Download Danell Jones - Virginia Woolf'tan Yazarlık Dersleri PDF

TitleDanell Jones - Virginia Woolf'tan Yazarlık Dersleri
File Size2.2 MB
Total Pages139
Document Text Contents
Page 1

Dane11 Jone

YAZARLIK d e r s l e r i

Page 2

YAZARLIK DEP.SLEP.İ
Kulağa coşkulu gelen bir sesle, “sadece
yazın demek istiyorum” diyordu. “Sayfalar
dolusu saçmalayın. Aptal olun, duygusal
olun, Shelley'i taklit edin, içinizden gelen
her sese kulak verin. Dilbilgisi kurallarını,
teknik ve biçimsel alanda bilinen tüm
kurallarla beraber ihlal edin, dökün,
devirin, kendi keşfiniz olan olmayan her
türlü kelimeyi kullanın, şiirsel bir biçimde,
düzyazı bir metinde, ya da elinize geldiği
gibi bir çırpıda yazılan anlamsız sözlerle
öfkelenin, sevin, alay edin. Ta ki yazmayı
öğrenene kadar...”

9789752637214

Page 69

V I R G I N I A W O O L F ' T A N Y A Z A R L I K D E R S L E R İ

Arkasına yaslandı bazı öğrencilerin mutlu olmadıkları­
nı görebiliyordu. Modern şiir hakkında söylediklerinden

hoşlanmamışlardı. Geçmişte her konuda çok fazla şiir ya­

zıldığını hatırlattı. Shakespeare’in tüm oyunları şiir forma-

tında yazılmıştı. Bunu söylerken heyecanla ayağa kalktı.

Şiirin bunca zaman bizim için ne anlama geldiğini dü­

şünün derken heyecanla hareket ediyordu! Siz şairlerin oy­

namaktan mutlu olduğunuz rolleri hatırlayın! Dram yazdı­

nız, komedi yazdınız.

“Artık bizi o günlerde yazılanlar gibi kahkahayla gül­

dürmeyi başaramıyorlar” diye hatırlattı onlara. Bu düşün­

cenin yerleşmesi için bir süre bekledi ve devam etti. “Son­

raları bizim akılsızlığımızı ve ikiyüzlülüğümüzü yüzümü­

ze vurarak hiciv sanatının en iyi örneklerini verdiniz.”

Peki ya şimdi diye sordu. Şimdi sessizce bir odada ken­

di başınızasınız. Ne düşünüyorsunuz, ahmakları ve ikiyüz­

lüleri mi? Kahkahaları ve hicivleri mi? Hayır. Kendi yaşa­

dıklarınızı düşünüyorsunuz. Kara tahtaya yaslandı ve bir iç

çekti “açıkçası insanın kendisi hakkında şiir yazması, baş­

ka konular üzerine yazmasından kolaydır.”

“Aramızda şiir yazmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler­

dir peki?”

Woolf sokaktan sınıfa dolan sese kulak verdi. Geçip gi­

den bir otobüs, yakındaki meşe ağacında toplanan kuşların

şakıması, yolda yürüyenlerden yükselen ve onların uzaklaş­

masıyla azalan sesler. Dışarıda devam eden hayat şiirin

kaynağıdır diye düşündü kendi kendine.

72

Page 70

Y A Y I N L A T M A

Ritim anlayışınıza kulak vererek kadınların ve erkekle­
rin, otobüslerin, serçelerin, sokaktan geçen her şeyin uyum
içinde bir bütün haline gelene kadar sizin etrafınızı sarma­
sına izin verin diye tavsiye etti. Karşılaştığınız her olayı
korkusuzca tecrübe edin. “İnsan hayatını şiir içinde yeni­
den düşünerek bir trajedi yazabilir ve karakterleriyle bir
komedi eseri ortaya koyabilirsiniz. Ancak roman yazarının
kontrolden çıkıp uzun uzadıya yazdığı gibi yazılmaz bu

karakterler, daha çok bir şairin sentezleme ve daraltma ye­
teneği ile yazılır.”

Karakter oluşturmanın şiir için, hatta genel anlamda yaz­
mak için, ehemmiyetini göremiyor musunuz, diye sordu.

“Demek istediğiniz karakter yazarak şiirin nasıl yazıldı­
ğını öğrenmek mümkün müdür?” diye şüpheyle sordu bir
adam.

Kesinlikle öyle diyerek, yanıtladı Woolf.

“Karakterleri kukla gibi oynatabilme sanatı onların di­
liyle konuşabilmek fiziksel özelliklerini, renklerini, sesleri­
ni, sosyal çevrelerini akılda tutarak yazmak ve karakterleri
daha iyi ifade etmeyi öğrenebilmeniz için kendinizi başka­
sının yerine koyarak yazmalısınız.” Bunun ancak böyle öğ­
renilebileceğini heyecanla söyledi.

Shakespeare’i Shakespeare yapan neydi, diye sordu. İngi­
liz dilindeki her heceyle sesle neler yapılabileceğini nasıl
gösterdi? Çünkü kendini tüm karakterlerinin yerine koyarak
yazıyordu; lordlar ve katiller, kraliçeler ve halktan insanlar.

Ona yazmayı öğreteninin bu karakterler olduğunu
söyledi.

73

Page 138

I A L IN TIL A R

KİTAPLAR VE PORTRELER (Books and Portraits),
Virginia Woolf

KAPTANIN ÖLÜM DÖŞEĞİ VE DİĞER
DENEMELER (The Captain’s Death Bed and Other
Essays), Virginia Woolf

SIRADAN OKUYUCU (The Common Reader: First
Series), Virginia Woolf

VIRGINIA WOOLF’U N K ISA HİKAYELERİ (The
Complete Shorther Fiction of Virginia Woolf), Susan
Dick

KELEBEĞİN ÖLÜMÜ VE DİĞER DENEMELER (The
Death of the Moth and Other Essays), Virginia Woolf

VIRGINIA WOOLF’U N GÜNLÜKLERİ, II, III VE IV
CİLTLER, (The Diary of Virginia Woolf),Virginia Woolf

VIRGINIA WOOLF’UN DENEMELERİ, III. Cilt,
(1919-1924) (The Essays of Virginia Woolf)

143

Page 139

ALINTILAR

G RA N İT VE GÖKKUŞAĞI (Granite and Raindbow),
Virginia Woolf

VIRGINIA W OOLFUN MEKTUPLARI (The Letters of
Virginia Woolf), III. ve IV. Ciltler

ŞİMDİKİ A N VE DİĞER DENEMELER (The Moment
and Other Essays), Virginia Woolf

VAROLUŞ ANLARI (The Moments of Being), Virginia
Woolf

MADAM DALLOWA Y IN PAR TİSİ (Mrs. Dalloway’s
Party), Virginia Woolf

PARGITER’LER: BİR ROM AN (The Partigers: A
Novel), Virginia Woolf

KEN D İN E A İT BİR ODA (A Room of One’s Own),
Virginia Woolf

DENİZ FENERİ (To the Lighthouse), Virginia Woolf

SIRADAN OKUYUCU (The Second Common Reader),
Virginia Woolf

BİR YAZARIN GÜNCESİ (A Writer’s Diary), Virginia
Woolf

144

Similer Documents