Download Biologji_thelluarA test 2016 PDF

TitleBiologji_thelluarA test 2016
File Size357.6 KB
Total Pages8
Document Text Contents
Page 3

Provimi me zgjedhje

Lënda: Biologji e thelluar Varianti A

 AKP 3 29 qershor 20138. Vilozitetet gjenden në: 1 pikë


A) ezofag
B) stomak
C) zorrën e hollë
D) zorrën e trashë

9. Lëngu i kapsulës së Baumanit (ultrafiltrati) nuk përmban: 1 pikë


A) lyra
B) glukozë
C) kripra minerale
D) proteina

10. Gjatë fazës folikulare të ciklit të vezores ndodh rritja e: 1 pikë


A) vezës
B) trupit të verdhë
C) folikulës
D) spermatozoidit
11. Në qelizë zhvillohen funksione të rëndësishme jetësore.


a) Përkufizo ç’është metabolizmi. 1 pikë__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) Listo dy proceset e metabolizmit. 2 pikë


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Tregoni dy burime përbërjesh organike nga të cilat procesi i metabolizmit merr energji. 2 pikë


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12. Gjatë frymëkëmbimit qelizor, prodhohet energji në kushte aerobe.
a) Cila është faza e përbashkët e fermentimit dhe frymëkëmbimit qelizor? 1 pikë


__________________________________________________________________________________

Page 4

Provimi me zgjedhje

Lënda: Biologji e thelluar Varianti A

 AKP 4 29 qershor 2013b) Supozojmë se një qelizë majaje përdor 4 molekula glukoz për prodhimin e energjisë në kushte aerobe.
Sa do të jetë numri i molekulave të H2O që do të formohet në këtë rast? 1 pikë__________________________________________________________________________________c) Në frymëkëmbimin qelizore (aerob), në qoftë se formohen 24CO2, sa molekula glukozë janë djegur?1 pikë


__________________________________________________________________________________

13. Jepni dy arsye mbi rëndësinë e mitozës për gjallesat. 2 pikë


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Në një molekulë të ADN që përmban 360 çifte nukleotidesh, 20% e përbën guanina. Përcaktoni sasinë

e timinës në këtë molekulë. 3 pikë

Page 5

Provimi me zgjedhje

Lënda: Biologji e thelluar Varianti A

 AKP 5 29 qershor 201315. Tek njeriu gishtërinjtë e shkurtër dhe flokët e drejtë janë dominant ndaj gishtërinjve të gjatë dhe flokëve

kaçurrela. Të dy prindërit janë heterozigotë për dy tiparet e mësipërme. Cili është propabiliteti që secili nga

fëmijët e tyre të ketë të njëjtin fenotip sikurse prindërit? 3 pikë

16. Krahas indeve të tjera bimore, indet meristematike janë të rëndësishme


a) Cili është roli që kanë indet meristematike? 1 pikë


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) Si realizohet rritja parësore tek bimët? 1 pikë


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) Si realizohet rritja dytësore tek bimët? 2 pikë


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 6

Provimi me zgjedhje

Lënda: Biologji e thelluar Varianti A

 AKP 6 29 qershor 201317. Në gjallesat shtazore gjaku kryen disa funksione. Shpjegoni funksionin:


a) transportues të gjakut. 1 pikë


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) mbrojtës të gjakut. 1 pikë


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18. Veshka është pjesë e aparatit të ekskretimit.

Përcaktoni:a) Cila është njësia bazë ndërtimore dhe funksionale e veshkës? 1 pikë___________________________________________________________________________________b) Shpjegoni mekanizmin që bën të mundur filtrimin e plazmës së gjakut në glomerulë. 1 pikë_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19. Tregoni dy nga dallimet midis frymëkëmbimit mushkëror dhe frymëkëmbimit me branshi. 2 pikë______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Page 7

Provimi me zgjedhje

Lënda: Biologji e thelluar Varianti A

 AKP 7 29 qershor 201320. Insulina ul sasinë e sheqerit në gjak. A e ushtron këtë funksion në qoftë se:a) merret si ushqim nga goja 1 pikë


___________________________________________________________________________________b) injektohet në gjak 1 pikë


___________________________________________________________________________________c) Argumentoni të dy rastet e mësipërme. 2 pikë


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Similer Documents