Download ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΟΡΤΩ - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ PDF

TitleΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΟΡΤΩ - ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
File Size906.4 KB
Total Pages107
Table of Contents
              Blank Page
            
Document Text Contents
Page 2

1

Ομ αζαθίμ ηδξ Ζαηενίκαξ

Ξηδκ ένδιμ
Βίδα έκα πθάζια βοικυ, ηεναηχδεξ,
Μμο, ζηοθηυ ηαηάπαια,
Ζναημφζε ζηα πένζα ηδκ ηανδζά ημο,
Ζαζ ηδκ έηνςβε.
Νχηδζα: «Βίκαζ κυζηζιδ, θίθε;»
«Βίκαζ πζηνή – πζηνή,» απμηνίεδηε°
«Ώθθά ι’ ανέζεζ
Βπεζδή είκαζ πζηνή,
Ζζ επεζδή είκαζ δ ηανδζά ιμο.»

Ξηίαεκ Ζνέζκ

Άννςζημζ άββεθμζ ιμκάπα

Δ ζζημνία ιμο ανπίγεζ απυ ημ ηέθμξ – ημ δζηυ ηδξ ηαζ ημ δζηυ ιμο.

Λ βζμξ ιμο ιε ανήηε. Ρανάιαηα Μαναζηεοήξ, πέκηε ιένεξ πνζκ ηθείζεζ ηα

εζημζζηέζζενα. Ζαηάθααε πςξ είπα πεεάκεζ ηζ αξ ιδκ είπε αθθάλεζ ηίπμηα ζημκ

πχνμ° ίζςξ επεζδή, υπςξ πάκηα, έζης ηαζ κεηνή, ημκ πνμτπάκηδζα.

Θήκαξ Αεηέιανδξ ηαζ ηα ηαθμνζθέν ακαιιέκα ζημ θμοθ. Ββχ ζημ

ηνεαάηζ βοική ηεθείςξ. Βίπα παπφκεζ πμθφ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ηαζ ζημκ φπκμ

νμφπα ηαζ ζηεπάζιαηα ιε πκίβακε. Ξεθίδα ηναβζημφ πμζδηή ηδξ αεθζυηδηαξ ηαζ

ηδξ αβάπδξ: βοικυ ημκ πνςηυδα, βοική ιε ημίηαγε ηχνα βζα ηεθεοηαία θμνά.

Ώθμφ ιε ιζα ιαηζά απμηίιδζε ηδ κεηνζηή ιμο θφζδ, βφνζζε ημ αθέιια ζημ

πανάεονμ, ηαζ ζηέθηδηε κα η’ ακμίλεζ. Ια θφβεζ δ ροπή ημο πεεαιέκμο, έηζζ

θέβακε παθζά, ηζ αοηυ ζηεθηυηακ ηχνα. Θα είπε ηαζ ιζακ άθθδ έβκμζα: ιδκ

ηνοχζς έηζζ μθυβοικδ. Έηζζ ζηάεδηε αζάθεοημξ κα ιε πενζενβάγεηαζ.

Ώκ ήιμοκ γςκηακή ηαζ λοπκχκηαξ ημκ έαθεπα κα ημζηάγεζ ακάιεζα ζηα

ιπμφηζα ιμο, εα ι’ έπζακε κηνμπή ηαζ εα ηνααμφζα ημ ζεκηυκζ. Θα ηχνα ήιμοκ

Page 53

52

έπεζ πζάζεζ ηαευθμο. Δ θαπηάνα ηδξ ιάκαξ-θέαζκαξ είκαζ πζμ δοκαηή απυ ηάεε

θάνιαημ).

Ζζ έηζζ, θίβμ ιεηά, ανίζημιαζ ιε ημκ Μέηνμ ζημκ ηυνθμ ιμο, ηαζ δομ

ζηζβιέξ ιεηά ζημ αογί ιμο, κα νμοθάεζ ιε ηα ιάηζα ηθεζζηά ια υθμ απθδζηία.

Θπμνεί ηα πνυκζα ηα ηαημπζκά κα ανέεδηα πμθθέξ θμνέξ ζηδκ Ζυθαζδ,

ηδκ ηνζζπεζνυηενδ απ’ αοηήκ ιε ηδκ μπμία απεζθμφκε ημοξ αοηυπεζνεξ.

