Download Grade 9 ESP Module.pdf PDF

TitleGrade 9 ESP Module.pdf
File Size10.7 MB
Total Pages343
Table of Contents
              M1_Layunin ng Lipunan_Kabutihang Panlahat_Sheryll_3.6.2014
M2_LipunangPulitikal_Sheryll_3.6.2014
M3_Lipunang Pang-ekonomiya_Sheryll_3.6.2014
M4_Lipunang Sibil_Sheryll_3.30.2014
M5_Mga Batas na Nakabatay sa Likas na Batas Moral_Sheryll_3.30.2014
M6_Karapatan at Tungkulin_Mhel_3.14.2014
M7_Paggawa Bilang Paglilingkod_Sheryll_3.30.2014
M8_Pakikilahok at Bolunterismo_Suzanne_3.16.2014
M9_Katarungang Panlipunan_Sheryll_3.30.2014
M10_Kagalingan sa Paggawa_Benedick_3.16.2014
M11_Kasipagan, Pagpupunyagi_Suzanne_3.16.2014
M12_Pamamahala sa Paggamit ng Oras_Mhel_3.17.2014
M13_Mga Pansariling Salik sa Pagpili_Elsie_3.17.2014
M14_Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay_Suzanne_3.17.2014
M15_Lokal at Global na Demand_Benedick_3.16.2014
M16_Paghahanda sa Minimithing Uri..._Marivic_3.24.2014
            
Document Text Contents
Page 1

DRAFT
March 31, 2014Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 9, Modyul 1 Pahina 1


Edukasyon sa Pagpapakatao

Baitang 9

Unang Markahan

MODYUL 1: LAYUNIN NG LIPUNAN: KABUTIHANG PANLAHATA. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO?
Huwag kang makialam! Hindi mo pa ‘yan dapat pinakikialaman, bata ka pa! Naalala
mo pa ba ang mga linyang ito mula sa mga magulang mo noon? May mga bagay sa iyong

paligid noon na hindi mo maaaring pakialaman dahil bata ka pa; pero lumilipas ang panahon

at nagbabago ang maraming bagay. Darating talaga ang pagkakataong mas mahalaga para

sa isang kabataang katulad mo ang makialam.
Napapansin mo ba ang sarili mo sa kasalukuyan? Marami ka na bang napapansing

mga pagbabago? Nag-iiba na ba ang mga reaksyon mo sa mga nangyayari sa iyong paligid

tulad ng mga balita at mga isyung nangingibabaw sa media? Kung OO ang sagot mo sa

mga tanong na ito, ibig sabihin ay lumalabas na sa iyong sarili ang iyong pagtingin, mayroon

ka ng pakialam sa iyong lipunan. Nakikilala mo na hindi ka lamang nabubuhay para sa iyong

sarili at para sa iyong pamilya, na mayroong mas malawak na mundong iyong

kinabibilangan at ikaw ay isang mahalagang bahagi nito. Kung HINDI naman ang iyong

sagot, huwag kang mag-alala at darating din ang pagkakataong mababago ang iyong

pananaw sa buhay. Maaaring naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon. Maaaring

makatulong nang malaki sa iyo ang mga aralin sa baitang na ito.

Sa dalawang taon mo ng pag-aaral ng Edukasyon sa Pagpapakatao, nagkaroon ka

ng pagkakataong masuri ang iyong pananagutan sa sarili at sa iyong kapwa. Ngayong taon

naman ay mamumulat ang iyong mga mata sa lipunang iyong ginagalawan. Napag-aralan

mo sa asignaturang Araling Panlipunan ang maraming bagay tungkol sa lipunan, ang

kahulugan nito, layunin at marami pang iba. Sa pagkakataong ito’y mauunawaan mo ang

pagkakaiba at pagkakaugnay nito sa mga aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa baitang

na ito.Sa modyul na ito ay inaasahang masasagot mo ang mahalagang tanong na: Paano

makakamit at mapananatili ang kabutihang lahat? Bakit ba mahalagang ito ay

makamit at mapanatili? Nakahanda ka na bang makaalam at makialam sa lipunan? Tara

na!

Page 2

DRAFT
March 31, 2014Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 9, Modyul 1 Pahina 2


Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod

na kaalaman, kakayahan, at pag-unawa:

1.1. Natutukoy ang mga

elemento ng kabutihang panlahat

1.2. Nakapagsusuri ng mga

halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan,

pamayanan o lipunan

1.3. Naipaliliwanag ang

Batayang Konsepto

1.4. Naisasagawa ang isang

proyektong makatutulong sa isang pamayanan o sektor sa pangangailangang

pangkabuhayan, pangkultura, at pangkapayapaanNarito ang mga kraytirya ng pagtataya ng output sa Kasanayang

Pampagkatuto 1.4:

a. Makabuluhan ang isinagawang proyekto para sa pagkamit ng layunin ng lipunan

b. Maayos ang pagpaplano para sa pagsasagawa ng proyekto

c. Maayos ang implementasyon ng proyekto

d. Nakilahok/Nakibahagi ang lahat ng kasapi ng pangkat

e. May kalakip na komprehensibong dokumentasyon at pagninilay

Paunang PagtatayaPanuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang

pinakaangkop na sagot at isulat ang titik nito sa sagutang papel.1. Ayon kay Dr. Manuel Dy, isang propesor ng Pilosopiya sa Ateneo de Manial

University, binubuo ng tao ang lipunan at binubuo ng lipunan ang tao. Ito ay

nangangahulugang:

a. Ang tao ang gumagawa sa lipunan at kaalinsabay nito ay ang lipunan at

hinuhubog ng lipunan ang mga tao

b. Ang tao ang bumubuo sa lipunan dahil mula sa kaniyang pagsilang ay nariyan na

ang pamilyang nag-aaruga sa kaniya; binubuo ng lipunan ang tao dahil

matatagpuan ang tao sa lahat ng bahagi nito.

