Download Κωνσταντίνος-Πλεύρης-Οι-βάρβαροι PDF

TitleΚωνσταντίνος-Πλεύρης-Οι-βάρβαροι
File Size8.3 MB
Total Pages209
Table of Contents
              Περιεχόμενα
Αντί προλόγου
Μαραθών
Θερμοπύλαι
Αρτεμίσιον
Σαλαμίς
Πλαταιαί
Μυκάλη
Σύντομα βιογραφικά σημειώματα
Παραστάσεις
            
Document Text Contents
Page 2

ΟΙ ΒΆΡΒΑΡΟΙ
(Άναφορά στά �Ελλrινοπερσικά)

Page 104

ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ 1 13

καθενός. Πρώτος, ό βασιλεύς τής Σιδώνος, μετά τής Τύρου
καί άκολουθούν οί λοιποί. Τό θέμα πρός συζήτησιν είναι άν
θά έπιτεθούν άμέσως aτούς �Ελληνας στήν Σαλαμίνα ή άν θά
πρέπει νά τηρήσουν διαφορετικήν τακτικήν. Ό Μαρδόνιος
κάνει μία σύντομον άνάλυσιν τής καταστάσεως καί ζητεί νά
άκούση τάς άπόψεις τών συμμετεχόντων στή.ν σύσ-ι<εψιν. Έ­
ρωτά πρώτοντόν βασιλέα τής Σιδώνος, ό όποίος είναι ναύαρ­
χος. Αύτός πού έχει μαντεύσει τήν θέλησιν τού Ξέρξου νά
τελειώση δσο τόν δυνατόν συντομώτερον μέ τούς UΕλληνας
ψηφίζει ύπέρ τής άμέσου έπιθέσεως. Τό ίδιο ψηφίζει ό βασί­
λεύς τής Τύρου καί μετά άπό αύτούς ύπέρ τής άμέσου έπιθέ­
σεως τάσσονται άλληλοδιαδόχως δλοι. Ή άπόφασις φαί νεται
νά είναι όμόφωνος. WΟχι δμως. Ή Άρτεμισία, ή βασίλισσα
τής 'Αλικαρνασσού έχει διαφορετικήν γνώμην. Είναι μία
άξιόλογος προσωπικότης, Έλληνίς, Κρητικής καταγωγής, μέ
βαθυτάτην Έλληνικήν παιδείαν, άκολουθεί τόν Ξέρξην μέ
πέντε τριήρεις, τάς όποίας διοικεί ή ίδία. Φιλοδοξεί μετά τήν
κατάκτησιν τής 'Ελλάδος νά στεφθή βασίλισσα τών 'Ελλήνων.

Ό Θεμιστοκλής γνωρίζει καλώς τάς ίκανότητας τής Άρτε­
μισίας καί τήν θεωρεί άξίαν νά προκαλέση μεγάλο κακό στήν
'Ελλάδα. WΕτσι πρό καιρού τήν έπεκήρυξε καί ύπεσχέθη, δτι
θά δώση 10.000 δρχ. είς δποιον τού τήν παραδώση ζωντανή.
Άπηγόρευσε πάντως νά τήν φονεύσουν, διότι ήτο ήθικώς
άνεπίτρεπτον νά χυθή γυναικείον αίμα άπό Έλληνικόν δ­
πλαν.

Ή γνώμη τής Άρτεμισίας είναι στρατηγικώς όρθή καί εύτυ­
χώς πού δέν συνεφώνησαν μαζί της. Μέ δύο λόγια ή Άρτε μι­
σία είσηγήθη νά άδιαφορήσουν τελείως διά τά 'Ελληνικά
πλοία πού εύρίσκονται στήν Σαλαμίνα καί τά στρατεύματα νά
είσβάλουν στήν Πελοπόννησον. 'Οπότε είναι βέβαιον δτι ό
'Ελληνικός στόλος θά διαλυθή, διότι τά πλοία θά σπεύσουν
πρός βοήθειαν τών πόλεών των. Καί πράγματι, τί θά έκανε ό

Page 105

1 14 ΚΩΝΣΤΑΝτΙΝΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

στόλος μας άν οί Πέρσαι προήλαυναν στήν Πελοπόννησον;
Ή Άρτεμισία έχει δίκαιον, άλλά ποιός τήν άκούει. 'Υπε­

