Download Διόδωρος-Σικελιώτης-Ιστορικά-Τόμος-01 PDF

TitleΔιόδωρος-Σικελιώτης-Ιστορικά-Τόμος-01
File Size22.4 MB
Total Pages283
Table of Contents
              DIODOROS SIKELIOTHS TOMOS 1 00
DIODOROS SIKELIOTHS ISTORIKA TOMOS 1 001
DIODOROS SIKELIOTHS ISTORIKA TOMOS 1 002
DIODOROS SIKELIOTHS ISTORIKA TOMOS 1 003
DIODOROS SIKELIOTHS ISTORIKA TOMOS 1 004
DIODOROS SIKELIOTHS ISTORIKA TOMOS 1 005
DIODOROS SIKELIOTHS ISTORIKA TOMOS 1 006
DIODOROS SIKELIOTHS ISTORIKA TOMOS 1 007
DIODOROS SIKELIOTHS ISTORIKA TOMOS 1 008
            
Document Text Contents
Page 2

Η ιστοριογραφία μέχρι τον Διόδωρο

Η λέξη ιστορία είχε στους αρχαίους γενικά τρεις σημα­

σίες: α) την αρχική σημασία που ήταν συνολική γνώση, σο­

φία (Φυσική Ιστορία, Πλίνιος), β) τη σημασία που προήλθε

από την προηγούμενη και ήταν η επιστήμη των πράξεων και

της ζωής του ανθρώπου και γ) την αντικειμενική σημασία,

τη σημασία, δηλαδή, των ίδιων των πράξεων του ανθρώπου.

