Download DSK6416 Labs Project With CCS V4 PDF

TitleDSK6416 Labs Project With CCS V4
File Size11.2 MB
Total Pages36
Document Text Contents
Page 1

www.titans.com.vn / www.hlab.com.vn


[email protected] Page 1DSK6416 Labs Project with
CCS V4

Appendix

1- Giới thiệu về DSK6416 DSP ...........................................................................................................
2- Tạo project với CCS V4 và liên kết với phần cứng DSK6416 ........................................................
3- Các bài lab cơ bản sử dụng CCS V4 với board DSK6416 .............................................................

• Phát một sóng sine với bảng sine có sẵn tới DAC của chip AIC23 ..........................................
• Giao tiếp với ngoại vi LED, DIP, FLASH, AIC23 trên board DSK6416 .................................
• Tạo một bộ lọc FIR đơn giản và chạy trên boardDSK6416 .....................................................
• Tạo bộ lọc IIR trên board .........................................................................................................

Page 2

www.titans.com.vn / www.hlab.com.vn


[email protected] Page 21. Giới thi ệu chung về DSK6416 dsp starter

Thông số chính :
• A Texas Instruments TMS320C6713 DSP operating at 225 MHz.
• An AIC23 stereo codec
• 16 Mbytes of synchronous DRAM
• 512 Kbytes of non-volatile Flash memory (256 Kbytes usable in default configuration)

Page 18

www.titans.com.vn / www.hlab.com.vn


[email protected] Page 18Mô tả chương trình như sau:

_sine_wave [8] :là một tín hiệu sine rời rạc, khi xuất tới AI23 nó sẽ convert thành tín hiện sine gần
giống tướng ứng ở dạng analog. Biến gain là biến độ lợi, làm tăng biên độ giá trị ngõ ra để âm thanh
nghe được có biên độ cao hơn. Hàm output_sample() là hàm xuất giá trị rời rạc tới AIC23.

Vẽ đồ thị trong CCSV4 cho project này như sau: sau khi nhấn vào Debug Active project chúng ta vào
Tools -> Graph -> Dual Time:Mô tả thông số chúng a cần quan tâm:
Acquisition Buffer Size: kích thước của biến mảng (cụ thể ở đây là 8 byte).

Page 19

www.titans.com.vn / www.hlab.com.vn


[email protected] Page 19DSP data type : kiểu dữ liệu của biến mảng ( cụ thể ở đây là biến có giá trị là biến nguyên 16bit có
dấu).
Sampling rate: tần số lấy mẫu (exp: 8KHz).
Start Address A: tên của biến mảng thứ nhất.
Start Address B: tên của biến mảng thứ hai
Display data size: kích thước của dữ liệu cần hiển thị.
Ngoài ra các thông số khác chúng ta có thể để mặc định. Sau khi nhấn OK chúng ta thu được :
Đồ thị của _sine_wave :Đồ thị của output_buffer:Nhìn vào đồ thị chúng ta có thể quan sát thấy rằng, biên độ của sóng sine được xuất ra đã tăng lên
gấp 10 lần.
Biến đổi FFT cho _sine_wave:
Tools - >Graph->FFT Magnitude

Page 35

www.titans.com.vn / www.hlab.com.vn


[email protected] Page 35Đồ thị biến đổi FFT của CCSV4 sẽ có dạng như sau:Và đây là đồ thị DFT của tín hiệu x(n) sau khi được áp dụng thuật toán DFT:

- Phổ phức:

Page 36

www.titans.com.vn / www.hlab.com.vn


[email protected] Page 36- Phổ thực của tín hiệu:

So sánh DFT thu được sau khi chạy chương trình và FFT của CCSV4 là giống nhau.Như vậy kết luận rằng với tín hiệu x(n) đã cho trong chương trình chúng ta đã xác định được DFT của
nó với kết quả thu được như sau:

N = 128 là số điểm DFT

L = 8 là kích thước của x(n)

Fs = 8Khz là tần số lấy mẫu

Mainlobe DFT của tín hiệu nằm tại vị trí f thu được:

F = 875 Hz

Similer Documents