Download Butnaru Leo Slefuitorul de Lentile PDF

TitleButnaru Leo Slefuitorul de Lentile
File Size831.5 KB
Total Pages252
Document Text Contents
Page 2

Eseuri

Page 126

126

«haremul» s=u [i a poseda ]n carnalitatea lor anumite imagini [i cuvinte,
uneori din cele mai venerabile prin provenien\a lor etic= [i religioas=“.

Printre scriitorii valoro[i sau doar buni, au fost [i din cei care au
dat franc pe fa\= filia\ia operei lor din £caiere“ str=ine. Goethe recunoa[te
]n Shakespeare un furnizor de metafore rare. {i nu numai at`t. Autorul
lui Faust face o m=rturisire tran[ant=: £Ce sunt eu? Ce am f=cut eu?
C=r\ile mele sunt alimentate de mii [i mii de indivizi... to\i mi-au oferit
g`ndurile lor, calit=\ile, speran\ele [i felul lor de a tr=i; de multe ori eu
am cules roada de pe ariile sem=nate de al\ii, munca mea e munca
unei fiin\e colective care poart= numele de Goethe“. Sau, ]n alt= parte,
]n acelea[i discu\ii cu Eckermann: £Se vorbe[te mereu despre originali-
tate: dar ce ]nseamn= lucrul acesta? De cum ne na[tem, lumea [i
]ncepe s= ac\ioneze asupra noastr= [i a[a o ducem ]ntruna p`n= la
sf`r[it. {i asta pretutindeni! Ce putem, a[adar, socoti c= e al nostru,
propriu, afar= de energie, putere [i voin\=? Dac= a[ fi ]n stare s= spun
tot ceea ce datorez marilor ]nainta[i, precum [i contemporanilor mei,
nu prea mi-ar r=m`ne cine [tie ce!“ Iar cu vreo [ase decenii mai t`rziu,
pe la 1896, ]n anima\ia unei tentative de rena[tere a clasicismului, ]ntr-un
aspect £modern“ de academism, Lionel des Rieux declara: £Doar
ordonarea g`ndurilor noastre ne apar\ine, nu [i elementele care le
compun. Nu putem s= nu imit=m. {i ve\i fi de acord cu mine, c= e
preferabil pentru un poet francez s=-[i aleag= modelele dintre scriitorii
care au dus literele franceze ]n punctul cel mai ]nalt al des=v`r[irii,
dec`t s= se coboare la cei deprin[i a ]mbr=ca ]ntr-o sintax= st`lcit= idei
protozoare“.

P`n= la el, Dante se adresa lui Vergiliu cu: Tu duca, tu signore e
tu maestro (Tu cal=uz=, st=p`n [i maestru (al meu))“. Pu[kin nu
ascundea c= {alul negru are la origine un c`ntec din folclorul rom`nesc.
Michel Foucault declara, pentru ca s= [tie [i maestrul sau: £Aceast=
carte (Cuvinte [i lucruri, 1966) s-a n=scut dintr-un text al lui Borges“.
La ]ntrebarea unui corespondent referitor la influen\ele pe care le-a
suportat, Durell m=rturisi instantaneu: £{ti\i, nu m= prea ]mpac cu
termenul influen\=, pentru c= ceea ce admir – copiez. {terpelesc... nu
citesc numai de pl=cere, citesc ca un salahor, [i c`nd dau de un lucru
de efect, ]l studiez [i ]ncerc s=-l reproduc. A[a c= sunt, probabil, cel
mai mare ho\ imaginabil... {terpelesc efecte [i ]nv=\ meseria“. Dar, ca
model de modestie dezarmant=, exagerat= con[tient tocmai din marele
respect pentru predecesori, r=m`ne a fi pioasa spovedanie pe care ne-a

Page 127

127

l=sat-o blajinul Montaigne: £Judecat s= fiu pe baza lucrurilor ]mprumutate
de la al\ii, v=z`ndu-se dac= am fost ]n stare s= aleg ceea ce dep=[e[te
valoarea expunerii mele. Deoarece eu preiau de la al\ii ceea ce nu sunt
]n stare s= exprim la fel de bine din cauza insuficientei ]ndem`n=ri a
limbajului meu sau din motivul slabei mele ra\iuni. Nu \in contul
]mprumuturilor, ci doar le selectez [i le utilizez...“

F=r= inutile dezvinov=\iri, cu onestitate, chinezul Hao Sha ][i
informeaz= cititorii c= povestirea Pisicu\a a fost scris= dup= un model
de F.D. Beresford: £Oric`t m-am c=znit, nu am putut g=si procedee
originale, a[a c= materialul povestirii ]mi apar\ine, iar conceptul e al
unui alt autor“, conchidea naratorul. Precum ]i st= bine unui francez ]n
rela\ii cu un altul [i ambilor fa\= de Fran\a, Georges Perec ]i recunoa[te
Umbrei lui Flaubert c=, din Educa\ia sentimental=, £am luat anumite
elemente ]n ]ntregime organizate: c=l=toria pe vas, demonstra\ia de
strad=, v`nzarea la licita\ie. }n sf`r[it, fraze recopiate, retranscrise, pur
[i simplu“... Dup= atare efuziuni de spovedanie bonom=, parc= s-ar
cere s= intervin=, ca element distonant, p=rerea lui Fielding, conform
c=reia: £A ]mprumuta din clasici chiar f=r= a recunoa[te este absolut
legitim“.

