Download داستان چشم / ژرژ باتای - برگردان امید نیک‌فرجام PDF

Titleداستان چشم / ژرژ باتای - برگردان امید نیک‌فرجام
File Size532.2 KB
Total Pages42
Table of Contents
              چشمان باز زن مرده -۸
چشم گرانرو -۱۰
            
Document Text Contents
Page 21

: حاكي  چيزي ،‌ بود چشمانش در وحشي چيزي حال كه اين فقط بود، نكرده تغييري ببينيم  را

       .                   ‌يزد  م ساله سيزده بيشتر بود تضاد در صورتش جزييات كودكانه سادگي با كه ‌يقراري ب  از

                         .   بود  سفت كه ببينيم را پرش اما ظريف بدن خواب لباس زير ‌يتوانستيم م ساله شانزده  تا

          ‌هاش  خير نگاه همچون زيبا و معصوم  .و

                              صورتش  به را زندگي حيرت و شگفتي كه رسيد نظر به ،‌ افتاد ما به چشمش بالخره  وقتي

         .        .           تا.  حيا و شرم از كرديم اشاره او به بشنويم ‌يتوانستيم نم ما اما زد، صدا  بازگرداند

                   .   عاشقانه  من و ‌يآمد درم اشكش داشت كه حالي در سيمونه شد سرخ ‌شهايش  گو

                          پاسخ  لبخندي هيچ بي مارسل و فرستاد بوسه او براي دست با ‌يماليدم م را ‌ياش  پيشان

     .                       از.  هم مارسل لغزاند كسش موهاي طرف به شكمش روي از را دستش سيمونه بعد  داد

                                و  ابريشمي جورابي كه ديديم گذاشت، پنجره هره روي را پايش يك كه وقتي و كرد تقليد  او

               .             داشت،  سفيد كمربند و جوراب كه آن جالب است پوشانده را بلوندش كس تا ًا تقريب  سفيد

                              بود  كرده تن به سياه كمربند و جوراب بود، من دست در كسش كه موسياه سيمونه  .و

                                      جلق  خشن و تند حالتي با باد زوزه از پر شب آن در چهره به چهره دختر دو حين همين  در

                          حصر.  و ‌يحد ب شوقي و شور چشمانشان در و ‌يكردند نم ديگري حركت هيچ ًا تقريب ‌يزدند  م

                           . دور  و كشيد پنجره ‌ههاي ميل از را مارسل ناپيدا هيوليي كه نگذشت چيزي اما ‌يزد م  موج

         .                         آن  در دوباره كه ديديم چسبيد ‌هها ميل به چپ دست با و قدرت تمام با درمانده او و  كرد،

                       .   و  درخشان ‌هاي پنجر جز نداشتيم خود برابر در چيز هيچ ديگر و فروافتاد هذياني  زندگي

                          و  صاعقه از دنيايي و ‌يرفت، م فرو تيره شب دل به كه ‌لشكل مستطي سوراخي  خالي،

                ‌يگذاشت  م نمايش به ما دردناك چشمان مقابل در را ‌هدم .سپيد

5­    خون  قطره يك

 

                          چرا،  ‌يدانم نم صاعقه، و داشته نمك سنِگ با نزديك بسيار ‌هاي رابط من براي هميشه  شاش

                              ‌هاي  خان شيرواني روي پاييز باراني روزهاي از يكي در كه جليي و رنگ بي گلي ‌هي كاس  با

PDF by http://mypersianbooks.wordpress.com 21

http://mypersianbooks.wordpress.com/

Page 22

.   بخش  دورترين در جانكاه تصاوير آن آسايشگاه، در اول شب همان از است شده  رها

                              مارسل  صورت روي ‌هگاه گ كه خوردند پيوند اندوهي و ملل از حاكي حالت و كس با  مغزم

                                  خون.  و نور از سيلي زير خيالم در وحشتناك و مرج و هرج پر ‌هي منظر اين بعد اما ‌يديدم  م

                            بيايد،  آبش كه كند كاري خود كردن خيس با فقط ‌يتوانست م مارسل كه چرا ‌يشد، م  غرق

                                  كه  شاشي بود، نوراني حتا و زلل من براي كه شاش قدري با بلكه خون، با نه كردن  خيس

                            وجدي  با همراه و آزادانه و آسوده بعد و ‌يآمد م ذره ذره ‌همانند سكسك حركتي با  اول

                        به.  رفتن براي هستند عاملي فقط رويا يك وجوه ‌كترين تاري كه نيست عجيب ‌فناپذير  وص

                            كه  ‌هاي لحظ آن در پنجره آن مثل درخشان سوراخي ديدن مانند مطلق، وجد و شور  سوي

        بود  شده ولو زمين روي .مارسل

                                بوديم  كرده گم را ‌يمان ‌سها لبا كه حالي در سيمونه و من ‌يباران ب توفان آن در روز آن  اما

                          فرار  به پا خصمانه تاريكي آن در حيوانات مانند بزنيم، بيرون كلبه از شديم  مجبور

                          ‌يگرفت،  م خود چنگ در را مارسل دوباره كه يأسي و اندوه تسخير در ‌نمان درو  گذاشتيم،

                                  به  را ما ‌نهاي ت كه ‌يكرد م تبديل ترسي و خشم تجلي به را مفلوك و بيچاره زنداني آن  و