Ο πρώτος που έδωσε ουσιαστικά τον ορισμό της ιστορίας

ως επιστήμης των πράξεων του ανθρώπου είναι ο Η ρόδοτος,

ο οποίος έγραψε την Ίστορείης άπόδειξιν «ώστε ούτε οι

πράξεις των ανθρώπων να ξεθωριάσουν με τον χρόνο ούτε

τα μεγάλα και θαυμαστά έργα τόσο των Ελλήνων όσο και

των βαρβάρων αποδειχτούν ότι έγιναν άδοξα». Ειδική όμως

επιστημονική σημασία στη λέξη ιστορία έδωσε ο Αριστοτέ­

λης, διακρίνοντας την από την ποίηση και ανάγοντας τη σε

όρο συγκεκριμένο που αναφέρεται στη γνώση των ανθρωπί­

νων πράξεων, όπου ο άνθρωπος δεν θεωρείται ον φυσικό

αλλά λογικό και ηθικά ελεύθερο. Από τον Αριστοτέλη

και στο εξής η λέξη ιστορία καθιερώθηκε ως όρος επιστη­

μονικός, τον οποίο μεταχειρίστηκαν οι μεγάλοι ιστοριογρά­

φοι των ελληνιστικών και των ελληνορωμαϊκών χρόνων,

όπως ο Πολύβιος, ο Διονύσιος ο Αλικαρνασεύς, ο Διόδωρος

Page 141

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ

Page 142

ΜΕΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΒΙΒΛΟΥ

τε που κατέκαψε ο Καμβύσης τα ιερά της Αιγύπτου· τότε,

λένε, που οι Πέρσες μετέφεραν όλον εκείνο τον πλούτο στην

Ασία κι έχτισαν με τεχνίτες που πήραν απ' την Αίγυπτο τα

περιβόητα ανάκτορα στην Περσέπολη, στα Σούσα και στη

Μηδία. Τόσος ήταν ο πλούτος, βεβαιώνουν, που είχε μαζευ­

τεί τότε στην Αίγυπτο, ώστε από τα υπολείμματα, μετά τη

σύληση και την πυρπόληση των ναών, που βρέθηκαν σιγά

σιγά, μαζεύτηκαν τριακόσια τάλαντα χρυσάφι και όχι λιγό­

τερο από δύο χιλιάδες τριακόσια τάλαντα ασήμι. Τπάρχουν,

λένε, εκεί και τάφοι θαυμαστοί των αρχαίων βασιλιάδων

αλλά και των διαδόχων τους, που δεν άφηναν σε όσους

θα φιλοδοξούσαν να τους ξεπεράσουν πολλά περιθώρια

για να το πράξουν. Οι ιερείς έλεγαν πως στα αρχεία τους

βρήκαν σαράντα επτά βασιλικούς τάφους· μέχρι την εποχή

όμως, λένε, του Πτολεμαίου του Λάγου διασώθηκαν μόνο

δεκαεπτά, εκ των οποίων οι περισσότεροι είχαν καταστρα­

φεί την εποχή που επισκεφτήκαμε εκείνους τους τόπους

κατά την εκατοστή ογδοηκοστή Ολυμπιάδα. Τούτα τα γε­

γονότα δεν τα ιστορούν μόνο οι Αιγύπτιοι ιερείς από τα

αρχεία τους αλλά και πολλοί Έλληνες, που επισκέφτηκαν

τις Θήβες στα χρόνια του Πτολεμαίου του Λάγου κι έγρα­

ψαν ιστορίες της Αιγύπτου, μεταξύ των οποίων και ο

Εκαταίος
8
, συμφωνούν με τα λεγόμενα μας.

47. Δέκα στάδια από τους πρώτους τάφους όπου σύμφω­

να με την παράδοση έχουν ταφεί οι παλλακίδες του Δία,

υπήρχε, λέει, το μνήμα του βασιλιά που ονομάστηκε

Οσυμανδύας
9
. Στην είσοδο του υπάρχει πυλώνας από χρω­

ματιστή πέτρα, με μήκος δυο πλέθρα
10

και ύψος σαραντα-

πέντε πήχεις" περνώντας τον πυλώνα υπάρχει πέτρινο τε­

τράγωνο περίστυλο, με πλευρά τέσσερα πλέθρα, που στηρί­

ζεται, αντί σε κίονες, σε μονόλιθες μορφές, δεκάξι πήχεις η

καθεμιά, δουλεμένες με την αρχαία τεχνοτροπία
-
η οροφή

Page 282

ΣΧΟΛΙΑ

Σάλμοξι ή Γ ε β ε λ έ ι ζ ι , ό π ω ς επίσης τον ονομάζει, και τους

Γ έ τ ε ς · βλ. Ηρόδοτος, Δ, 94, 95.

34α. Β λ . Ό μ η ρ ο ς Όδνσσεια ω 1-2.

34β. Β λ . Ό μ η ρ ο ς Όδνσσεια ω 11-14.

35. Πρόκειται για αναφορά στις πενήντα κόρες του Δανα­

ού, που καταδικάστηκαν μετά τον θάνατο τους να κουβαλάνε

νερό σ' ένα τρύπιο πιθάρι, τον γνωστό Πίθο των Δαναΐδων.

36. Ο Όκνος ο «σχοινοποιός» είν' ένα συμβολικό πρόσω­

πο που τον παρουσίαζαν να πλέκει ένα σκοινί στον κ ά τ ω

κόσμο, ενώ π ί σ ω του το έ τ ρ ω γ ε λίγο λίγο ένα θηλυκό γαϊ­

δούρι.

37. Η αναφορά γίνεται ένεκα της συχνής χρήσης του ε­

πιθέτου από τον Ό μ η ρ ο όταν αναφέρεται στην Αφροδίτη.

38. Οι αρχαίοι ονόμαζαν Λιβύη ολόκληρη την Αφρική,

εκτός Αιγύπτου και Αραβίας.

39. Αναφέρεται στο χωρίο της Ιλιάδας (Ξ 346 κ . ε . ) όπου ο

ποιητής αναφέρεται στο ζευγάρωμα του Δία με την Ή ρ α :

Ε ί π ε λοιπόν και στην αγκαλιά του την πήρε ο γιος του Κρό­

νου τη σύζυγο του
-
γι ' αυτούς από κ ά τ ω η θεία Γη έκανε να

φυτρώσει τρυφερή χλόη και δροσερό τριφύλλι και κρόκος

και υάκινθος πυκνός και μαλακός που τους κρατούσε ψηλά

από το χ ώ μ α .

40. Ο Οινοπίδης ο Χ ί ο ς ήταν μαθηματικός και αστρονό­

μος, κατά τον 5ο αι. π . Χ . Σύμφωνα με τη δήλωση του Διό­

δωρου, είχε παρατηρήσει τη λόξωση της εκλε ιπτικής, η ο­

ποία σήμερα γνωρίζουμε π ω ς είναι 23,5°" το γεγονός ότι η

κίνηση του ήλιου στην ουράνιο σφαίρα είναι πιο αργή από

των υπολοίπων αστέρων προκαλεί τη φαινόμενη ανάστρο­

φη κίνηση του ήλιου.

Page 283

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΜΗΚΟΥΣ

Similer Documents