Download Bizimkiler 1460-1510 PDF

TitleBizimkiler 1460-1510
File Size2.9 MB
Total Pages185
Table of Contents
              Corpus Hermeticum, 1460
Fatih dönemi ticareti
Özbekler ve Kazaklar
Trabzon İmparatorluğunun Sonu, 1461
İtalya Akademileri, 1462, 1463
İstanbul’da Gelişmeler
Venedik’le Savaş, 1463
Hümanizm’de Bilimsel Nitelik, 1464
Karaman Sorunu Devam Ediyor, 1465
Ruslar Sibirya’ya Sarkıyor, 1466
Arnavutluk Osmanlıya Sorun, 1466, 1467
Kara Koyunlu devletinin sonu, 1467, 68, 69
Hüseyin Baykara
Miri Toprak Düzeni
Çin sosyal yapılanması
Kara Koyunlu Hakkında
Karamanoğullarının sonu, 1470
Türk Akıncıları Avrupa’yı Titretiyor, 1471
Ak Koyunlar Timur’un Mirascısı mı? 1472
Otlukbeli, 1473
Kırım, 1474 – 77
Uzun Hasan’ın Ölümü, 1477
Osmanlı Venedik Barışı, 1477,78, 79
İtalya çıkarması, 1480
Fatih Sultan Mehmet’in ölümü, 1481
Osmanlı devleti Roma
İmparatorluğunun devamıdır
Osmanlı Yasa Düzeni
Osmanlı Saray Yönetimi
II. Bayezid, 1481
Cem Sultan, 1481
Okyanus’a Açılma, 1482, 1483
Engizisyon, 1484
II. Boğdan meselesi, 1484, 1485
Kilikya kime ait? 1485, 1486
Tudorlar İngiltere tahtında, 1485
Fırtınalar Burnu Aşılıyor, 1486, 87, 88
Memluklar yenilmiyor, 1488
Fransa ve Rusya Büyüyor, 1489, 90, 91
Batı Avrupa’da XV. Yüzyılın ikinci yarısı
Sanatta gelişme
Leonardo da Vinci
Gırnata’nın (Granada) sonu, 1492
Amerika’ya doğru, 1492
Tapınakçılar zenginleşmeye devam ediyorlar, 1492
Kolomb’un dönüşü, 1493, 1494
Hindistan
Hinduizm
Eski Beyler Toprak Ağası
İnka İmparatorluğunun yükselişi, 1493
Kara Cehalete Kurban, 1494, 1495
Avrupa’nın yeni Politikası: Denge, 1495
Vasco de Gama, 1496, 1497
Portekiz Hindistan’da, 1497, 1498
Lehistan’a Akın, 1498, 1499
Venedik Osmanlı savaşı, 1499
Napoli’ye saldırı, 1500
Safeviler, 1501, 1502
Ak Koyunlu yapılanması
XVI. Yüzyıl Almanya’sı
Altınordu devletinin sonu, 1502, 1503
III. İvan (Büyük İvan)
Osmanlı donanması İspanya’da, 1504, 1505
Amerika, 1506
Akrabalık Bağları, 1506, 07
Evliliklerle Büyüme, 1508
Şehzade Korkut’u Halk Seviyor, 1509
Kanunun üstünlüğü, 1509
Sihler
Alevilik
Balım Sultan
Aleviler ve Sünniler
Alevi Türklere karşı Sünni Kürt Osmanlı iş birliği
Akın var Akın, İran’a Akın
XVI. yüzyıl başları. Kapitalist Hukuk Gelişiyor
XVI. Yüzyılda teknik Gelişme
İmalathaneler
Kapitalizm Tarıma da giriyor
Burjuvazi ve Proletarya
Hümanizm
İsviçre
Babür Han ve Özbekler, 1510, 1511
İspanya Hakimiyeti yaygınlaşıyor
Şah İsmail “ Sahip Zaman Mehdi “
Şehzadeler Taht Peşinde, 1511
Rumluk
Osmanlı devleti nüfus yapısı
Osmanlı Yahudisi
15. Kitap, Faydalanılan eser ve kaynaklar
            
