Download Gulsehri Mantiku't Tayr PDF

TitleGulsehri Mantiku't Tayr
File Size1.3 MB
Total Pages276
Document Text Contents
Page 1

B SM LLAH RRAHMAN RRAH M


1 Gencine miftâh çü Bismillâh ola
Genci açan âdemî âgâh ola

2 Ol Kerîm ü Ferd ü Kuddûs ü Kadîm
Ol Hakîm ü Hayy u Kayyûm u ‘Alîm

3 Kudretinden çün düzetdi ‘âlemi
Kendü nûrından yaratdı Âdem’i

4 Âdem-iseñ andan ayru olmagıl
Sag-ısañ yoluñda sayru olmagıl

5 Degme fi‘lüñ yokdur içinde amân
Mustafâ kavlına inangıl hemân

6 Cânlarumuz lâ-mekâna gidiser
Lâ-mekânlular mekânda n’idiser

7 Gül diken içinde yatmak hayf ola
Aslını ki i unıtmak hayf ola

8 Bu be on yıldan ilerürek ‘aceb
Kanda-y-ıduñ ol yiri kılgıl taleb

9 Cânlarumuz gökden indiler yire
Yirde kalan göklere kanda ire

10 Bir bir ol yirden ki geldiler berü
Ol yaña varmak gerek bir bir girü

11 Cennet, er aslına kavu mak-durur
Dûzah aslından ırak dü mek-durur

12 Yüz ku a irer-iseñ bir murg ola
Kamusına pâdi âh sîmurg ola

13 Ku lara yüz dürlü düri mek gerek
Pâdi âhlarına iri mek gerek

14 Ku lara hüdhüd meger rehber ola
Kim bu ku lar yorıyalar ol yola

15 Kim diler-ise ki sîmurga ire
Kûh-ı Kâf’a vara vü anı göre

16 Hüdhüd ü ku lar u sîmurg mi âl

Page 2

‘Akl u hulk u Tañrı’ya kıldı me el

17 Girü Gül ehrî sözi sâz eyledi
Mantıku’t-tayr’ı hô âgâz eylediBT DÂ-YI DÂSTÂN-I

SÎMUR


18 Bir gice Çîn ehri üstinden meger
Nâgehân sîmurg geçdi cilveger


19 Bir kanadı dü di Çîn’e key ulu
Sad herâzân dürlü nak anda tolu

20 Halk çün kim ol kanadı gördiler
Dînlerinüñ külli terkin urdılar

21 Ol kanat nak ına çün inandılar
Ol ku ı ol bir kanadı sandılar

22 Eylediler ol kanatdan bî-karâr
Her biri bir dürlü nak ı ihtiyâr

23 Birisi güne e tapdı vü sözi
Aya hatm itdi vü biri ılduzı

24 Biri puta tapdı ma‘bûdum didi
Biri haça halk-ı maksûdum didi

25 Birisi gûsâle tapdı iy ‘azîz
Kılmadı kâfırlı ı dînden temîz

26 Kim Müselmân-ısa ol ku ı sora
Kâfır anuñ kanadı nak ın göre

27 Ol ku uñ yüz biñ kanadı var-durur
Bir kanat nak ın tapan kâfır-durur

28 ‘Âlem anuñ bir kanadıdur görüñ
Kanadın görenden ol ku ı soruñ

29 Mü’min ol ku birligine inanur
Kâfır ol ku ı kanat nak ın sanur

30 Ol ku a tap sen ki yüz biñ kanadı
Var-durur her yirde biñ bir adı

31 Bir kanaduñ nak ına aldanmagıl

2

Page 138

2204 Ku dilinde öyle burar kılını
Kim Süleymân añlayımaz dilini
SU’ÂL KERDEN- DÎGER
EZ HÜDHÜD DER GIYBET

GÜFTEN

2205 Birisi eydür ki gıybet söylemek
Nite ola vü eri kadh eylemek


2206 Niçe mü’mindür ‘acab gıybet diyen
Karda ınuñ dirile etin yiyen


2207 Kendü etmegin yiyüben kaynayan
Gün uzun ayruklar etin çeyneyen


2208 Kim yalan söyler-ise anuñ i i
Nite ola anda iy ulu ki i

2209 Togru sözüñ kıymatı nite-durur
Egri i lerüñ bahâsı ne-durur


2210 Ben yalan çok söylerem sözde azîm
Her kem ü bi eydürem halka delim


2211 Söze öyle sok ururam yalanı
Kim ki i girçekden añlamaz anı


