Download Bai Giang Phan Tich DL Va Du Bao KT. PDF

TitleBai Giang Phan Tich DL Va Du Bao KT.
File Size603.2 KB
Total Pages103
Table of Contents
              Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO KINH TẾ
	1.1. Khái niệm
	1.2.Ý nghĩa và vai trò của phân tích và dự báo trong quá trình ra quyết định kinh doanh
		1.2.1. Ý nghĩa
		1.2.2. Vai trò
	1.3. Các loại dự báo
		1.3.1. Căn cứ vào độ dài thời gian dự báo:
		1.3.2. Dựa vào các phương pháp dự báo:
		1.3.3. Căn cứ vào nội dung (đối tượng dự báo)
	1.4. Các phương pháp dự báo
		1.4.1. Phương pháp dự báo định tính
		1.4.2. Phương pháp dự báo định lượng
	1.5. Quy trình dự báo
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO
	2.1. Dự báo từ các mức độ bình quân
		2.1.1. Dự báo từ số bình quân trượt (di động)
		2.1.2. Mô hình dự báo dựa vào lượng tăng (giảm) tuyệt đối bình quân
		2.1.3. Mô hình dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân
	2.2. Mô hình dự báo theo phương trình hồi quy (dự báo dựa vào xu thế)
		2.2.1. Mô hình hồi quy theo thời gian
		2.2.2. Mô hình hồi quy giữa các tiêu thức
	2.3. Dự báo dựa vào hàm xu thế và biến động thời vụ
		2.3.1. Dự báo vào mô hình cộng
		2.3.2. Dự báo dựa vào mô hình nhân
	2.4. Dự báo theo phương pháp san bằng mũ
		2.4.1. Mô hình đơn giản ( phương pháp san bằng mũ đơn giản)
		2.4.2. Mô hình xu thế tuyến tính và không có biến động thời vụ ( Mô hình san mũ 
Holt – Winters)
		2.4.3. Mô hình xu thế tuyến tính và biến động thời vụ
	2.5. Sử dụng chương trình SPSS để dự báo theo các mô hình
		2.5.1. Dự đoán bằng hàm xu thế
		2.5.2. Dự đoán bằng san bằng mũ
Chương 3: PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY ĐƠN VÀ HỒI QUY BỘI VÀ THỐNG KÊ HỒI QUY
	3.1. Phương pháp hồi quy đơn
	3.2. Phương pháp hồi quy bội:
	3.3. Phương pháp thống kê hồi quy
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP BOX - JENKINS (ARIMA)
	4.1. Tính ổn định của một chuỗi
	4.2. Hàm số tự tương quan đơn và tự tương quan riêng phần
	4.3. Kiểm định nhiếu trắng
		4.3.1. Phân tích hàm tự tương quan
		4.3.2. Tham số thống kê của Box-Pierce và Ljung-box
	4.4. Mô hình AR(P) (Auto Regression)
	4.5. Mô hình MA(q) (Moving Average)
	4.6. Mô hình ARMA(p,q)
	4.7. Mô hình ARMA mở rộng: ARIMA, SARIMA
	4.8. Phương pháp Box - Jenkins
Chương 5: DÃY SỐ THỜI GIAN
	5.1. Khái niệm
	5.2. Các chỉ tiêu phân tích
		5.2.1. Mức độ trung bình theo thời gian
		5.2.2. Lượng tăng hoặc giảm tuyệt đối
		5.2.3. Tốc độ phát triển
		5.2.4. Tốc độ tăng hoặc giảm
		5.2.5. Trị tuyệt đối của 1% tăng (hoặc giảm)
	5.3.Các phương pháp biểu hiện xu hướng phát triển của hiện tượng
		5.3.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian
		5.3.2. Phương pháp số trung bình trượt
		5.3.3. Phương pháp hồi quy
		5.3.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ
            
Document Text Contents
Page 51

Với các tham số đã cho , ,α β λ lần lượt là: 0,4; 0,4; 0,8

Nếu phải lựa chọn một trong hai mô hình để dự đoán thì tuỳ thuộc vào đặc điểm biến

động của hiện tượng.

Đối với hiện tượng ít biến đổi qua thời gian thì dùng mô hình cộng.

Đối với hiện tượng biến đổi nhiều qua thời gian thì dùng mô hình nhân.

* Ưu, nhược điểm của phương pháp san bằng mũ:

Ưu điểm:

Đơn giản và có kết quả tương đối chính xác phù hợp với dự đoán ngắn hạn cho các nhà

kinh doanh cũng như lập kế hoạch ngắn hạn ở cấp vĩ mô.

- Hệ thống dự báo có thể được điều chỉnh thông qua 1 tham số duy nhất (tham số san

bằng mũ)

- Dễ dàng chương trình hoá vì chỉ phải thực hiện một số phép toán sơ cấp để xác định

giá trị dự báo.

Hạn chế:

- Phương pháp san mũ chỉ bó hẹp trong phạm vi dự báo ngắn hạn vì không tính đến sự

thay đổi cấu trúc của chuỗi thời gian mà phải tuân thủ tính ổn định theo thời gian của các quý

trình kinh tế - xác hội.

2.5. Sử dụng chương trình SPSS để dự báo theo các mô hình

2.5.1. Dự đoán bằng hàm xu thế
* Nhập tài liệu

+ Một cột là biến theo thứ tự các năm, một cột là thời gian (Years – năm; Years,

quarters – năm, quý; Years, months (năm, tháng) (nếu là năm ta nhấp chuột vào years, ô nhỏ

sẽ hiện số 1900, ta xoá đi và đánh số năm đầu tiên trong dãy số).

* Thăm dò bằng đồ thị

* Analyze/ Regression/ curve Estimation

- Đưa y vào (Dependent) và Years vào Variable

- Time/ Linear/ Display ANOVA table/ Save/ Predicted values/ Predict throug/ đánh số

năm cần dự báo vào hình chữ nhật đứng sau year/ continue/ OK

* Một số kết quả

Constant – tham số a

Time – tham số b

51

Similer Documents