Download Blaine Lee - Moc Principa PDF

TitleBlaine Lee - Moc Principa
File Size2.7 MB
Total Pages408
Table of Contents
              Moc principa 1.pdf
Moc principa 2.pdf
            
Document Text Contents
Page 1

Biblioteka MENAEfŽMENT
________________________________________[ i
Izdavač j ,
POSLOVNI SISTEMJ "GRME "
Beograd, M. Birjpzova 3
Generalni direktor
Mr RAJKO UN ANIN
Izvršni direktor
ZORICA STABLOVI -BULAJI
Glavni i odgovorni urednik
Izdavačke delatnosti
DRAGAN KARANOVIC
Urednik
MIROSLAVA NIKOLI
Tehnički urednik
SNJEZANA DIMJTRIJEVI
j
Dizajn ko\ica
VESNA KOSTI
YU ISBN 86-315-0180-8
Štampa: Poslovni sisterri "Grme ", Beograd,
Maršala Birjiizova 3-5

Page 2

BLAINE LEE
asno uticanje

Beograd, 1998.

Page 204

KAKO POŠTOVATI DESET PRINCIPA MOĆI 205
Da li je ovo trik ili tehnika? Ili sam to stvarno ja?
Da li ovo proizilazi iz najboljeg, najvišeg i najdubljeg u meni?
Da li su moje obaveze nepromenjive?
Da li sam pouzdan?
Da li tražim nekoga koga u da okrivim? ,'.
Da li pokušavam da budem dosledan?
Može li se na mene ra unati?
Da li sam proverio svoj sopstveni motiv i savest?
2. Reci koje treba uputiti njima da se iskaže doslednost:
Da li je to ono što ste o ekivali?
Da li je to na in kako postupam sa drugima?
Da li ste iznena eni?
Da li ose ate da sam nedosledan?
Da li se slažemo?
Da li je moje vodstvo predvidljivo?
Da li ose ate da je nešto van vašeg vidokruga?.,
Da U možete da ra unate na mene?
INTEGRITET
Integritet zna i da smo obavezni da složimo reci, ose anja,
misli i akcije tako da živimo u saglasnosti i bez dvoli nosti. Mi
smo autenti ni. Nemamo drugih želja osim onih koje iskazujemo.
Nemamo želju da varamo. Nismo zlobni. Nema prevare. Ne
izmišljamo pretvaranja ili usiljenost u nameri ili sa željom da
prevarimo, iskoristimo prednost, manipulišemo ili kontrolišemo.
Sto je ve i naš integritet, ve a je naša mo . Ispoljavamo
pouzdanost koja poti e iz karaktera - šta smo - i kompetentnosti -
šta možemo da uradimo i verovatno emo da uradimo. :

Page 205

206 MOC PRINCIPA
Da li zakoni važe i za vas? :
U knjizi Randi Peningtona (Randy Pennington) o asti kao
osnovi za etiku u poslovnom svetu, on zapaža: " udno je da ima
ljudi u poslovnom svetu koji žele dobit skautske etike a da se sami
ne drže tih standarda." '
Pre nekoliko godina bio sam pozvan da držim predavanje
direktorima svetske kompanije sa sedištem na jugu. Nekoliko
trenutaka pre nego stoje trebalo da po nem izlaganje, moj doma in
me je pozvao u hodnik sa zabrinutim izrazom lica. "Upravo su me
pozvali, objasnio je." To je zna ilo da mu je generalni direktor
poslao poruku na pejdžer; svaki od potpredsednika je morao da
nosi dvadeset etiri asa dnevno pejdžer tako da može da se
uspostavi veza uvek kada bi bili potrebni generalnom direktoru.
"Generalni direktor ne dolazi na vaš seminar. Upravo mije rekao
da je itao neke vaše materijale za vreme vikenda i da je to
gubljenje vremena. Niko ko radi za njega ne e voditi uravnotežen
život! Pro ulo se i naši direktori su formirali dve grupe, jedna uz
generalnog direktora, i moja grupa, koja je htela poboljšanja i
osporavala je status kvo." Nije potrebno naglasiti da je to bio
interesantan dan. Generalni direktor nije prisustvovao našoj sesiji,
i otprilike polovina direktora koji su proveli dan sa mnom
izražavala je telom i stavom nešto kao, "Ne želim da budem ovde;
šef ne veruje u te pri e o mo i na ela; i ti me ne možeš ni emu
nau iti!"
Bio je to bolan dan za sve nas, dok sam pokušavao da hodam
po tananoj žici izme u ohrabrivanja onih koji su želeli poboljšanja
brane i potrebu za poboljšanjem od onih koji su želeli da su na
nekom drugom mestu. Uticaj i primer generalnog direktora bili su
nepogrešivi i mo ni. Kruna se dogodila na kraju dana. Moj
doma in, pomirljiv i još uvek u obavezi da pomogne svoju grupu
da postane više zasnovana na mo i na ela, otpratio me je iz
direktorskih odaja do prizemlja upravne zgrade, gde smo se
zadržali i prodiskutovali doga aje toga dana. Zapazio sam kroz
staklena vrata na ulazu da oko dva tuceta lepo obu enih direktora
stoji na svežem povetarcu van zgrade i puše. "Da li je to klub?"
raspitivao sam se. "Ne", bio je odgovor. "Upravo smo usvojili
politiku nepušenja u glavnoj zgradi i malo je nezgodno za neke

