Download Delf_B2_Lexique PDF

TitleDelf_B2_Lexique
File Size439.0 KB
Total Pages17
Document Text Contents
Page 1

1

Méthodologie de la compréhension écrite

Texte argumentatif : « Logement intergénérationnel :
se loger chez un senior contre
services » p. 8

le logement : l’habitation • η κατοικία

intergénérationnel : δια μέσου των γενεών, dans le texte :
συνύπαρξη γενεών

se loger : habiter • κατοικώ

un senior : une personne âgée • ηλικιωμένος

retraité : une personne à la retraite, qui ne travaille plus
• συνταξιούχος

isolé : une personne qui vit seule • απομονωμένος

une méthode alternative : un moyen différent •
εναλλακτική μέθοδος

en échange : en contrepartie • σε αντάλλαγμα

un procédé : η μέθοδος, ο τρόπος

s’engager à : δεσμεύομαι

le tri : v. trier • η διαλογή

une aide administrative : διοικητική βοήθεια

la livraison : v. livrer • η διανομή

être rémunéré : αμείβομαι

héberger : accueillir, loger • φιλοξενώ

prendre à la légère : δεν το παίρνω στα σοβαρά

impliquer : engager • εμπλέκω

inférieur : plus bas • κατώτερος

la tendance : la disposition, le penchant • η τάση

global : total • συνολικός

faire défaut : manquer

expérimenter : essayer • πειραματίζομαι, δοκιμάζω

la cohabitation : le fait d’habiter avec une ou plusieurs
personnes • η συγκατοίκηση

solidaire : qui est lié à quelqu’un • αλληλέγγυος

convivial : rapports chaleureux et amicaux entre les
personnes d’un même groupe • χαρούμενος

la convention d’hébergement : συμφωνία συγκατοίκησης

le loyer : το ενοίκιο

les charges : τα κοινόχρηστα

disposer de : avoir • διαθέτω

l’humeur : l’état d’esprit • η διάθεση

mettre en route : mettre en marche • βάζω σε λειτουργία

la colocation : η συγκατοίκηση

renforcer : rendre quelque chose plus fort • δυναμώνω

le lien : ο σύνδεσμος

promouvoir : encourager • προωθώ

lutter : se battre • μάχομαι

l’isolement : la solitude • η απομόνωση

la précarisation : une situation d’instabilité,
• η προσωρινότητα

déprimant : qui rend triste • καταθλιπτικό

la résidence universitaire : la cité universitaire
• η φοιτητική εστία

la chambre de bonne : une petite chambre sous les toits
pour le personnel de la maison • το δωμάτιο υπηρεσίας

riquiqui : tout petit • μικροσκοπικό

bosser : travailler • δουλεύω

un moral d’acier : un caractère très fort • ατσάλινο ηθικό

mutuel : réciproque • αμοιβαίος

la corbeille : le panier • το καλάθι

la cotisation : somme d’argent à verser par les membres
d’un groupe • η συνδρομή

Texte informatif : « Pour ou contre les devoirs scolaires? »
p.14

la fédération : l’association • ο σύλλογος

la quinzaine : (ici) 15 jours • το δεκαπενθήμερο

hostile : opposé, défavorable • εχθρικός

creuser des inégalités : provoquer des inégalités • προκαλώ
ανισότητες

nocif : qui fait mal, nuisible • βλαβερός

alourdir : rendre quelque chose très lourd • βαραίνω

en revanche : par contre • αντίθετα

une enquête : une étude, une recherche • η έρευνα

recueillir : ramasser, collecter, μαζεύω

le quartier : η γειτονιά

progressif : peu à peu • προοδευτικός

concerter : s’entendre pour prendre une décision •
συναποφασίζω

équilibré : stable • ισορροπημένος

améliorer : rendre meilleur • βελτιώνω

la performance : le résultat obtenu dans une compétition

la sanction : la punition • η τιμωρία

DELF B2
Épreuves écrites Lexique nouvelleédition

Page 2

DELF B2 écrit | Lexique

2

efficace : αποτελεσματικό

un répétiteur : ο δάσκαλος που κάνει ιδιαίτερα μαθήματα

l’inégalité : la différence • η ανισότητα

l’injustice : qui n’est pas juste • η αδικία

la planche de salut : le dernier moyen pour se sauver
• σανίδα σωτηρίας

aisé : riche • πλούσιος

garantir : assurer • εγγυώμαι

la réussite : le succès • η επιτυχία

Dossier 1 | L’évasion
Texte de présentation « Voyage » p. 54

interroger : questionner • ρωτώ

tenter l’aventure : oser partir à l’aventure • φεύγω για
αναζήτηση περιπέτειας

s’évader : s’enfuir, s’échapper • αποδρώ

le dépaysement : changer de pays, de cadre de vie
• αλλαγή εικόνων, χώρας κλπ.