Θα ημοθάπζζημκ, λένς πχξ είκαζ μ Μανάδεζζμξ.

Βίκαζ εηείκμ ημ ανάδο. Βίκαζ δ ζηζβιή πμο μ Μέηνμξ αθήκεζ ημ αογί ιμο,

πμνηάημξ πζα, ηζ ακμίβεζ ηα ιάηζα ηαζ ιε ημζηά.

Λ ιεθαβπμθζηυξ ιαζηυξ

Οζξ πνχηεξ ζανάκηα ιένεξ ηζξ εοιάιαζ ιμκαπά ζακ έκα δδμκζηυ,

αηεθείςημ υκεζνμ. Αεκ αθήκς ημκ βζμ ιμο ζηζβιή – αηυια ηζ υηακ μ Οάζμξ ιμο

ημκ παίνκεζ ιε ημ γυνζ βζα κα ημκ αάθεζ ζηδκ ημφκζα ημο κα ημζιδεεί, εβχ

απθχκς ημ πένζ, ηζ εηείκμξ ημ ιζηνμζημπζηυ πενάηζ ημο, ηαζ ιμο ηναηάεζ ημ

δάπηοθμ. Θπμνχ κα λαβνοπκχ χνεξ βζα κα ιδκ ηανάλς αοηυ ημ ηνάηδια.

Θα έκα πνςί λοπκάς ηαζ ηάηζ έπεζ αθθάλεζ. Έκα αάνμξ ιε πθαηχκεζ, έκα

ζημηάδζ ιμο εμθχκεζ ημ ιοαθυ. Ζαζ ιμκμιζάξ, ιμο ηυαεηαζ ημ βάθαº εζξ ιάηδκ

νμοθάεζ ηαζ ζζβμηθαίεζ μ Μεηνάηδξ ιμο, ιέπνζ πμο ιμο ιαηχκεζ ηδ νχβα.

Γζα ηαθή ιμο ηφπδ, έπς δζααάζεζ βζα ηδκ επζθυπεζμ ηαηάεθζρδ, ηαζ λένς

υηζ πνεζάγμιαζ αμήεεζα. Αεκ εέθς κ’ απμπςνζζηχ ημ παζδί ιμο, αθθά δεκ είιαζ

ζηακή κα ημ θνμκηίγς ιυκδ ιμο, μφηε ηακ ηζξ θίβεξ χνεξ πμο μ Οάζμξ θείπεζ ζηδ

δμοθεζά.

Έηζζ, ηδκ ίδζα ηζυθαξ ιένα, ηα ιαγεφμοιε ηαζ ιεηαημιίγμοιε ζημ παηνζηυ

ιμο, ζημ παζδζηυ ιμο δςιάηζμ, πμο μ ηον-Θδκάξ έπεζ ιεηαηνέρεζ ζε ζογοβζηή

ηθίκδ, ι’ έκα πεθχνζμ δζπθυ ηνεαάηζ ηαζ ιζακ μθμηαίκμονζμ ημφκζα βζα ημκ

εββμκυ ημο.

Ώοηυ είκαζ ημ πνχημ εαφια: ζηα μβδυκηα ημο ζπεδυκ, μ παηέναξ ιμο,

αοηυξ μ πέηνζκμξ αθάπμξ πμο δεκ ημο έηθεαεξ ζημνβή ιε ηίπμηα, θζχκεζ βζα ημκ

ηεθεοηαίμ εββμκυ ημο, ηζ αξ ιδκ έπεζ η’ υκμιά ημο. Ηζχκεζ. ΋πμηε ημονάγμιαζ ή

δεκ εέθς κα ημκ ηναηήζς άθθμ βζαηί ιμο ’νπεηαζ ηθάια ηαζ δεκ εέθς κα θμαδεεί,

δεκ αθήκεζ ηδ ιαιά μφηε ιζζυ δεοηενυθεπημ κα πανεί ηαζ δ ίδζα ημ εββυκζ ηδξ: ημκ

ανπάγεζ ζθζπηά ζημκ ηυνθμ ημο, ηαζ ημ ιςνυ, κζχεμκηαξ ηδκ αβάπδ,

απμημζιζέηαζ ζακ κα ημ ααζηά μ θφθαηαξ άββεθυξ ημο.