Document Text Contents
Page 1

1

Page 2

B Z MK LERAnadolu Merkezli Dünya Tarihi15. K TAP

1460 - 1510

Avrupa’nın Sömürüsü Ba lıyor
Yazarlar


Evin Esmen Kısakürek


Arda Kısakürek

Bizimkiler adlı kitapların tümü a a ıdaki sitelerde mevcuttur:
http://www.dunya-tarihi.com/
http://sites.google.com/site/ekitapdunyatarihi/
http:/sites.google.com/site/ekitdunyatarihidevam2/


2

http://www.dunya-tarihi.com/
http://sites.google.com/site/ekitapdunyatarihi/
http://sites.google.com/site/ekitdunyatarihidevam2/

Page 92

yandan da top, silah, bakır, yelken, kumaş, alet gibi donanmanın ihtiyacı olan malları satın
alıyordu.

Hint okyanusuna giden gemilerin içinde hem kralın kendi gemileri ve hem de tüccarların
gemileri vardı. Portekizli herkese bu hak tanınmıştı. Ayrıca bazı yabancı tüccarlara da
tanınıyordu. Bütün bu ticareti yapanlar, satıştan % 25, krala ödüyorlardı. Kazançlar
inanılmayacak mertebedeydi.

1494 yılında Yahudiler Toskanya’dan da çıkarılmıştılar.Portekiz mparatorlu u
spanya mparatorlu u
92

Page 93

Hindistan

XV. yüzyılın sonlarına geldi imizde, Müslümanlar Hindistan’ı eziyor ve sömürüyorlardı.
Hindistan çe itli devletlere bölünmü tü. Bunların pek ço unun ba ında Müslüman
hükümdarlar vardı. Bu hükümdarlar genellikle orduları nedeniyle varlıklarını sürdürüyorlardı.
Yani Hindistan devletleri kral ve ordusu idi. Yerlileri ordularının gücü ile baskı altında
tutuyorlardı. Ço u Hint-Ganj ovasındaydı. En önemlileri Lahor ve Bengal’deki Afgan
krallı ıydı.

Ortadaki Dekkan yaylasında Hande , Ahmednagar, Golkonda, Bidjapur ve Biddar Müslüman
krallıkları vardı. Bunlar Afgan da larından veya Türkistan ovalarından gelmi göçebelerdi.
Pek ço u Türk, Mo ol veya bunların karı ımı bir kökenden geliyordu. Göçebe düzeninin
ordusuna sahiptiler ve bununla da yönetimi ellerinde tutuyorlardı. Tabii köklerini unutmu lar
ama Müslüman dinine tümüyle ba lanmı lardı. Öylede olsa hem Müslüman Hintlileri ve hem
de Hinduları eziyor, onlara çektirmedikleri kalmıyordu.

Güneyde Vijaynagar Hint imparatorlu u vardı. Ama o da çökü e geçmi ti.

Tüm Hindistan’da hala kast sistemi yürürlükteydi. Müslümanlık girmi olmasına ra men hala
Hindu dini çok kuvvetliydi. Hindistan’da büyük ço unluk Hindu dinine inanıyor ve
gereklerini yerine getiriyordu. Fatihler, okyanusun ortasındaki adacıklar gibiydiler. Hindistan,
onlara ra men, onlarla fazla ilgilenmeden kendi hayatını ya ıyordu. 100 milyonluk nüfusun
30 milyonu Vijaynagar imparatorlu unda, 60 milyon kadarı da kuzeydeydi. Kast sistemi bu
büyük nüfusu birbirine kapalı guruplara bölüyordu. Her birinin dünyası di erinden
ba ımsızdı.

Hindular dinlerinin emretti i kast sistemini bozmamak için kastlar arasında evlenemezlerdi.
Kimi kastlar çok kocalı a müsaade ediyordu, ayrıca hepsi de çok karılılı a hayır demiyordu.
Hintliler hiçbir nedenle kendi ailelerinden, kendi kabilelerinin içinden evlenemezlerdi. Hem
kendi kastından ve hem de aile dı ından evlenmek arttı.