se décider à : prendre une résolution • είμαι αποφασισμένος

quitter : laisser, abandonner • εγκαταλείπω

le cadre : l’entourage, le milieu • το περιβάλλον, ο χώρος

se débrouiller : τα βγάζω πέρα

rompre : mettre un terme à une relation, se séparer
• χωρίζω

sécurisant : quelqu’un ou quelque chose de rassurant •
ασφαλές

la séparation : le divorce • ο χωρισμός

construire son autonomie : mener une vie indépendante,
être indépendant • γίνομαι αυτόνομος

se socialiser : devenir sociable • κοινωνικοποιούμαι

une auberge de jeunesse : centre d’accueil et de
vacances pour les jeunes qui voyagent • φτηνό
ξενοδοχείο για νέους

échanger : ανταλλάσσω

une colonie de vacances : centre d’accueil pour les
enfants en vacances, dans lequel sont organisées
des activités de loisirs • κατασκήνωση

Être engagé en tant qu’animateur : προσλαμβάνομαι
ως υπεύθυνος ψυχαγωγικού προγράμματος

allier l’utile à l’agréable : combiner l’utile et l’agréable
• συνδυάζω το χρήσιμο με το ευχάριστο

profiter : tirer un profit de quelque chose • επωφελούμαι

humanitaire : qui cherche à améliorer la condition de
l’homme • ανθρωπιστικός

la capacité : l’aptitude • η ικανότητα

l’adaptation : ajuster une chose à une autre • η προσαρμογή

incontestable : certain, évident • αδιαμφισβήτητος

prédominer : dominer, prévaloir • κυριαρχώ

un but : une intention, un objectif • στόχος

précis : défini, déterminé • συγκεκριμένος

donner des repères : fixer des repères • προσανατολίζω

profitable : avantageux, fructueux • επικερδής

Texte de présentation : « Loisirs » p. 58

réunir : rapprocher, regrouper • συγκεντρώνω

sonder : faire un sondage • κάνω μια δημοσκόπηση

avouer : admettre, reconnaître • παραδέχομαι

inciter : pousser à • παρακινώ

s’entraîner : προπονούμαι

être chargé de : être rempli de • είμαι υπεύθυνος για

se plonger dans un roman : se perdre, s’absorber dans
quelque chose • βυθίζομαι στην ανάγνωση ενός
βιβλίου.

boire un pot : πίνω ένα ποτό

se détendre : se relaxer, se reposer • ξεκουράζομαι

permettre de : autoriser • επιτρέπω

en dehors de : sauf • εκτός

la contrainte : l’obligation, la pression, v. contraindre
• ο εξαναγκασμός

le souci : le problème, v. se soucier de • η έγνοια

cesser : arrêter • σταματώ

se développer : grandir • αυξάνομαι, αναπτύσσομαι

le Moyen-âge : ο Μεσαίωνας

les Croisades : οι Σταυροφορίες

fervent : être passionné • διακαής, παθιασμένος

en outre : de plus • επιπλέον

apprécier : estimer, évaluer • εκτιμώ

la génération : η γενιά

être dû à : οφείλεται σε

échapper à la routine : fuir le quotidien • ξεφεύγω από
τη ρουτίνα

Texte informatif : « Les adolescents et le voyage » p. 61

le proverbe : η παροιμία

atteindre: arriver à, accéder • προσεγγίζω το στόχο

encouragé : stimulé, ayant du courage • ενθαρρυμένος

écraser à tort : opprimer • καταπιέζω άδικα

une issue : la solution • η λύση, η διέξοδος

Page 8

DELF B2 écrit | Lexique

8

la léthargie : un état de sommeil profond • ο λήθαργος

valoriser : donner de la valeur • δίνω αξία

songer à : penser, réfléchir • σκέφτομαι

la démotivation : l’absence de motivation • η έλλειψη
κινήτρου

abandonner : quitter, laisser tomber • εγκαταλείπω

emballer : mettre quelque chose dans un emballage
• τυλίγω

plongeur : dans le texte : personne chargée de faire
la vaisselle dans un café • ο λαντζέρης