Δ παεμθμβζηή αοηή πνμζήθςζδ ζημκ Ζφνζμ Μεηνάηδ, υπςξ ημκ

απμηαθεί ιε πθαηφ παιυβεθμ (πυηε έιαεε μ ιπαιπάξ ιμο κα παιμβεθά;) εα

πνμηαθέζεζ ηδκ ακμιμθυβδηδ, ηαζ δίηαζδ μνβή ηςκ αδεθθχκ ιμο. Ώθεκυξ δζυηζ

52

Page 54

53

πμηέ δεκ έθααακ ακηίζημζπδ θνμκηίδα απ’ ημκ Ρςνζακυ (μφηε μζ ίδζμζ, μφηε ηα

δζηά ημοξ ιςνά), ηζ αθεηένμο δζυηζ μ ηον-Θδκάξ, αηναίμξ ζε υθα, ημ ηνααάεζ ζε

ζδιείμ ηνμιαπηζηυ. ΋πςξ έκα απυβεοια πμο δ Ζθεζχ θένκεζ ηδκ επηάπνμκδ

Νδκμφθα πμο είκαζ πενζπανήξ πμο επζηέθμοξ εα ζοκακηήζεζ ημκ ιπέιπδ ημκ

λαδενθμφθδ ηδξº υιςξ μ Μέηνμξ ημζιάηαζ ζηδκ ημφκζα ημο, οπυ ημ άβνοπκμ

αθέιια ημο παππμφ ημο, ηαζ δ ηναοβή πανάξ ηδξ Νδκμφθαξ ημκ λοπκά, μπυηε μ

ιπαιπάξ πδβαίκεζ ζηδκ ημογίκα, παίνκεζ ημ ιεβάθμ ημ ιαπαίνζ, ηζ ανπίγεζ κα

ηοκδβά ηδκ εββμκή ημο κα ηδ ζθάλεζ, «Μμο ιμο ημ λφπκδζε ημ παζδί ημ π’ηακί ημ

αθμνεζιέκμ!» Ββχ θοζζηά παίνκς ημ ιένμξ ηδξ αδεθθήξ ιμο, ηαζ ημκ ιαθχκς

πμο ηα ’ααθε ιε ημ ιςνυ παζδί, αθθά ηνοθά ιέζα ιμο παίνς ηζ αβαθθζχ.

Ζαζ ημ δεφηενμ εαφια. Θεξ δ αβάπδ πμο πθακζέηαζ ιεξ ζημ ζπίηζ ζακ

εοςδζά ηαζ ιε ενέθεζ, εεξ δ επζζηνμθή ζηδκ παηνζηή ηυπδ πμο ιε ηάκεζ κα κζχες

αζθαθήξ – πάκηςξ δ ηαηάεθζρδ ιένα ιε ηδ ιένα οπμπςνεί, χζπμο βίκεηαζ ιζα

αυνζζηδ θφπδ, ηζ έπεζηα θεφβεζ απυ πάκς ιμο ηεθείςξ.

Σζηυζμ ιέκμοιε θίβεξ ιένεξ αηυια, ακ ιδ ηζ άθθμ δζυηζ μ ηον-Θδκάξ,

ιαεαίκμκηαξ υηζ μ βαιπνυξ ημο αβμνάγεζ απυ ηδκ ηζέπδ ημο ημ πακάηνζαμ

ανεθζηυ βάθα – ηαζ πανά ηδκ έκημκδ ακηίδναζδ ημο Οάζμο, πμο είκαζ απίζηεοηα

αλζμπνεπήξ ηαζ δεκ εέθεζ κα κζχεεζ οπυπνεμξ ζε ηακέκακ – έπεζ πάεζ ηζ έπεζ

αβμνάζεζ ιζα κηάκα βάθαηα, κα ’πμοκ κα πίκμοκ δομ θεβεχκεξ ανέθδ.

