Download Dui-Yao Chart Herb Combinations PDF

TitleDui-Yao Chart Herb Combinations
File Size428.1 KB
Total Pages20
Document Text Contents
Page 1

DUI-YAO (HERB PAIRS) ( )

1. RELEASE EXTERIOR
WIND COLD

1 MA HUANG + GUI ZHI
2 MA HUANG + XING REN
3 JING JIE + FANG FENG
4 XIN YI HUA + CANG ER ZI

WIND HEAT
5 SANG YE + JU HUA
6 SHENG MA + GE GEN

2. CLEAR HEAT
QI LEVEL HEAT

7 SHI GAO + ZHI MU
8 XI XIN + SHI GAO
9 ZHI ZI + DAN DOU CHI

10 LU GEN + BAI MAO GEN
BLOOD HEAT

11 MU DAN PI + DAN SHEN
12 CHI SHAO + BAI SHAO

DAMP HEAT
13 HUANG BAI + CANG ZHU
14 HUANG LIAN + MU XIANG

TOXIC HEAT
15 JIN YIN HUA + LIAN QIAO
16 NIU BANG ZI + LIAN QIAO
17 BAN LAN GEN + XUAN SHEN
18 XUAN SHEN + MU LI

SUMMER HEAT
19 HUA SHI + GAN CAO

DEFICIENT HEAT
20 QING HAO + BIE JIA
21 ZHI MU + HUANG BAI

3. PURGATIVES & LAXATIVES
PURGATIVES

22 DA HUANG + MANG XIAO
23 DA HUANG + FU ZI

LAXATIVES
24 DANG GUI + ROU CONG RONG
25 TAO REN + XING REN

4. DRAIN DAMP
26 MU TONG + DAN ZHU YE
27 JI NEI JIN + HAI JIN SHA
28 QU MAI + BIAN XU
29 YI ZHI REN + BI XIE
30 HUANG QI + FANG JI

5. DISPEL W-D & STOP PAIN
31 QIANG HUO + DU HUO
32 BAI SHAO + GAN CAO

6. STOP COUGH & PHLEGM
STOP COUGH

33 ZI WAN + KUAN DONG HUA

34 BAI QIAN + BAI BU
35 WU WEI ZI + XI XIN
36 WU WEI ZI + GAN JIANG
37 CHUAN BEI MU + ZHI MU
38 DI GU PI + SANG BAI PI
39 ZI WAN + E JIAO

DISSOLVE PHLEGM
40 BAN XIA + CHEN PI
41 LAI FU ZI + BAI JIE ZI
42 JIE GENG + GAN CAO
43 ZHE BEI MU + XIA KU CAO

7. DESCEND ST REBELLIOUS QI
44 BAN XIA + SHENG JIANG
45 ZHU RU + BAN XIA
46 ZHU RU + CHEN PI
47 HUO XIANG + ZI SU YE
48 WU ZHU YU + HUANG LIAN
49 XUAN FU HUA + DAI ZHE SHI

8. HARMONIZING
YING(BLOOD) & WEI(QI)

50 GUI ZHI + BAI SHAO
51 SHENG JIANG + DA ZAO

SHAOYANG
52 CHAI HU + BAI SHAO
53 CHAI HU + HUANG QIN
54 BAN XIA + HUANG QIN
55 CAO GUO + CHANG SHAN

9. MOVE QI & STOP PAIN
56 ZHI KE + JIE GENG
57 GUA LOU + XIE BAI
58 XIANG FU + WU YAO
59 MU XIANG + BING LANG
60 CHUAN LIAN ZI + YAN HU SUO

