Download Jellema 11 Contracteren PDF

TitleJellema 11 Contracteren
File Size2.6 MB
Total Pages260
Document Text Contents
Page 1

JELLEMA 11

CONTRACTEREN

06950548_H0 01-11-2005 09:48 Pagina I

Page 2

omslagontwerp Marjan Gerritse, Amsterdam, ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen
vormgeving binnenwerk Peter van Dongen, Amsterdam
opmaak Assist Communications studio, Utrecht

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen.
Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot
de uitgever wenden.

ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor: Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet
Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Beroepsonderwijs.
Voor meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen:
www.thiememeulenhoff.nl

ISBN 90-06-95054-8
Tweede druk, tweede oplage

© ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2004

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elek-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schrif-
telijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet
1912 jo het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb.
471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te vol-
doen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeel-
te(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet
1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

06950548_H0 01-11-2005 09:48 Pagina II

Page 130

uit materiaal- en materieelkosten kan bestaan.
Ook engineeringskosten kunnen een onderdeel
van de post onderaanneming zijn.
Tijdens het opstellen van de inschrijfbegroting
vraagt men de offertes voor de betreffende
onderdelen aan bij diverse onderaannemers.
Deze aanvraag geschiedt door toezending van de
betreffende stukken. De aluminium kozijnen,
inclusief montage en beglazing, worden bijvoor-
beeld bij drie leveranciers aangevraagd. De aan-
vraag om een offerte te maken wordt voorzien
van de volgende stukken:

• de relevante hoofdstukken uit het bestek:
– hoofdstuk Kozijnen, Ramen en Deuren;
– hoofdstuk Beglazing;
– hoofdstuk Voegvulling;

• de voorwaarden waaronder de levering dient
te geschieden:
– de relevante gedeelten van de bestekhoofd-
stukken ‘Algemeen’ en ‘Voor het werk geldende
voorwaarden’;
– de Algemene en/of Leveringsvoorwaarden van
het aannemingsbedrijf;

• de relevante tekeningen zoals de bestekteke-
ningen (gevels en eventueel plattegronden), de
kozijnstaten, de principedetaillering en de
kozijndetails.

Na verloop van tijd worden de drie offertes ont-
vangen en kan de calculator beoordelen of:

• de offertes volledig zijn: worden alle gevraagde
onderdelen ook daadwerkelijk aangeboden, is
men niets vergeten of wat wordt uitgesloten;

• aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan:
veelal wordt aangeboden onder de conditie dat
de algemene voorwaarden van de leverancier van
toepassing zijn en die van de aannemer worden
uitgesloten. Deze voorwaarden worden dan bij
de offerte gevoegd; vergelijking van de voor-
waarden kan een invloedsfactor zijn bij de keuze
van de onderaannemer;

• aan de gestelde technische specificaties wordt
voldaan;

• aan de garantieverplichting wordt voldaan;
• de hoeveelheden kloppen.

Om een goede vergelijking te kunnen maken,
wordt een zogenoemde prijsspiegel opgemaakt,
waarin de onderdelen overzichtelijk weergegeven
worden.

8.4 Uitvoeringskosten

Uitvoeringskosten zijn de kosten van materieel
en/of arbeid die nodig zijn voor het verwerken
van materialen, voor zover deze kosten niet zijn
verbonden aan middelen, zoals materiaal dat bij
oplevering in het gebouw achterblijft. De uitvoe-
ringskosten zijn te verdelen in twee groepen:

• specifieke uitvoeringskosten per bouwdeel;
• algemene uitvoeringskosten voor gebouw.

8.4.1 Specifieke uitvoeringskosten
Voorbeelden van specifieke uitvoeringskosten zijn:

• bij betonwerk: bekistingen;
• bij metselwerk: metselsteiger;
• bij prefab-skelet: montagekraan.

De specifieke uitvoeringskosten worden tegelijk
met de bestekkosten begroot omdat ze een direc-
te relatie hebben met het onderdeel dat vanuit
het bestek wordt begroot. De specifieke uitvoe-
ringskosten zijn voornamelijk materieel. Om die
te kunnen begroten moet worden bepaald:

• hoeveel van het betreffende materieel nodig is;
• hoe lang het materieel op het werk nodig is;
• wat de huurkosten per week zijn.

De kosten van materieel zijn tijdgebonden.

8.4.2 Algemene uitvoeringskosten
Er zijn een aantal uitvoeringskosten die niet direct
zijn toe te rekenen aan een bouwdeel of aan een
STABU hoofdstuk, maar die het gehele gebouw
betreffen. Deze uitvoeringskosten moeten apart
worden begroot. Enkele voorbeelden van deze
algemene uitvoeringskosten zijn:

• uitzetten en maatvoeren gebouw;
• wintervoorzieningen voor het gebouw;
• beveiliging en bewaking van het gebouw;
• opnemen en narooien voor oplevering;
• opleveren van het gebouw;
• kosten onderhoudsperiode na oplevering.