στήριξε μάλιστα τάς άπόψεις της μέ ώμότητα καί θαρραλέως.
Συγκεκριμένως είπε: «Μαρδόνιε, νά άναφέρης στόν βασιλέα
άκριβώς δσα άπαντώ έγώ ή όποία έκανα πολλά κατορθώματα
στάς ναυμαχίας τής Εύβοίας. Βασιλεύ (Δεσπότα) αί ύπηρε­
σίαι πού σού έχω προσφέρει μού δίδουν τό δικαίωμα νά
ύποστηρίξω τήν γνώμην, πού πιστεύω δτι θά σέ ώφελήση.
Διαφύλαξε τά πλοία σου καί μήν άρχίσης ναυμαχίαν, διότι οί
UΕλληνες είναι άνώτεροι στήν θάλασσαν άπό έμάς, δσον
είναι οί άνδρες άπό τάς γυναίκας. η σέ παρασύρει νά δια­
κινδυνεύσης είς μίαν ναυμαχίαν; Δέν έχεις κυριεύσει τάς
'Αθήνας, πού ήτο ό βασικός στόχος τής έκστρατείας σου; Δέν
έχεις καί τήν ύπόλοιπον 'Ελλάδα; Ούτε νομίζω δτι ύπάρχει
κάποιος δυνάμενος νά σού άντισταθή, διότι δσοι σού άντε­
στάθησαν έτιμωρήθησαν, δπως τούς έπρεπε. 'Επίτρεψέ μου
νά σού έκθέσω πώς πιστεύω δτι θά έξελιχθή ή κατάστασις.
Έάν δέν σπεύσης νά ναυμαχήσης έναντίον τών έχθρών (vαυ­
μαχίαv ποιευμέvος) καί σuγκρατήσης τόν στόλον σου, έκεί
πού είναι τώρα άραγμένος, θά πραγματοποιήσης τόν <J"ι<οπόν
σου είτε· μένων, είτε προχωρών στήν Πελοπόννησον. Οί "Ελ­
ληνες δέν θά άνθέξουν διά πολύ. Θά τούς ύποχρεώσης νά
διασπασθούν καί ταχέως θά διαλυθούν έπιστρέφοντες στάς
πατρίδας των. 'Επληροφορήθην δτι στερούνται προμηθειών

· στήν νήσον, δπου εύρί<J"ι<ονται καί είμαι βεβαία δτι άν προε­
λάσης στήν Πελοπόννησον δέν θά μείνουν άδρανείς καί δυ­
σι<όλως θά δεχθούν νά. παραμείνουν καί νά ναυμαχήσουν
ύπέρ τών 'Αθηναίων. Έάν άντιθέτως βιασθής νά ναυμαχήσης
φοβούμαι (δειμαίvω) μήπως ή ήττα τού στόλου σου έπιδράση
δυσμενώς στόν στρατό σου. Έπί πλέον βάλε καλώς στό μυαλό
όου, βασιλεύ, τούτο δτι οί καλοί άρχοντες έχουν. συνήθως
κακούς ύπηρέτες καί οί κακοί άρχοντες καλούς. Έσύ ό ό-

Page 209

Ή περιγραφή τών Έλληνοπερσικών πολέμων
δεικνύει τόν ήρωϊκό τρόπο, μέ τόν όποίο οί
πρόγονοί μας άντεμετώπισαν νικηφόρως τούς
βαρβάρους έκείνης τής έποχής. Μέ άπόλυτο
σεβασμό πρός τήν ίστορικήν άλήθ.ειαν έκτίθε­
νται όλα τα γεγονότα, πολεμικά καί πολιτικά,
πού συνέβησαν τότε καί πού δικαιώνουν τήν
ύπερηφάνειαν νά είναι κάποιος ΕΛΛΗΝ.

Οί λαοί πάντοτε έχουν άνάγκη παραδειγμά­
των. Τά άνδραγαθήματα τών Άρχαιοελλήνων
άποτ ελούν ύποδείγματα ζωής διά τούς
Νεοέλληνας, ον αύτοί θέλουν νά έπιβιώσουν
στόν ίερόν χώρον, πού λέγεται ΕΛΛΑΣ.

Ή ίστορία διαπιστώνει, ότι έδώ έπιβιώνει λαός
λεόντων καί όχι λαός άμνών. 'Όσοι φοβούνται
νά πολεμήσουν δέν μετέχουν τού άθανάτου
'Ελληνικού ήθους, άναξίως φέρουν τό όνομα
τού �Ελληνος καί άργά η γρήγορα θά
ύποταχθούν στούς βαρβάρους τής συγχρόνου
έποχής.

Οί βαρβαρομάχοι έδειξαν τόν φωτεινόν δρό­
μον τού καθήκοντος. 'Όσοι πιστοί 'Έλληνες, aς
τόν άκολουθήσουν τώρα. Ή ίστορία χιλιετιών
μάς βλέπει.

ΝΕΑ

ΘΕΣΙΣ

Similer Documents