10. REGULATE BLOOD
ACTIVATE BLOOD

61 TAO REN + HONG HUA
62 RU XIANG + MO YAO
63 SAN LENG + E ZHU
64 CHUAN XIONG + DANG GUI
65 PU HUANG + WU LING ZHI

STOP BLEEDING
66 DI YU + HUAI HUA

11. TONICS
QI TONICS

67 REN SHEN + HUANG QI
68 REN SHEN + FU ZI
69 BAI ZHU + FU LING
70 CHAI HU + SHENG MA
71 HUANG QI + SHAN YAO

BLOOD TONICS

72 SHU DI HUANG + DANG GUI
73 SHU DI HUANG + SHA REN
74 DANG GUI + HUANG QI
75 GOU QI ZI + JU HUA

YANG TONICS
76 FU ZI + GAN JIANG
77 XIAN MAO + YIN YANG HUO
78 DU ZHONG + XU DUAN

YIN TONICS
79 TIAN DONG + MAO DONG
80 GUI BAN + BIE JIA
81 MAI MEN DONG + XUAN SHEN

12. ASTRINGENT
STOP SWEATING

82 HUANG QI + FANG FENG
83 HUANG QI + MU LI
84 HUANG QI + FU ZI
85 FU XIAO MAI + HUANG QI
86 WU MEI + WU WEI ZI

STOP DIARRHEA/SPERMATORRHEA
87 LIAN ZI + QIAN SHI
88 ROU DOU KOU + BU GU ZHI
89 HE ZI + CHEN PI

13. CALM SHEN
ANCHOR SHEN

90 LONG GU + MU LI
CALM SHEN

91 BAI ZI REN + SUAN ZAO REN
92 SUAN ZAO REN + ZHI ZI
93 BAI HE + ZHI MU
94 HUANG LIAN + E JIAO

OPEN THE HT ORIFICE
95 SHI CHANG PU + YUAN ZHI

14. EXTINGUISH LV WIND
96 SHI JUE MING + CI SHI
97 DI LONG + BAI JIANG CHAN

15. GYNECOLOGY
98 XIANG FU + YI MU CAO
99 AI YE + XIANG FU

100 HUANG QIN + BAI ZHU

100 DUI-YAO (Feb 2015) HB Kim's [Handbook of O.M. 5th Edition]

(c) HB Kim, AcupunctureMedia.com Page 1

Page 2

1. RELEASE EXTERIOR

1. MA HUANG + GUI ZHI + MA HUANG TANG / GE GEN TANG

MA HUANG COMMON GUI ZHI
TASTE sl bitter acrid sweet
NATURE warm
CHANNEL LU UB HT
DOSE 2 9g 3 9g

INDICATION
1. Severe chills and fever, aversion to cold, no sweating, headache, body aches due to Wind Cold excess type
2. Bi syndrome (rheumatic pains) due to Wind Cold Damp
3. Cough and asthma due to Wind Cold obstructing the LU Qi

2. MA HUANG + XING REN + MA HUANG TANG / MA XING SHI GAN TANG

MA HUANG COMMON XING REN
TASTE acrid, sl bitter bitter
NATURE warm sl warm, sl toxic
CHANNEL UB LU LI
DOSE 2 9g 3 9g

INDICATION
1. Cough and asthma due to Wind Cold
2. Cough and asthma due to LU Heat

3. JING JIE + FANG FENG + XIAO FENG SAN / JING FANG BAI DU SAN

JING JIE COMMON FANG FENG
TASTE acrid sweet
NATURE sl warm
CHANNEL LU LV SP UB
DOSE 4.5 9g 4.5 9g

INDICATION

1. Exterior patterns for either Wind Cold or Wind Heat pathogens
2. Early stage of measles and skin eruption with itching
3. Early stage of carbuncle or boils, accompanied by chills and fever
4. Blood in the stool/urine, excessive menstruation, diarrhea, dysentery

4. XIN YI HUA + CANG ER ZI + CANG ER ZI SAN

XIN YI HUA COMMON CANG ER ZI
TASTE acrid sweet, bitter
NATURE warm toxic
CHANNEL ST LU
DOSE 3 9g 3 9g

INDICATION
1. Common cold with headache, nasal congestion, and runny nose due to Wind Cold
2. Deep source nasal congestion with headache, loss of smell, and turbid nasal phlegm
3. Chronic/acute rhinitis, allergic rhinitis, hypertrophic rhinitis, sinusitis, parasinusitis, and frontal sinusitis

5. SANG YE + JU HUA + SANG JU YIN

SANG YE COMMON JU HUA
TASTE sweet, bitter
NATURE cold sl cold
CHANNEL LU LV
DOSE 4.5 9g 4.5 15g

INDICATION
1. Fever, aversion to wind, light sweating, cough, headache and slight thirst due to Wind Heat
2. Headache, vertigo, photophobia, and red, swollen, painful eyes due to LV Yang rising

100 DUI-YAO (Feb 2015) HB Kim's [Handbook of O.M. 5th Edition]

(c) HB Kim, AcupunctureMedia.com Page 2

Page 10

7. DESCEND ST REBELLIOUS QI

44. BAN XIA + SHENG JIANG + BAN XIA HOU PO TANG / ER CHEN TANG
BAN XIA COMMON SHENG JIANG

TASTE acrid
NATURE toxic, warm sl warm
CHANNEL LU SP ST
DOSE 3 9g 3 9g

INDICATION
1. Nausea, vomiting with no thirst, and greasy tongue coating due to Damp Phlegm in Middle burner
2. Enduring cough with white, watery, and profuse phlegm

45. ZHU RU + BAN XIA + WEN DAN TANG
ZHU RU COMMON BAN XIA

TASTE sweet acrid
NATURE sl cold warm, toxic
CHANNEL GB LU ST SP
DOSE 4.5 9g 3 9g