118

Voorbeeld

Benodigde hoeveelheid steiger 200 m2

Benodigde tijd op het werk 10 weken
Huurkosten per week € 1/m2

Kosten van de steiger per week
(200 ⋅ 10 ⋅ € 1) € 2.000

06950548_H8 12-07-2004 12:37 Pagina 118

Page 131

De algemene uitvoeringskosten bestaan gedeelte-
lijk uit arbeidskosten, gedeeltelijk uit hulpmateria-
len en soms ook uit onderaannemerskosten.

8.5 Bouwplaatskosten

Bouwplaatskosten zijn de kosten van arbeid en
middelen die nodig zijn voor het inrichten en het
exploiteren van de bouwplaats als een tijdelijk
bedrijf.
Vanwege de verschillende invloeden op de aan-
neemsom worden de bouwkosten verdeeld in
twee groepen:

• bouwplaatsvoorzieningen;
• bouwplaatsmanagement.

8.5.1 Bouwplaatsvoorzieningen
De bouwplaats als tijdelijk bedrijf moet een aantal
functies vervullen om het bouwwerk op een effi-
ciënte wijze tot stand te kunnen brengen.

8.5.1.a Distributiefunctie
De minimale functie van de bouwplaats is het
distribueren en opslaan van bouwmaterialen.
Daarvoor moet de bouwplaats toegankelijk zijn
voor vrachtverkeer en voorzien van een afschei-
ding om de opgeslagen bouwmaterialen te
beschermen.
Voor de meeste bouwplaatsvoorzieningen moet
apart worden begroot:

• inrichtingskosten bij aanvang;
• exploitatiekosten tijdens de bouw;
• ontruimingskosten bij einde bouw.

8.5.1.b Energiefunctie
Voor het uitvoeren van werkzaamheden en voor
het laten draaien van machines is energie nodig.
Op de bouwplaats moet minimaal een infrastruc-
tuur worden aangelegd voor elektra en water
naar elke werkplek.

8.5.1.c Transportfunctie
Materialen moeten vanuit de opslag of recht-
streeks vanaf de vrachtwagen naar de werkplek
worden getransporteerd. Er zijn transportmidde-
len nodig voor horizontaal transport over de
bouwplaats, voor verticaal transport naar de ver-
diepingen en voor gecombineerd horizontaal en
verticaal transport (bouwkraan).

8.5.1.d Montagefunctie
Voor het bewerken en samenvoegen van bouw-
materialen tot hun plaats in het gebouw zijn
gereedschappen nodig. Voor het positioneren
van de materialen op hun plaats zijn meetinstru-
menten nodig.

8.5.1.e Arbeidsfunctie
Een bouwwerk komt alleen tot stand als op de
bouwplaats personeel aanwezig is. Voor het
bouwplaatspersoneel is accommodatie nodig. Ter
bescherming van het personeel voor de veiligheid
en gezondheid zijn hulpmiddelen nodig.

8.5.2 Bouwplaatsmanagement
Om een bouwplaats als een tijdelijk bedrijf te
laten functioneren is management nodig. De
kosten van het bouwplaatsmanagement zijn
vooral tijdgebonden omdat het grootste deel uit
salariskosten bestaat.
De samenstelling van de uitvoeringsstaf in aantal
functionarissen en de benodigde tijd per functio-
naris moet gedetailleerd worden gepland om de
salariskosten goed te kunnen begroten.
Het management heeft ook accommodatie nodig
in de vorm van keten of containers, waarvoor
naast de huur ook de inrichtings- en ontruimings-
kosten moeten worden begroot.
De benodigde communicatiemiddelen kunnen
soms worden gehuurd, anders moeten die op het
werk worden gekocht en hebben ze bij opleve-
ring nog een bepaalde restwaarde.

8.6 Bedrijfskosten

Bedrijfskosten zijn kosten die niet op de bouw-
plaats worden gemaakt en waarover de
bouwplaatsmanager geen zeggenschap heeft.
De bedrijfskosten zijn posten waarmee de kost-
prijs van het bouwwerk moet worden verhoogd
om het bouwbedrijf in staat te stellen te bestaan
en voldoende rendement te maken voor de aan-
deelhouders.
De bedrijfskosten zijn in drie groepen te verdelen:

• projectgebonden bedrijfskosten;
• algemene bedrijfskosten;
• reservering, risico’s en winst.

1198 INSCHRIJFBEGROTING

06950548_H8 12-07-2004 12:37 Pagina 119

Page 259

06950548_register 12-07-2004 14:10 Pagina 247

Page 260

06950548_register 12-07-2004 14:10 Pagina 248

Similer Documents