visiblement : d’une façon évidente • προφανώς

avoir tort : έχω άδικο

planifier : faire un plan, programmer • προγραμματίζω

l’habileté : la capacité, le savoir-faire • η ικανότητα

une gêne : le malaise, l’incommodité • η ενόχληση

concret : précis • συγκεκριμένος

faire un dépôt : faire un versement d’argent en espèces
à la banque • κάνω κατάθεση

un employé ponctuel : un employé qui arrive toujours
à l’heure • ένας συνεπής υπάλληλος

fiable : quelqu’un en qui on peut avoir confiance •
αξιόπιστος

courtois : aimable, poli • ευγενικός

inné : que l’on a depuis la naissance • εκ γενετής

faute de quoi : autrement, sinon, ou alors • διαφορετικά

une retombée : une conséquence, une répercussion • η
συνέπεια

sacrifier : θυσιάζω

Texte argumentatif : « L’expatriation, un placement sur
le long terme » p. 113

l’expatriation : quitter son pays pour s’installer ailleurs •
φεύγω από τη χώρα μου για να εργαστώ σε μια
ξένη χώρα (ο εκπατρισμός)

le montant : το ύψος ενός ποσού

le recrutement : embaucher quelqu’un à un poste de
travail • η πρόσληψη

l’investissement : η επένδυση

attester : assurer • επιβεβαιώνω

la métropole : dans le texte : la France

le fondateur : une personne qui établit les bases d’une
société, d’une fondation • ο ιδρυτής

le salaire annuel brut : ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός

la rémunération : le salaire • ο μισθός, η αμοιβή

gratifiant : valorisant

les ressources humaines : το ανθρώπινο δυναμικό

étendu : large • εξαπλωμένος

tempérer : modérer • μετριάζω

un pays émergent : un pays dont la situation économique
est en voie de développement • μια χώρα στο δρόμο
της οικονομικής ανάπτυξης

à l’issue de : au terme de, à la fin de • στο τέλος

être boosté : être encouragé à faire mieux • ενθαρρύνομαι

la désillusion : la perte d’une illusion, d’un rêve, d’un espoir
• χάνω τις αυταπάτες μου

trouver son salut : être sauvé • σώζομαι

la césure : la rupture • η διακοπή

le décalage : l’écart • η διαφορά ώρας ή χρόνου

à l’instar de : à la manière de, à l’exemple de • όπως,
παρομοίως με

sine qua non : terme latin qui signifie indispensable •
απαραίτητος

Dossier 6 | Le monde de la technologie
Texte de présentation p. 118

l’impact : l’influence, l’effet • η επίδραση

être muni de : être doté de, équipé de • έχω προμηθευτεί,
είμαι εξοπλισμένος με

substituer : remplacer, n. le substitut • αντικαθιστώ

un échange verbal : un échange de paroles • λεκτική
ανταλλαγή

l’emprise de l’écran : être sous l’influence • είμαι υπό
την επιρροή

être sollicité : être demandé, être appelé ou invité à,
n. la sollicitation • καλούμαι να

accéder : n. l’accès • έχω πρόσβαση

le potentiel : οι δυνατότητες

guetter : surveiller • κατασκοπεύω

nuire : faire du tort, du mal • βλάπτω

rester scotché à : rester collé à • είμαι κολλημένος

exacerbé : plus vif • επιδεινωμένος

mettre en garde : prévenir quelqu’un d’un danger •
προειδοποιώ

à bon escient : utiliser quelque chose de façon appropriée
• με σοφό / κατάλληλο τρόπο

la nocivité : η βλαπτικότητα

l’engin : το μηχάνημα

oxygéner : δίνω οξυγόνο, οξυγονώνω

le cerveau : ο εγκέφαλος

succomber à : cesser de résister à quelque chose qui
est plus fort • υποκύπτω σε

Page 9

DELF B2 écrit | Lexique

9

acquérir : obtenir quelque chose • αποκτώ

Texte informatif : « Prendre conscience de la façon dont
on blogue est déjà un grand pas vers
l’avant » p. 122

diversifié : varié

les trucs et astuces : des petites inventions pratiques
• μικροεφευρέσεις

détaillé : précis, n. le détail • λεπτομερής

déborder de : être plein de • ξεχειλίζω από

la pertinence : η ορθότητα ενός επιχειρήματος

encadrer : entourer • πλαισιώνω

exhaustif : εξαντλητικό

l’intuition : l’instinct • η διαίσθηση

mettre en avant : donner de la priorité • δίνω
προτεραιότητα

la démarche : dans le texte : un raisonnement, une manière
de penser ou d’agir • το διάβημα