INDICATION
1. Hiccup, nausea, and vomiting due to disharmony and counterflow of ST Qi
2. Vertigo, agitation and insomnia due to Phlegm turbidity
3. Nausea/vomiting during pregnancy due to disharmony of ST, Phlegm Heat or ST Heat

46. ZHU RU + CHEN PI + JU PI ZHU RU TANG
ZHU RU COMMON CHEN PI

TASTE sweet acrid, bitter
NATURE sl cold warm, aromatic
CHANNEL GB LU ST SP
DOSE 4.5 9g 3 9g

INDICATION
1. Nausea, vomiting and epigastric/abdominal distention due to SP/ST deficiency mixed with Cold and Heat
2. Nausea and vomiting during pregnancy

47. HUO XIANG + ZI SU YE + HUO XIANG ZHENG QI SAN
HUO XIANG COMMON ZI SU YE

TASTE acrid
NATURE sl warm warm, aromatic
CHANNEL ST LU SP
DOSE 3 9g 5 9g

INDICATION
1. Disharmony SP/ST, nausea, vomiting and diarrhea due to Wind Cold Exterior + Damp Interior
2. Nausea, diarrhea due to Summer Heat disorders

48. WU ZHU YU + HUANG LIAN + ZUO JIN WAN
WU ZHU YU COMMON HUANG LIAN

TASTE acrid bitter
NATURE hot, sl toxic cold
CHANNEL SP LV ST HT LI
DOSE 3 9g 1.5 9g

INDICATION
1. Acid regurgitation, nausea, belching, clamoring stomach, and bitter taste due to LV Fire attacking ST
2. Diarrhea and dysentery due to Damp Heat

49. XUAN FU HUA + DAI ZHE SHI + XUAN FU DAI ZHE TANG
XUAN FU HUA COMMON DAI ZHE SHI

TASTE acrid, salty bitter
NATURE sl warm cold
CHANNEL LU ST SP LV PC HT
DOSE 3 9g 9 30g

INDICATION
1. Nausea, vomiting and hiccup due to turbid phlegm stagnation in diaphragm area
2. Cough and wheezing with phlegm, nose bleed, hematemesis
3. Hypertension

100 DUI-YAO (Feb 2015) HB Kim's [Handbook of O.M. 5th Edition]

(c) HB Kim, AcupunctureMedia.com Page 10

Page 11

8. HARMONIZING

50. GUI ZHI + BAI SHAO + GUI ZHI TANG

GUI ZHI COMMON BAI SHAO
TASTE acrid, sweet bitter, sour
NATURE warm sl cold
CHANNEL HT LU UB LV SP
DOSE 3 9g 6 15g

INDICATION

1. Chills and fever, slight sweating, headache due to Wind Cold deficient type (Ying and Wei disharmony)
2. Spontaneous or night sweats accompanied by aversion to Wind (Ying and Wei disharmony)
3. Chest and cardiac pain due to HT Yang deficiency (disharmony between the Qi and Blood)
4. Abdominal pain with spasms and cramps due to deficient Cold (disharmony between the Qi and Blood)
5. Pain or numbness of the limb (disharmony between the Qi and blood)
6. Nausea/vomiting during pregnancy with aversion to cold, no appetite, weak pulse (SP/ST disharmony)
7. Weakness in elderly, postpartum, post surgery, aversion to wind, sweating (Ying and Wei disharmony)

51. SHENG JIANG + DA ZAO + GUI ZHI TANG / SHI QUAN DA BU TANG

SHENG JIANG COMMON DA ZAO
TASTE acrid sweet
NATURE sl warm warm
CHANNEL LU SP ST
DOSE 3 9g 10 30g

INDICATION
1. Sweating, aversion to wind, and fever due to disharmony between Ying (constructive) and Wei (defensive)
2. Fatigue, lack of strength, abdominal pain, and no appetite due to disharmony between Ying and Wei

52. CHAI HU + BAI SHAO + XIAO YAO SAN / SI NI SAN

CHAI HU COMMON BAI SHAO
TASTE acrid bitter sour
NATURE cool sl cold
CHANNEL GB PC SJ LV SP
DOSE 3 9g 6 15g

INDICATION
1. LV Qi stagnation causing disharmony between the Qi and blood
2. Vertigo, unclear vision, menstrual irregularities, dysmenorrhea, breast distention, PMS
3. Disharmony between LV and SP

53. CHAI HU + HUANG QIN + XIAO CHAI HU TANG

CHAI HU COMMON HUANG QIN
TASTE acrid bitter
NATURE cool cold
CHANNEL LV PC SJ GB LU ST LI
DOSE 3 9g 3 9g

INDICATION
1. Alternating fever and chills, bitter taste, dry throat, dizziness, nausea due to Shao Yang syndrome
2. Malaria due to Shao Yang syndrome
3. LV Qi stagnation transforming into Fire