Ζαζ ηχνα πμο είιαζ ηαθά, ηαζ ημ ανάδο δεκ βονκάς ηδκ πθάηδ ζημκ

Οάζμ, ηαευιαζηε ιε ημκ Μέηνμ ακάιεζά ιαξ ηαζ ζπάιε πθάηα πνμξ πμζακμφ ημ

ιένμξ εα βονίζεζ. ΋πςξ είκαζ θοζζηυ, ημ ιςνυ πνμξ ηδ ιενζά ηδξ ιάκαξ ημο εα

βονίζεζ, αθθά αθέπμκηαξ υηζ μ Οαζμφθδξ ζηεκμπςνζέηαζ πμο μ βζμξ ημο ημκ έπεζ

βναιιέκμ, ημο πνμηείκς κ’ αθθάλμοιε πθεονυ ζημ ηνεαάηζ. Ζαζ πνάβιαηζ, ιυθζξ

αθθάγμοιε, μ Μέηνμξ βονκάεζ ηαη’ εοεείακ ζημκ ιπαιπά ημο, ηζ απμημζιζέηαζ

ηάης απ’ ημ θαηνεοηζηυ ημο αθέιια. Ζαζ ηχνα ζηεκμπςνζέιαζ εβχ.

Μαζδί ζε ηάκμοκ ηα παζδζά ζμο.

Θα ηα παζδζά, δοζηοπχξ, ακηαβςκίγμκηαζ, γδθεφμοκε, ηαηζχκμοκ.

Ώηυια ηαζ ηα ιεβάθα.Λζ θέλεζξ


Μυζμ βνήβμνα πενκμφκ μζ ιένεξ, μζ ιήκεξ! Μυζμ βνήβμνα ιεβαθχκεζ!

Ήδδ, έλζ ιδκχκ ιμζάγεζ παζδί ζςζηυ, ηυζμ πμο ζημκ δνυιμ ηαιζά θμνά άθθεξ

ιακάδεξ ιμο θέκε: «Ζαθέ, ιεβάθμ παζδί, αηυια ιε ημ ηανυηζζ ημ αβάγεηε;» Έηζζ

εέθς κα ’καζ πάκηα μ άββεθυξ ιμο, βενυξ, δοκαηυξ, πμνηαζιέκμξ απ’ υθα.

Ίζα πμο πνμθηαίκς κα ζηεθηχ ημκ εαοηυ ιμο – ακ έπς εαοηυ πένα απ’

ημκ Μέηνμ – ηαζ βζα ηαηάεθζρδ, μφηε ημοαέκηα: εδχ έπς αοηυ ημκ εδζαονυ, ιε

ηα κεφνα ιμο ηαζ ηζξ ιαθαηίεξ ιμο εα ηάεμιαζ κ’ αζπμθμφιαζ.

Φμαάιαζ υηζ παναιεθχ ημκ Οάζμ, αθθά δεκ βίκεηαζ αθθζχξº δεκ ιπμνχ κα

ηάεμιαζ δ ηονία ηαζ κα πδδζέιαζ ηαζ πθάζ κα ημζιάηαζ ημ παζδί. Θα ιμο πεζξ, έπεζ

Page 106

105

Μέηνμξ ημζιάηαζ, ηαιζά θμνά πμο ηαευιαζηε μζ δομ ιαξ ηαζ πίκμοιε ηαθέ, ιμο

ιζθάεζ απ’ έλς απ’ έλς βζα ηδκ μιμθοθμθζθία ημο, ακ ηζ απμθεφβεζ ζοζηδιαηζηά

κα ειπθέλεζ ημκ Μέηνμ ζηζξ αθδβήζεζξ ημο. Μμοθάηζα ιμο... Ώκοπμρίαζηα ηαζ ηα

δομ βζα ημ πυζμ θίβμ ιε κμζάγεζ πθέμκ ιε πμζμκ πθαβζάγμοκε ηα ανάδζα.

Αζυηζ, βζα πνχηδ θμνά εδχ ηαζ πνυκζα, έπς ζπέδζμ.

Οέθμξ μζ αεαζαζιέκεξ ηζκήζεζξ, ηέθμξ ηα ιεεφζζα ηαζ μζ λεροπζζιέκεξ

απυπεζνεξ ηδξ πθάηαξ: ηχνα ιαγεφς πάπζα, ζδίςξ αοηά πμο δεκ έπμοκ ηυηηζκδ

βναιιή ηαζ δεκ πνεζάγμκηαζ ζοκηαβή ηαζ ιπμνχ κα η’ αβμνάζς απ’ ημ

θανιαηείμ ηακμκζηά – άζε πμο ιαξ λένμοκ ηυζα πνυκζα, ηαζ ζοπκά ιμο δίκμοκ

ηακά παναπακίζζμ Tavor πμο οπυζπμιαζ υηζ εα ημοξ βνάρεζ μ βζαηνυξ ιμο, ημκ

μπμίμ αθέπς ζημ ζπίηζ ιζα θμνά ηδ αδμιάδα, ηαεδζοπάγμκηάξ ημκ πςξ υθα

ααίκμοκ ηαθχξ, ηζ υηζ είιαζ ζε πμνεία απμεεναπείαξ ηαζ δεκ ηάκς ηαηέξ ζηέρεζξ.