coup de gueule : protester en disant haut et fort son
opinion • η διαμαρτυρία

coup de foudre : quelque chose qui nous plaît beaucoup
soudainement • ο κεραυνοβόλος έρωτας

l’élection : le choix, v. élire, adj. élu • η εκλογή

le vote : l’élection, le scrutin, v. voter • η ψηφοφορία

y parvenir : y arriver • πετυχαίνω κάτι

déterminant : décisif, v. déterminer • καθοριστικός

mesurer ses propos : parler avec modération, ne pas
dépasser certaines limites • μετράω τα λόγια μου

s’approprier : ιδιοποιούμαι, κάνω κάτι δικό μου

Texte argumentatif : « Non, les écrans ne sont pas
néfastes pour les petits » p. 125

néfaste : nuisible • βλαβερό

à condition que : με την προϋπόθεση ότι

la tranche d’âge : ηλικιακή ομάδα

l’autorégulation : αυτορρύθμιση

susciter : provoquer • προκαλώ

perpétuel : éternel • διαρκές

recommander : συνιστώ

passer en revue : vérifier quelque chose • επαληθεύω κάτι

le potentiel : la capacité de production • το δυναμικό

négliger : méconnaître • παραμελώ

le bénéfice : le profit, v. bénéficier • η ωφέλεια, το κέρδος

manier : employer, utiliser • χειρίζομαι

le traitement : la cure • η θεραπεία

incompatible : contraire, opposé • ασύμβατος

jongler : χειρίζομαι επιδέξια

pasteuriser un environnement numérique : rendre un
environnement stérile. Dans ce cas, il s’agit du monde
de l’informatique • φτωχαίνω

éduquer : n. l’éducation • μορφώνω

quant à : en ce qui concerne • όσον αφορά

le revers de la médaille : l’autre côté de la médaille •
η άλλη πλευρά του νομίσματος

numérique : ψηφιακός

le sang : το αίμα

se débrouiller : se tirer d’affaire par ses propres moyens
• τα βγάζω πέρα

considérer : examiner, observer • θεωρώ

mettre en avant : βάζω μπροστά • προωθώ

socialisant : n. la socialisation • αυτός που συμβάλλει
στην κοινωνικοποίηση

la dérive : η παρέκκλιση από την πορεία

Dossier 7 | Être jeune aujourd’hui
Texte de presentation p. 130

l’attitude : le comportement • η συμπεριφορά

la tendance : la disposition, l’inclination • η τάση

se révolter : n. la révolte adj. révolté • επαναστατώ

le baccalauréat : le bac, le diplôme de fin d’études du
lycée • απολυτήριο λυκείου

un stage : période d’études pratiques • το σεμινάριο

fonder : construire, édifier, n. la fondation • ιδρύω

l’ère de communication : une période dominée par le
besoin de communiquer • η εποχή της επικοινωνίας

l’hyperconnection : η διαρκής σύνδεση στο ιντερνέτ

le repli sur soi : se renfermer sur soi-même • κλείνομαι
στον εαυτό μου

s’accrocher : tenir fermement à une idée, se retenir à
un espoir • κρατιέμαι από μια ιδέα

réduire : diminuer n. la réduction • μειώνω

constante : qui est durable • διαρκής

le racket : le harcèlement • οι μικροκλοπές

le trafic : η παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων

se pencher sur : ενδιαφέρομαι για ένα θέμα, σκέφτομαι

la démission : η παραίτηση

à l’egard de : en ce qui concerne quelqu’un • όσον αφορά
κάποιον

Page 16

DELF B2 écrit | Lexique

16

Test 9

Texte informatif : « Supergares pour supermétro »
p. 196

ériger : élever quelqu’un ou quelque chose • ορθώνω

le tronçon : la partie, la fraction • τμήμα

inaugurer : utiliser quelque chose pour la première fois,
n. l’inauguration • εγκαινιάζω