2212 Halka çün bir dürlü bühtân kıluram
Yüz evi bir demde vîrân kıluram


2213 Her ne kim söyler-isem yalan-durur
Ne dir-isem gaybet ü bühtân-durur


2214 Eyle aldum gaybetüñ sözde yatın
Kim diderem etmek üstinde etin


2215 Gaybetüñ çün kazanında kaynaram
Halkı bir lokma gibi hô çeynerem


2216 Çün erenler gaybetini avlaram
Gündüzin ‘avrat gibi kov kovlaram

2217 Kanda bir togru söze meydân olur
Ben gün aydın dir-isem yalan olur


2218 Anda kim er togru sözi segridür
Ben, benem dahı dir-isem egridür138

Page 139

2219 Benüm i üm anda nite olısar
Yâ cezâ anda baña ne olısar
CEVÂB DÂDEN- HÜDHÜD
ÂN SÂ’ L-RÂ NÎZ


2220 Hüdhüd eydür kim yalan söyler-ise
Gaybeti kendüye i eyler-ise


2221 Âhiretde yüzi kara kopısar
Agzınuñ dudagını od öpiser

2222 ‘Avrata hûmû lıgı bir feyz olur
Er ki i gaybet diyicek hayz olur


2223 Togru sözlü ki i anda merd ola
Egri sözlü âdemî nâ-merd ola


2224 ‘Avrata togru sözi devlet-durur
Er ki yalan söyledi ‘avrat-durur

2225 Halk etin müdbir er ola kim yeye
Gün uzun ‘avrat gibi gaybet diye


2226 Bogazından müdde‘îleri asuñ
Gaybet iden ki inüñ dilin kesüñ


2227 Her kimüñ yalançılıg-ısa i i
Girçekine dahı inanmaz ki i


2228 Gaybet idenüñ kulagını buruñ
Kim yalan söyler-ise boynın uruñ

2229 Halk sözi artugı yalan-durur
Mustafâ’nuñ kavli âbâdân-durur


2230 Bu hikâyet kim bu dilüñ tuzıdur
Ol vezîr-ile halîfe sözidür


DÂSTÂN-I HALÎFE VE VEZÎRÂN
MESEL-ÂVERDEN- HÜDHÜD

2231 Tañrı adın dilde söylenüduruñ
Gâfil olmañ zikr eylenüduruñ

2232 Degme bir yalan söze inanmañuz
Kim ne söyler-ise gerçek sanmañuz

2233 Virmeñ elden halk-ıçun dînüñüzi

139

Page 275

4424 Kimsene durmaz cihânda pâyidâr
Sözden artuk nesne kalmaz yâdigâr


4425 Sözi kaçan degme nâdân añlaya
Mantıku’t-tayr’ı Süleymân añlaya

4426 Añlamaya hikmetin degme hakîm
Zîra fevka külli zî-‘ilmin ‘alîm(12/76)


4427 Degme ‘âm adlu bulımadı halâs
‘Âlemi Gülşehri adı dutdı hâs


4428 İy Süleymân şol kopuzuñ kılını
Bur kim ögrenlüm bu kuşlar dilini


4429 Kuş misâli bunda ‘Attâr’uñ-durur
Kalanını eyleyen yâruñ-durur


4430 Söz diler-iseñ kim eş ola saña
On iki ‘ilmi hevîc eyle aña


4431 Çok kişi işidiçek tañlar sözi
Kuluvuz anuñ ki ol añlar sözi


4432 Biz bu Gül en-nâme’de kim eyledük
Dükeli ‘ilm ıstılâhın söyledük


4433 Eylemeye kimse bir fenden beyân
Kim bu Gül en’den bulımaya ‘ayân


4434 Dökdi Gülşehrî girü dürr ü güher
Mantıku’t-tayr’ı tamâm oldı meger


4435 Hikmet-ile söyle sözi iy hakîm
stakım hâzâ sıratum müstakîm(3/51)

4436 Mustafâ’nuñ himmetinde bu kitâb
Açdı her ma‘nî yüzinden yüz hicâb

4437 Derdümüz dermâna irdi ‘âkıbet
Nâmeler ‘unvâna irdi ‘âkıbet

4438 Şükr ol bir Tanrı’ya kim bu kelâm
‘Ömrümüzden ilerü oldı tamâm
275

Page 276

276

Tañrı rahmet eylesün ol ki iye
Fâtiha ihsân ide kâtibineVallâhu a‘lem bi’s-savâb
Ve ileyhi yerci‘ü’l-me’âb

Similer Documents