Ώοηή ηδ θμνά δεκ εα ιε πνμθάαμοκ. Θα ημ θνμκηίζς.

Θα δζαθέλς ηδ ιένα πνμζεπηζηά, λένμκηαξ υηζ μ Οάζμξ εα θείπεζ ζηδκ

Ώεήκα βζα ιζα βζμνηή ηδξ ηάης Ώενμθέζπδξ, ηζ μ Μέηνμξ εα είκαζ ζε μθμκοπηία

ζε ιζα ιάγςλδ παθαζχκ ζοιιαεδηχκ ημο Ώκαηυθζα.

27 Αεηειανίμο. Λ ηεθεοηαίμξ ιμο πνςζκυξ ηαθέξ.Δ ηεθεοηαία ιένα


Βίιαζ βαθήκζα. Ξπεδυκ εοηοπζζιέκδ. Γζαηί;

Γζαηί ζήιενα εα ηάκς ζημκ Μέηνμ ημ ιεβαθφηενμ δχνμ πμο ιπμνχ: εα

ημκ απαθθάλς απ’ ημ ζζυαζμ ηαεήημκ ηδξ κμζδθείαξ ιζαξ ιάκαξ πμο εα βίκεηαζ

μθμέκα ηαζ πζμ ενείπζμº απυ ηα πνυκζα ηδξ πνυςνδξ άκμζαξ πμο ιε πενζιέκμοκº

απυ ηδ δοζηοπία ιζαξ ιμκαπζηήξ γςήξ παιέκδξ βζα κα βειίζεζ ηδκ ένδιμ ιζαξ

άθθδξ. Έπς πθήνδ ζοκαίζεδζδ ηδξ απυθαζήξ ιμο: λένς υηζ εα ημκ ηζαηίζεζ, υηζ

εα ηάκεζ πνυκζα κα ημ λεπενάζεζ, αθθά ηα πνυκζα πενκμφκ, ηαζ ηάπμζα ζηζβιή μ

πυκμξ εα θζβμζηέρεζ ηαζ εα παεεί, ηαζ ημ παζδί ιμο εα είκαζ επζηέθμοξ εθεφεενμ.

Λ Μέηνμξ λοπκά ημ ιεζδιένζ. Ομο αάγς κα θάεζ, πνμζπαεχκηαξ κα ιδ

ζηέθημιαζ πςξ είκαζ δ ηεθεοηαία θμνά, δ ηεθεοηαία ιμο θνμκηίδα.

Ομ απυβεοια ηαζ ημ αναδάηζ ημ πενκάιε ιαγί, αμοηδβιέκδ ζηδ ιμοζζηή.

Θέθς μζ ηεθεοηαίεξ χνεξ ιμο κα είκαζ υζμ βίκεηαζ πζμ βειάηεξ απυ ιμοζζηή.

Ώημφιε ημκ Ζανοςηάηδ ηδξ Μθάηςκμξ, ημκ Θεβάθμ Βνςηζηυ, Ομ
Ραιυβεθμ ηδξ Ογμηυκηα, Οα Μανάθμβα ηαζ ηδκ Ώεακαζία, ηζ έπεζηα γδηάς απ’
ημκ Μέηνμ κα ιμο παίλεζ ζημ πζάκμ υθα ημο ηα ηναβμφδζα, ή έζης υζα εοιάηαζ,

ηαζ ζηδκ ‘Άκαιπεθ Ηδ’ δεκ ηναηζέιαζ ηαζ αμονηχκς. Σζηυζμ πάκηα αμφνηςκα
ι’ αοηυ ημ ηναβμφδζ: δ ζοβηίκδζή ιμο ιπμνεί κα εηθδθεεί ςξ αιζβχξ αζζεδηζηή.

Άναβε λένεζ; ακανςηζέιαζ. Αζαζζεάκεηαζ ηάηζ ηάης απ’ ημκ πέπθμ ηδξ

αηαναλίαξ ιμο; Θπμνεί.