Kutsal bir eylem olan yemekte de katı kast kuralları vardı. Bir Hintli ancak kendi kastından
daha altta olan kast mensupları ile yemek yiyebilirdi. Evinden uzakta oldu unda kendi
mutfa ını kurup, kendi yiyece ini kendi pi irecekti. Hintli bir Brahman ise önce yıkanıp,
temiz elbiseler giymeliydi. çinde su olan toprak bir kaba dokunamazdı. Dinsel saflı ı
olmayan birinin dokundu u bir pamuk parçasına da dokunamazdı. E e e, domuza, köpe e, et

93

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Lahore
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Bengal
http://en.wikipedia.org/wiki/Deccan_Traps
http://en.wikipedia.org/wiki/Khandesh
http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmednagar_district
http://en.wikipedia.org/wiki/Golkonda
http://en.wikipedia.org/wiki/Bijapur_district
http://en.wikipedia.org/wiki/Bidar_Sultanate
http://en.wikipedia.org/wiki/Vijayanagara_Empire

Page 184

. nalcık Halil, Devlet-i Aliyye cilt 1, Türkiye Bankası 2009

. slam dünyası, ileti im yayınları

. James William, The Varieties of Religious Experience, New York 1982

. Jewish Encyclopedia, New York, 1901


. Juvayn , Al al-D n At Malik, 1226–1283. Genghis Khan: The History of the World-
Conqueror tr. John Andrew Boyle. Seattle: University of Washington Press. 1997

. Kazhdan, Alexander, Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford University Press. 1991

. Lewis, Bernard. Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East. Open Court
1993

. Leroux Gabriel, Eski Akdeniz ve Yakın Do u uygarlıkları, Varlık yayınları

. Lloyd Seton, Türkiye’nin Tarihi, TÜB TAK

. Mantran Robert, Osmanlı mparatorlu u Tarihi, Adam Yayınları, 1992

. Metin Kunt, Suraiya Faroqhi, Hüseyin Yurtaydın, Ayla Ödekan, Türkiye Tarihi 2, Osmanlı
Devleti 1300 - 1600. Cem yayınları, 1995 Cilt 2

. Önder Ali Tayyar, Türkiye’nin etnik yapısı, Fark yayınları 2007

. Öztuna T. Yılmaz, Türkiye Tarihi, Hayat kitapları

. Petit P., Histoire Generale de L’Empire Romaine, Paris 1974

. Piganiol A., Histoire de Rome, Paris 1954

. Portekiz tapınakçı kralları, http://www.masonluk.net/tapinakcilar_masonlar_12.html,
Masonluk

. Rashid al-Din Tabib. A Compendium of Chronicles: Rashid al-Din's Illustrated History of
the World Jami' al-Tawarikh. The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Vol. XXVII.
Sheila S. Blair (ed.). Oxford: Oxford University Press. 1995

. Ratchnevsky, Paul. Genghis Khan: His Life and Legacy tr. & ed. Thomas Nivison Haining.
Oxford, UK 1992; Cambridge, Mass., USA: B. Blackwell. 1991

. Riley-Smith, Jonathan. The Oxford History of the Crusades. New York: Oxford University
Press, 1999

. Roma dünyası, ileti im yayınları

. Roux Jean - Paul, La religion des turcs et des mongols, Payot et Rivages, 1984

184

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_Dictionary_of_Byzantium
http://www.masonluk.net/tapinakcilar_masonlar_12.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Jami%27_al-Tawarikh

Page 185

. Roux Jean - Paul, Histoire des Turcs, Fayard 2000

. Roux Jean-Paul, Türklerin Tarihi, Kabalcı 2007

. Seignobos Charles, Mukayeseli Avrupa tarihi, Varlık

. Sencer Oya, Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi,

. Sevim Ali Prof. Dr., Anadolu’nun Fethi, Selçuklular dönemi, TTK 2000

. Sevim Ali Prof. Dr ve Prof Dr. Erdo an Merçil, Selçuklu devletleri tarihi,. TTK

. Sevin Veli, Anadolu Uygarlıkları, Görsel yayınlar

. Shepard B. Clough, Uygarlıklar tarihi, Varlık yayınları,

. ener Cemal, amanizm, Türklerin slamiyet’ten Önceki Dini, Etik Yayınları, 2001

. Sümer Faruk, Do u Anadolu Türk Beylikleri, TTK 1998

. Tanilli Server, Yüzyılların gerçe i ve mirası, Adam yayınlar

. Wells H.G., Kısa dünya tarihi, Varlık yayınları

. Zeldin Theodore, nsanlı ın Mahrem Tarihi, Ayrıntı Yayınları 1999

. en.wikipedia.org


. http://www.dunyadinleri.com185

http://www.dunyadinleri.com/

Similer Documents