               .       براي  و كرديم پيدا را ‌يمان ‌هها دوچرخ زود خيلي ‌يداد م سوق ‌يپايان ب شناعتي  سوي

   .                     خنده  بدون گذاشتيم نمايش به را ماشين يك روي برهنه بدني ‌هي آزارند ‌هي منظر  يكديگر

                                را  ما مشترك تنهايي آن در و هم كنار در حضورمان و ‌يزديم م ركاب سريع زدن، حرف  يا

      ‌يكرد  م ارضا غريبي طرز .به

         .                   سيمونه  سرباليي راهي ‌هي ميان در بوديم بيهوشي به رو فرسودگي و خستگي از دو هر  اما

                     .           ما  و بود، عرق در غرق ‌يمان پاها و پشت و صورت است گرفته لرزش گفت و كرد  توقف

                              قدرتي  با را او لحظه هر كه آن با ‌يكشيديم؛ م ‌غمان دا و خيس ‌نهاي بد بر دست  بيهوده

   .                   از  يكي ‌يخورد م هم به ‌نهايش دندا و ‌يلرزيد م سرما از ‌يدادم، م ماساژ  بيشتر

                              بستر  داغ بوي جوراب از و كنم خشك آن با را بدنش تا درآوردم را بلندش ‌بهاي  جورا

                     .         و  تشكر عنوان به بالخره و آمد، جا سِر حالش ‌مكم ك رسيد مشامم به زنا يا  بيماري

          آورد  من طرف به را ‌بهايش ل .قدرداني

PDF by http://mypersianbooks.wordpress.com 22

http://mypersianbooks.wordpress.com/

Page 41

.                         کــه  بگــویم بایــد گذاشــت اثر هم ادموند سر بر چون بود، مسری حالت این انگار و  بنشینیم

                    قــرار  ماتادورهــایی برابر در ‌یخاصیت ب گاوهایی ،‌ بود شده ‌لکننده کس هم گاوبازها ‌هی  مبارز

                              بــود  خواســته اول از ســیمونه چون همه از بدتر و بکنند؛ باید کار چه ‌یدانستند نم که  داشتند

                              را  گلومــان کــه بــودیم شــده گرفتــار گرمــا و نور از ‌یپایان ب هرمی در بنشینیم، آفتاب در  که

 .       بود  کرده خشک چوب مثل

.                             بگــذارد  ‌هها بیضــ بشــقاب روی را لختــش کون بزند بال را دامنش که نبود جایش اصل ‌نجا  آ

     .                         گفتــم  او ــه ب دارد نگــه زانوهایش روی را بشقاب که بود این بکند ‌یتوانست م که کاری  تنها

                                را  او بــازگردد میــدان بــه چهــارم گــاو بــرای گرانرو که این از قبل دیگر بار یک دارم  دوست

                              شــکم  شــدن دریــده بــه کمال و تمام حواسش و نشست، جا همان و نخواست او اما  بگایم،

 .              «     »        روده  و دل سیلب آن به بود، ویرانی و مرگ خودش قول به و ‌بها اس

                            بــا  ‌یآمد، درم جور ‌بمان خرا حال با که کرد ‌هور غوط ناواقعیتی در را ما ‌مکم ک خورشید  نور

 .                               صــورت  ‌یآمــد درنم کلم بــه که افتادن راه به و صندلی روی از شدن بلند به عظیم میل  آن

                          ریخته  هم به ‌سمان حوا بودیم، تشنه چون و بود شده کور ‌مهامان چش چون کشیدیم،  درهم

               .               خــود  در و ریخته هم به قدر آن نداشت وجود ‌شمان عط فرونشاندن برای راهی هیچ و  بود

                            بیــرون  حیرانی و ‌یخودی ب حال آن از را ما نتوانست گرانرو بازگشت حتا که بودیم  فرورفته

                              نشــان.  او بــه واکنشــی و نداشــت اعتمــاد او به هم بود ایستاده او ‌هروی روب که گاوی  بیاورد

 .                 داشت  ادامه گذشته ‌یهیجانی ب و کسالت همان با نبردشان ‌یداد؛ نم

                                  واقعا  که این نه نداشتند، یکدیگر با بستی و چفت افتاد پی در پی هنگام این در که  اتفاقاتی

                                هیچ  که بود پرت قدر آن من حواس که این خاطر به بلکه باشند، نداشته ارتباط یکدیگر  با

         :          .     چشمان  برابر در سیمونه اول ثانیه چند عرض در فقط دهم نشان نتوانستم  واکنشی

                                را  سرخش شنل که حالی در گرانرو بعد زد؛ گاز را خام ‌ههای بیض آن از یکی من  نگران

                              به  ‌های چهر با سیمونه واحد آن در تقریبا نهایتا و رفت؛ پیش گاو طرف به ‌یداد م  تکان

                          کرد  لخت خیسش کس تا را ‌هاش کشید و سفید ‌نهای را ‌نآور خفقا وقاحتی و خون  سرخی

                                  کرد  پرت عقب به را گرانرو گاو حال همین در و چپاند، کسش در را دوم ‌هی بیض ‌مآرام آرا  و

PDF by http://mypersianbooks.wordpress.com 41

http://mypersianbooks.wordpress.com/

Similer Documents