Download Báo cáo đồ án 1 PDF

TitleBáo cáo đồ án 1
File Size788.7 KB
Total Pages22
Document Text Contents
Page 2

June 6, 2013 [BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1]2TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

VIỆN ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

====o0o====


BÁO CÁO

ĐỒ ÁN 1
ĐỀ TÀI:

THEO DÕI ĐỐI TƯỢNG DI CHUYỂN BẰNG

CAMERA

Các thành viên

STT Họ và Tên MSSV

1 Đỗ Mạnh Cường 20101210

2 Nguyễn Đình Hiếu 20101514

3 Trần Thị Hiền 20101500

4 Nguyễn Văn Sang 20102609

5 Nguyễn Duy Linh 20101773Hà Nội, 5/2013

Page 12

http://sourceforge.net/projects/opencvlibrary

Page 22

June 6, 2013 [BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1]22
private void bntStop_Click(object sender, EventArgs e)
{
webcam.Stop();
}

private void bntContinue_Click(object sender, EventArgs e)
{
webcam.Continue();
}

private void bntCapture_Click(object sender, EventArgs e)
{
imgCapture.Image = imgVideo.Image;
}

private void bntSave_Click(object sender, EventArgs e)
{
Helper.SaveImageCapture(imgCapture.InitialImage);
}

private void bntVideoFormat_Click(object sender, EventArgs e)
{
webcam.ResolutionSetting();
}

private void bntVideoSource_Click(object sender, EventArgs e)
{
webcam.AdvanceSetting();
}
 cả nhóm đã có những tìm hiểu nhất định về ffmpeg, opencv

 củng cố thêm kiến thức của Visual stidio

 tinh thần làm việc theo nhóm.Xin cảm ơn thầy Phạm Văn Tiến và anh Nguyễn Văn Kiệm đã giúp đỡ chúng em rất

nhiều trong đồ án này.

Similer Documents