Page 107

106

Αζυηζ θίβμ πνζκ θφβεζ βζα ηδ ιάγςλδ ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ημο, παίνκεζ ιζα

θςημβναθζηή ιδπακή ιζαξ πνήζεςξ, πμο ’πεζ αβμνάζεζ απ’ ημ ζμφπεν ιάνηεη

εζδζηά βζα ηδκ πενίζηαζδ, ηαζ ιε θςημβναθίγεζ.

Δ ηεθεοηαία ιμο θςημβναθία εα αβεζ ημοκδιέκδ.

Θα ημκ θζθήζς ηεθεοηαία θμνά, εα ημο πς κα πνμζέπεζ ιε η’ αιάλζ, ηαζ

εα αάθς κα λακαημφζς ημκ Ζανοςηάηδ, αοηή ηδ θμνά ιυκδ ιμο, ηθαίβμκηαξ

βζα υθα υζα εα πάζς ζε ιενζηέξ χνεξ. Θα δεκ εα θοβίζς.

Ρςνίξ αθημυθ αοηή ηδ θμνά: δεκ εέθς κα νζζηάνς ειεημφξ ηαζ αδδίεξ.

Ώκάιεζα ζηζξ 10 ηαζ 12 ημ ανάδο, εα πάνς (ζφιθςκα ιε ημοξ

πνυπεζνμοξ οπμθμβζζιμφξ ημο Μέηνμο, πμο εα ιεηνήζεζ ηζξ άδεζεξ ηανηέθεξ ημ

επυιεκμ πνςί ηαεχξ ζοιιαγεφεζ ημ ζαθυκζ ιμοδζαζιέκμξ) βφνς ζηα 400 πάπζα.

Ζαζ θίβμ πνζκ ανπίζεζ ημ ηεθάθζ ιμο κα βονίγεζ, εα πάνς απ’ ημ ζονηάνζ

ημο ζφκεεημο έκα ημιιάηζ πανηί ηζ έκακ βαθάγζμ παζδζηυ ιανηαδυνμ (πμφ κα

ανέεδηεξ άναβε εζφ; πμζα παζδζηή δθζηία ζε λέαναζε ζηα πένζα ιμο αοηυ εζδζηά

ημ ανάδο;) ηαζ εα βνάρς ημ απμπαζνεηζζηήνζμ ζδιείςιά ιμο, πμο απεοεφκεηαζ

απμηθεζζηζηά ζημκ Μέηνμ, ηαζ ηνεηθίγμκηαξ ςξ ηδκ ηνεααημηάιανα εα ημ

ηνφρς ζημ πίζς ιένμξ ηδξ κημοθάπαξ, ιεξ ζ’ έκα ζπζνηυημοημ πςιέκμ ζε ιζα

παθζά ιπυηα, ζπεδυκ ζακ κα εέθς κα ιδ ανεεεί πμηέ. (Θα ανεεεί, ιήκεξ ιεηά).

Ζζ έπεζηα βδφκμιαζ ηαζ λαπθχκς.

Βίιαζ βαθήκζα. Ξπεδυκ εοηοπζζιέκδ.

Φςηεζκά εα θακμφκ

Ξμο εφπμιαζ κα ηάκεζξ ηάπμηε παζδί, βζα κα η’ αβαπήζεζξ υζμ ζ’ αβάπδζα
εβχ, ηαζ κα ζ’ αβαπήζεζ υζμ ι’ αβάπδζεξ εζφ.

Ώοηά εα είκαζ ηα ηεθεοηαία ιμο θυβζα πνμξ ημκ Μέηνμ, ζημ δζπθςιέκμ

πανηάηζ ιέζα ζημ ζπζνηυημοημ.

Ζζ έπεζηα; Έπεζηα, ιεξ ζηδ κφπηα, ηάηζ εα θηενμοβίζεζ ιέζα ιμο: ημ ιζηνυ

ιμο ηίπμηα, πμο εημζιάγεηαζ κα πεηάλεζ, κα εκςεεί ιε ημ ιεβάθμ ηίπμηα.

Ή ιε ηδκ εθπίδα ιζαξ γςήξ οπένμπδξ ζακ αοηήκ πμο αθήκς.

Μέηα, Ζαηενζκάηζ.

106

Similer Documents