Page 171

Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 9, Modyul 9 Pahina 10


pagsikapang panatilihin sa bawat sandali. Katarungan ang tumawid sa tamang tawiran.

Katarungan ang maging malinis sa itinitindang pagkain. Katarungan ang magbayad ng

buwis. Katarungan ang sumunod sa batas trapiko. Katarungan ang maging tapat sa

pagsusulit. Katarungan ang sabihin sa kaibigan ang totoo. Katarungan ang aminin sa sarili

ang totoo.

Ang katarungan ay hindi hinihingi o inaasahan mula sa labas. Bagaman iginagawad

din ng panlabas na estruktura tulad ng pamahalaan, ang katarungan ay kailangang makita

bilang isang kilos na nagmumula sa loob ng bawat isa. Hindi bilang karapatan ko lamang

bilang miyembro ng lipunan kundi bilang kilos ng pagpapahalaga ng sarili dahil ako ay may

halaga sa sarili at sa komunidad.Ang katarungan, ang paghahangad at pagpapatupad nito, ay hindi hinihintay dumating

sa akin. Ginagawa ito ngayon. Sabi nga ni Sister Stella L, "Kung hindi ako, sino? Kung

hindi ngayon, kailan?"Nakahanda ka na bang tumugon katulad niya? Ngayon na!Tayain ang Iyong Pag-unawa1. Ano ang katarungan mula sa punto de bista ng kawalang-katarungan? Paano

makikita ang katarungan bilang positibong pagpapahalaga?

2. Ano-ano ang mga naglalabang kaisipan o alalahanin sa iyong buhay na kailangan

mong timbangin? Paano mo aayusin ang mga ito? Paano mo mabibigyang

katarungan ang iyong sarili? Bakit ganito ang pagpili na ginawa? Ano ang

pinahahalagahan?

3. Ano ang ugnayan ng katarungan sa sarili at katarungang panlipunan?

4. Bakit kailangang pagtibayin at itaguyod ang katarungan ngayon?

5. Saan mo nakikita sa iyong paligid ang katarungan? Ano ang ginagawa mo para

mapagtibay ito? Saan mo nasasaksihan ang kawalang-katarungan? Ano ang

ginagawa mo para mapuksa ito?

6. Ano-ano ang ginagawa mo upang maitaguyod ang katarungan sa ating bansa?Ikaw, kailan ka naging makatarungan sa iyong sarili? Kailan hindi?

Page 172

Edukasyon sa Pagpapakatao, Baitang 9, Modyul 9 Pahina 11


Paghinuha ng Batayang Konsepto1. Kumuha ng isang malinis na papel. Isulat dito ang lahat ng mga mahahalagang

konsepto na iyong natutuhan mula sa mga gawain at sa babasahin.

2. Gumawa ng isang concept web upang mapag-ugnay-ugnay ang mga

konseptong naisulat.

3. Matapos gawin ito ay subuking sumulat ng isang malaking konsepto mula sa

mga maliliit na konseptong naisulat.

4. Makatutulong sa iyo ang gabay na tanong na: Ano ang katarungang

panlipunan? Ano ang maitutulong nito tungo sa pagkamit ng iyong kaganapan

bilang tao at sa tunay na layunin ng lipunan?

5. Maaaring gamiting gabay ang halimbawa sa ibaba:Batayang Konsepto: ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________


Katarungang
Panlipunan

Page 342

DRAFT
March 31, 2014
Edukasyon sa Pagpapakatao, Modyul 1 Pahina 35
Mga Sanggunian :

1. Santamaria, Josefina (2006), Career Planning Workbook (4th ed.), Makati City:
Career Systems, Inc.

2. Abiva, Thelma (1993), Learning Resource for Career Development, Q.C.: Abiva
Human Development Services


Ipasa sa guro ang iyong kwaderno sa pagtatapos ng

araling ito. Binabati kita!

Senior High School –( 2
taon) Track: _________
Stream:____________
http://www.macgraphics.net/blog/2010/02/24/the-yellow-brick-roadmap-to-develop-your-brand-website-and-marketing-materials/

Page 343

DRAFT
March 31, 2014
Edukasyon sa Pagpapakatao, Modyul 1 Pahina 36


3. Covey, Covey, Sean; “Habit 2: Begin With the End in Mind”; The 7 Habits of
Highly Effective Teens; (1998): 105-1304. Wolff, Pierre; “Chapter 1:Everybody Has What Is Necessary for Choosing”;
Discernment The Art of Choosing Well; (1993): 3-11


5. Hango sa http://inpathways.net/21stjobs.pdf


6. Hango sa http://www.tradingeconomics.com/philippines/unemployment-with-
primary-education-percent-of-total-unemployment-wb-data.htmlMga Larawan, hinango sa:

http://images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A0SO8zQk1X9SgGAAZdRX
NyoA?p=flat+and+tall+organization&fr=yfp-t-900&fr2=piv-web

http://inpathways.net/21stjobs.pdf
http://www.tradingeconomics.com/philippines/unemployment-with-primary-education-percent-of-total-unemployment-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/philippines/unemployment-with-primary-education-percent-of-total-unemployment-wb-data.html

Similer Documents