54. BAN XIA + HUANG QIN + XIAO CHAI HU TANG / BAN XIA XIE XIN TANG

BAN XIA COMMON HUANG QIN
TASTE acrid bitter
NATURE warm, toxic cold
CHANNEL SP LU ST GB LI
DOSE 3 9g 3 9g

INDICATION
1. Nausea and vomiting due to Shao Yang syndrome
2. Phlegm Heat
3. Pi syndrome: nausea, no appetite and sensation of fullness in the stomach due to mixed Heat/Cold

100 DUI-YAO (Feb 2015) HB Kim's [Handbook of O.M. 5th Edition]

(c) HB Kim, AcupunctureMedia.com Page 11

Page 19

92. SUAN ZAO REN + ZHI ZI +
SUAN ZAO REN COMMON ZHI ZI

TASTE sweet, sour bitter
NATURE neutral cold
CHANNEL GB SP HT LV LU ST SJ
DOSE 9 15g 6 9g

INDICATION
1. Insomnia, excessive dreams due to HT Fire
2. Nervous prostration, enervation

93. BAI HE + ZHI MU + BAI HE ZHI MU TANG
BAI HE COMMON ZHI MU

TASTE sl bitter sweet bitter
NATURE sl cold cold
CHANNEL HT LU ST KD
DOSE 9 30g 6 12g

INDICATION
1. Vexation, agitation, insomnia, vertigo, thirst due to Yin deficiency with Heat
2. Dry mouth, irritability and agitation after Warm febrile disease
3. Lily syndrome ( , Golden Cabinet)

94. HUANG LIAN + E JIAO + HUANG LIAN E JIAO TANG
HUANG LIAN COMMON E JIAO

TASTE bitter sweet
NATURE cold neutral
CHANNEL HT LI ST LV KD LU
DOSE 1.5 9g 3 9g

INDICATION
1. Vexation, agitation and insomnia due to febrile disease, deficient fire, or HT and KD not communicating
2. Dysentery which damages Yin with pus and blood in the stools due to LI Damp Heat

95. SHI CHANG PU + YUAN ZHI + AN SHEN DING ZHI WAN
SHI CHANG PU COMMON YUAN ZHI

TASTE acrid, bitter
NATURE warm, aromatic sl warm
CHANNEL ST HT LU
DOSE 3 9g 6 15g
INDICATION 1. Mental confusion, decrease of intellectual acuity, and insomnia due to Phlegm misting HT orifice

14. EXTINGUISH LV WIND

96. SHI JUE MING + CI SHI +
SHI JUE MING COMMON CI SHI

TASTE salty acrid
NATURE cold
CHANNEL KD LV
DOSE 15 30g 15 30g
INDICATION 1. Tinnitus, deafness, dizziness, headache, and hypertension due to LV Yang rising

97. DI LONG + BAI JIANG CAN +
DI LONG COMMON BAI JIANG CAN

TASTE salty acrid
NATURE cold neutral
CHANNEL UB SP LV LU
DOSE 4.5 15g 3 9g

INDICATION
1. Chronic headache due to Wind Phlegm obstructing the channels
2. Convulsions and seizures with strong fever
3. Bell's palsy, trigeminal neuralgia, and hemiplegia due to lack of flow in the channels

100 DUI-YAO (Feb 2015) HB Kim's [Handbook of O.M. 5th Edition]

(c) HB Kim, AcupunctureMedia.com Page 19

Page 20

15. GYNECOLOGY

98. XIANG FU + YI MU CAO +

XIANG FU COMMON YI MU CAO
TASTE sl bitter, sl sweet acrid bitter
NATURE neutral sl cold
CHANNEL SJ GB LV HT UB
DOSE 6 12g 9 30g
INDICATION 1. Irregular menstruation, PMS, postpartum abdominal pain due to LV Qi stagnation and Blood stasis

99. AI YE + XIANG FU + AI FU NUAN GONG WAN

AI YE COMMON XIANG FU
TASTE bitter acrid sl bitter, sl sweet
NATURE warm neutral
CHANNEL SP KD LV SJ GB
DOSE 3 9g 6 12g

INDICATION 1. Irregular menstruation, leukorrhea, pain due to deficient Cold in Lower burner and LV Qi stagnation2. Infertility due to deficient Cold in uterus

100. HUANG QIN + BAI ZHU + DANG GUI TANG

HUANG QIN COMMON BAI ZHU
TASTE bitter sweet
NATURE cold warm
CHANNEL GB LU LI ST SP
DOSE 3 9g 6 15g
INDICATION 1. Uterine bleeding, threatened miscarriage, and nausea during pregnancy caused by Heat or Damp Heat

100 DUI-YAO (Feb 2015) HB Kim's [Handbook of O.M. 5th Edition]

(c) HB Kim, AcupunctureMedia.com Page 20

Similer Documents