}n perpetua dihotomie £se poate, nu se poate relua, ]mprumuta?“
s-au ]nt`mplat [i lucruri destul de curioase, precum cele din anumite
legende controversate. Diogene Laer\iu afirma c= Platon achizi\iona
operele lui Pitagora pentru a le da drept ale sale. Altcineva ]l acuza [i
mai dur pe cel care inten\iona s= expulzeze poe\ii din cetate: cic=,
autorul Apologiei lui Socrate avea de g`nd s= ard= toate scrisorile lui
Democrit, pentru ca nimeni nicic`nd s= nu afle de unde s-a inspirat. La
r`ndul s=u, Platon se ar=t= nemul\umit de nerecunosc=torul s=u discipol
Aristotel, despre care spunea, ad`nc deprimat: £Mi-a dat cu piciorul
]ntocmai ca m`nzul care d= cu piciorul ]n mama care l-a n=scut“. (Ah,
iubite dasc=le Aristotel, oare s= nu fi cunoscut dumneata ceva din
hindusa Lege a lui Manu, ]n care se profetizeaz= c= ucenicul care ][i
vorbe[te de r=u maestrul, dup= moarte, se va preface ]n m=gar, dac=
]l calomniaz=, – ]n c`ine; de se folose[te de foarfecele maestrului f=r=
]nvoirea acestuia, ]l urm=re[te minuscula re]ntrupare ]n insect=, iar de-l
invidiaz= – vierme va ajunge? (}n ce priveste patrupedul cu urechile
mari, el nu merit= a fi condamnat, dac= e, s= zicem, M=garul de aur
al lui Apuleius, la baza c=ruia st= legenda ocult= a zeului Tartac,
reprezentat, precum se [tie, cu o carte ]n m`n=... Adev=rata carte e

Page 251

251

CUPRINSCUPRINSCUPRINSCUPRINSCUPRINS

PASIEN|A PURT+TORULUI DE OGLINZI (}n loc de prefa\=) ..................... 3

AU SCRIS, SCRIEM, VOR SCRIE... ......................................................... 8

CA O METAFOR+ EDENIC+, DEBUTUL?... ............................................ 43

ONOR {I ONORARIU ........................................................................... 71

PUNCTUL DE VEDERE AL {LEFUITORULUI DE LENTILE ......................... 94

}NTRE TUMORILE {I COMORILE SCRISULUI ....................................... 114

MAI PU|IN DE UN GENIU PE DECENIU... ........................................... 136

CA O LEGE A AC|IUNII, INSPIRA|IA................................................... 158

INTERIOR COSMIC ............................................................................ 174

ATUURI: BLOCNOTES, FI{IER, CARTOTEC+ ....................................... 185

DE LA ADAM GRE{EALA SAU EROARE {I... PEDEAPS+ ...................... 194

STENOGRAFIA }NF+|I{+RII ................................................................ 202

PRO METAFORA SAU AMORSAREA
UNEI NOI PARADIGME (}n loc de prolog) .................................... 216

LUMIN+ LIN+ (Ultima verba) .............................................................. 225

Page 252

Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Editurii Prut Internaţional.
Reproducerea integrală sau parţială a textului din această carte este posibilă
numai cu acordul scris al editurii.

Coordonator de colecţie: Aurel Scobioală
Coperta: Sergiu Stanciu
Foto (coperta IV): Mihai Cucu
Lector: Elena Bivol
Paginare computerizată: Irina Platon

© Leo Butnaru, 2005
© Editura Prut Internaţional, 2005

Editura Prut Internaţional, str. Ion Creangă nr. 59, Chişinău MD 2051
Tel./fax: 74.23.77, 74.93.18; e-mail: [email protected]

Difuzare: Societatea de Distribuţie a Cărţii Pro-Noi
Chişinău, str. Alba-Iulia nr. 23, bl. 1 A
Tel.: 51.68.17, 51.57.49; www.pronoi.md; www.librarie.md
e-mail: [email protected]
Bucureşti, str. Ing. Pandele Ţăruşanu nr. 13
Tel./fax: 222 69 35, 222 69 38
e-mail: [email protected]
Imprimat la F.E.P. Tipografia Centrală. Comanda nr. 6433

CZU 821.135.1-4

ISBN 9975-69-758-5

Similer Documents