Page 407

HflV"
406 MOC PRINCIPA
CLC Latin America
Ph: (407) 644-4416
Fx: (407) 644-5919
CLC Malaysia & Brunei
Ph: (60-3) 758-6418
Fx: (60-3) 755-2589
CLC Nigeria
Ph: (234-1) 260-1760
Fx:(234-1) 261-6963
CLC Philippines
Ph: (63-2) 924-4490
Fx: (63-2) 924-1869
CLC Singapore, Hong Kong,
Taiwan, China, Vietnam
Ph: (65) 838-8600 ili 8629
Fx: (65) 838-8618/8628
CLC South Africa
Ph: (27-11)442-4589/4596
Fx: (27-11)442-4190
CLC Thailand
Ph: (662) 229-3911/20
Fx: (662) 229-3107
Sve druge zemlje
CLC International
Ph: (801) 229-1333
Fx:(801) 229-1233

Page 408

O AUTORU
Dr Blein Li (Dr Blaine Lee) osnivač je i potpredsednik Kovi crnini
za rukovođenje, jednog od vrhunskih autoriteta u oblasti razvoja ruk
ovođenja. Na spisku korisnika usluga Kovi centra za rukovođenje nalaze*
se osamdeset dve od sto kompanija sa spiska časopisa Fortune, više ml
dve trećine organizacija sa spiska od 500 kompanija časopisa Fortmic,
kao i hiljade malih i srednjih preduzeća, organa uprave, obrazovnih
institucija, zajednica, porodica i milioni pojedinačnih korisnika.
Blein je pripremio i izvršio posebne programe za razvoj ruk-
ovođenja za mnoge svetske organizacije, medu njima i: Procter &
Gamble, U.S. West, Intel, IBM, Pillsburv, General Motors, Conoco,
Blue Cross/Blue Shield, Andersen Consulting, Arthur Andersen,
NASA, Occidental Petroleum, MCI, Mass Mutual, Kimberlv Clark,
Prudential, Nabisco, Xerox, kao i mnoge druge.
Blein je takođe bio i koautor knjiga sa Stivenom R. Kovijem
(Stephen R. Covey) i Normanom Vinsentom Pilom (Norman Vincent
Peale), a pisao je i udžbenike o učenju i ponašanju u organizaciji. Držeći
predavanja, godišnje prelazi više od jedne trećine miliona milja. Njegova
sposobnost da opaža i uspešno se nosi sa teškim organizacionim i
ljudskim problemima učinila je da je postao jedinstven savetnik ruko-
vodećim ljudima u mnogim organizacijama. Obučavajući instruktore,
lideri tvrde da im je pomogao u životu kao što atletski treneri pomažu da
se razviju mišići, i nazivaju ga "instruktorom za život".
Blein studira, uči i trenira uspešne muškarce i žene više od dvadesel
pet godina. Bio je profesor na četiri fakulteta i univerziteta i dva pula je
dobio priznanje kao jedan od istaknutih mladih Amerike. Bio je, kao mliitl
kapetan, direktor za Razvoj nastavnih sistema za celokupne*
Vazduhoplovne snage SAD. Bio je suosnivač i direktor za obrazovanje
dve profesionalne privatne škole za mlade prestupnike. Orgnnizov;i<> i<-
Nacionalno udruženje za govornike, obučavao je nekoliko bivših |>i.-il
sednika Udruženja i uvršten je u publikacije Internatioiuil /,<w./< '
Achievement i Who's Who in America.
Blein i njegova supruga Sovni žive u porodičnoj kn. i
planinama blizu Salt Lake City, Juta. Tu provodi |>ni.iii"
brižan otac. Ima magistarsku diplomu u oblasli |>t-<I > • '■r j
Brigham Young Universitv u Juti i doktonil i/ , il u n 'i* P
Universitv Texas u Ostinu.

Similer Documents