümkün olmadı ını “
bildirdi.

Bir süre sonra Romanos Diogenes, tahtı ele geçirmek için harekete geçti. Ama yeni mparator
Mihail Dukas, onu, Tokat’ta ve daha sonra da Andronikos Dukas onu Tarsus’ta yendiler.
Romanos Diogenes, hayatına dokunulmayaca ı sözü alarak teslim oldu. Romanos’un hayatına
dokunulmayaca ına söz verilmi ti ama gözleri kör edildi. Bundan sonra Romanos Diogenes
çok ya amadı 1072 yazında, Sürgün edildi i Kınalı adada ızdırap içinde öldü. Romanos
gözlerine mil çekildikten sonra durumunu o sırada sfahan’da bulunan Alp Arslan’a bir
mektupla bildirmi ti.

Malazgirt sava ından sonra Anadolu’nun Türkle me süreci ba lamı tı. Artık Türkler
Azerbaycan’daki üstlerine dönmüyor, Anadolu’da yerle iyorlardı. Do u Roma beylerinin
kendi aralarında yaptıkları mücadeleler de buna yardım ediyordu. Aslında, Anadolu’ya akın
yapan Türk beyleri bin, iki bin sava çı ile saldırıyorlardı. Ama birbirleri ile u ra an Do u
Roma beylerinin bu birkaç bin sava çıya bile ihtiyaçları vardı. Durmadan Türk beylerinin
deste ini talep ediyorlardı. Bu da Türk akıncılarının i ini kolayla tırıyordu.

1071 de Selçuklular Do u Roma kar ısında zafer kazanmı ken ve Do u Roma mparatorlu u
bu ma lubiyetin yükü altında karı mı ken, “ haydut baron “ karde lerin 6 cısı olan Robert
Guiscard güney talya’ya hâkim olup, Apulia Dükalı ını kurdu.

116

http://en.wikipedia.org/wiki/Andronikos_Doukas
http://en.wikipedia.org/wiki/Apulia

Page 230

. Diamond Jared, Tüfek, Mikrop ve Çelik, TÜB TAK, Popüler Bilim Kitapları

. Eberhard Wolfram, Çin Tarihi, Türk Tarih kurumu, Ankara 1995

. Encyclopedia of Homosexuality ilgili bölümler

. Encyclopaedia Britannica.

. Encyclopedia Mythica

. Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, Inc.

. Encyclopaedia of Islam Online. Ed. P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van
Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Academic Publishers

. Encyclopedia of Islam and the Muslim World. Ed. Richard C. Martin. New York: Macmillan
2004

. Erdo an Aydın, Nasıl Müslüman olduk, Cumhuriyet

. Esposito, John. Oxford History of Islam. Oxford University Press 2000

. Esposito, John. The Oxford Dictionary of Islam. Oxford University Press 2003

. Gaarder Jostein, Sofi’nin dünyası, Pan yayıncılık,

. Hançerlio lu Orhan, Dü ünce Tarihi,

. Hançerlio lu Orhan, Felsefe sözlü ü, Varlık yayınları.

. Hançerlio lu Orhan, Özgürlük dü üncesi, Varlık yayınları.

. slam dünyası, ileti im yayınları

. James William, The Varieties of Religious Experience, New York 1982

. Jewish Encyclopedia, New York, 1901

. Kazhdan, Alexander, Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. 1991

. Lewis, Bernard. Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East. Open Court
1993

. Leroux Gabriel, Eski Akdeniz ve Yakın Do u uygarlıkları, Varlık yayınları

. Lloyd Seton, Türkiye’nin Tarihi, TÜB TAK

. Önder Ali Tayyar, Türkiye’nin etnik yapısı, Fark yayınları 2007

. Öztuna T. Yılmaz, Türkiye Tarihi, Hayat kitapları

230

http://en.wikipedia.org/wiki/Encyclop%C3%A6dia_Britannica_Online
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Dictionary_of_Byzantium

Page 231

. Petit P., Histoire Generale de L’Empire Romaine, Paris 1974

. Piganiol A., Histoire de Rome, Paris 1954

. Roma dünyası, ileti im yayınları

. Roux Jean - Paul, La religion des turcs et des mongols, Payot et Rivages, 1984

. Roux Jean - Paul, Histoire des Turcs, Fayard 2000

. Seignobos Charles, Mukayeseli Avrupa tarihi, Varlık

. Sencer Oya,Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi,

. Sevim Ali Prof. Dr., Anadolu’nun Fethi, Selçuklular dönemi, TTK 2000

. Sevim Ali Prof. Dr., Kutalmı o lu Süleyman ah, TTKB

. Sevim Ali Prof. Dr ve Prof Dr. Erdo an Merçil, Selçuklu devletleri tarihi,. TTK

. Sevin Veli, Anadolu Uygarlıkları, Görsel yayınlar

. Shepard B. Clough, Uygarlıklar tarihi, Varlık yayınları,

. ener Cemal, amanizm, Türklerin slamiyet’ten Önceki Dini, Etik Yayınları, 2001

. Tanilli Server, Yüzyılların gerçe i ve mirası, Adam yayınlar

. Wells H.G., Kısa dünya tarihi, Varlık yayınları

. Zeldin Theodore, nsanlı ın Mahrem Tarihi, Ayrıntı Yayınları 1999

. en.wikipedia.org

. http://www.dunyadinleri.com231

http://www.dunyadinleri.com/

Similer Documents