tamiser : voiler • κοσκινίζω, καλύπτω

apaisant : calmant, v. apaiser • ηρεμιστικός

la fragrance : une odeur agréable • το άρωμα

chatouiller : exciter, irriter • γαργαλάω, προκαλώ

la narine : το ρουθούνι

la dévancière : un ancêtre, un aïeux • ο πρωτοπόρος

ex abrupto : brusquement • ξαφνικά

être censé : être supposé • υποτίθεται ότι

intermodal : qui met en jeu plusieurs moyens de transport
différents

le jargon : un langage propre à une équipe socioculturelle
ou professionnelle • ορολογία

un enjeu : ce qui est en jeu • το στοίχημα, ο στόχος

similaire : semblable, n. la similitude • παρόμοιος

opter : choisir, n. l’option • διαλέγω

l’hétérogénéité : la diversité, adj. hétérogène
• ανομοιογένεια

Texte argumentatif : « L’endettement chez les jeunes »
p. 198

l’endettement : avoir des dettes, n. la dette, adj. endetté
• τα χρέη

l’hyperconsommation : la surconsommation • η
υπερκατανάλωση

compenser : αντισταθμίζω

procurer : donner • προμηθεύω

de surcroît : en plus, en outre • επιπλέον

par le biais de : à travers • δια μέσου

le montant : la somme • το ποσό

l’emprunt : le prêt, v. emprunter • το δάνειο

pécuniaire : financier • οικονομικός

le cocon familial : le confort de la maison familiale
• η οικογενειακή θαλπωρή

la transition : le passage • το πέρασμα, η μετάβαση

la virée : une petite promenade • η βόλτα

la honte : l’humiliation • η ντροπή

la culpabilité : sentiment de faute ressenti par quelqu’un
• η ενοχή, n. le coupable

la marginalisation : être à l’écart de la société • η
περιθωριοποίηση, adj. marginal

la proportion : l’analogie, η αναλογία

briser le mur du silence : oser parler de ses problèmes
• τολμώ να συζητήσω για τα προβλήματά μου

la cible : le but • ο στόχος

Test 10

Texte informatif : « Les ados n’ont pas une bonne
image du travail des parents »
p. 201

s’épanouir : ανθίζω, αναπτύσσομαι

révélateur : αποκαλυπτικός

s’engager à : υπόσχομαι, δεσμεύομαι να κάνω κάτι

être associé : είμαι συνέταιρος

Texte argumentatif : « Mon enfant adulte est de retour
à la maison » p. 203

il importe de : avoir de l’importance • έχει σημασία

la cohabitation : habiter avec quelqu’un dans la même
maison, partager la même maison, v. cohabiter
• η συγκατοίκηση

la répercussion : la conséquence • η συνέπεια,
ο αντίκτυπος

le mérite : la vertu, la valeur, l’honneur, v. mériter
• η αξία

à tous crins : dans toute la force, ardent • με όλη μου
τη δύναμη

la vertu : le mérite • η αρετή

au grand dam de quelqu’un : à son détriment • εις βάρος

la progéniture : l’enfant • το παιδί

désargenté : ne plus avoir d’argent comptant • άφραγκος

débarquer : arriver chez quelqu’un à l’improviste •
καταφθάνω κάπου απροειδοποίητα

le moral dans les chaussettes : être découragé •
αποθαρρύνομαι

réintégrer : revenir dans un lieu après l’avoir quitté
• επανεντάσσω

avare : économe, cupide • φιλάργυρος

une allocation : une aide financière donnée par l’état
• επίδομα

s’assumer : s’accepter tel qu’on est • αποδέχομαι τον
εαυτό μου

Page 17

DELF B2 écrit | Lexique

17

emprunter : demander de l’argent à quelqu’un • δανείζομαι

un hôte : un invité • ο προσκεκλημένος

la lucidité : qualité de quelqu’un qui a toute sa conscience,
adj. lucide • η διαύγεια

régresser : οπισθοχωρώ

agacer : déranger • ενοχλώ

bondir : sursauter, se précipiter • βιάζομαι, χοροπηδώ

le toussotement : tousser de façon continue et faiblement
• ελαφρύς βήχας

mettre les nerfs à vif : énerver • νευριάζω

régressif : qui recule, n. la régression • οπισθοδρομικό

le chantage : menacer quelqu’un pour obtenir quelque
chose • ο εκβιασμός

la reconversion : l’adaptation, le changement profond
à une nouvelle situation • η προσαρμογή και ο
αναπροσανατολισμός

le soulagement : diminution d’une peine, l’apaisement
• η ανακούφιση

s’astreindre : s’obliger à • είμαι υποχρεωμένος

Lexique élaboré par Catherine Kryonis

Similer Documents