Download Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler PDF

TitleKur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler
File Size776.6 KB
Total Pages114
Document Text Contents
Page 1

Kur'an ve Sünnetten
Önemli Duâ ve Zikirler

��جو�مع ����جو�مع ����جو�مع ����جو�مع ����﴿ �� �
]
]-Türkçe-TurkishترHalid el-Cureysi
Terceme eden : Muhammed Şahin


2009 - 1430

Page 2

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler
2


TAKDİM

Rahmetini isteyen kimseye kapısını açan,
apaçık kitabında kendisine duâ edilmesini
teşvik eden, her şeyin sâhibi, ibâdete lâyık
yegâne ilâh olan,çok merhametli,çok seven
ve sevilen Allah'a hamdolsun.Bana lütuf ve
ihsânda bulunarak nimetlerini bağışladığın-
dan dolayı O'na hamd ve şükrederim.
Allah'tan başka hakkıyla ibâdet edilecek
hiçbir ilâh olmadığına, O'nun bir olduğuna,
ortağı ve yardıma ihtiyacı bulunmadığına
şehâdet ederim.Yine Muhammed������������
��� �
� ��� �������'in Allah'ın kulu, doğru
sözlü ve güvenilir elçisi olduğuna şehâdet
ederim.Allah'ın salât ve selâmı O'na, âline
ashâbının üzerine olsun.
Sâlih olarak bildiğimiz genç kardeşimiz
Hâlid el-Cureysî'nin seçip derlediği ve

������� ��� ���������� �����
� ���� ���


����
�adını verdiği bu kitapçığı okudum.
Hâlid kardeşimiz,araştırma,derleme ve telif

Page 57

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler
57

����] ��4G�� ����:�
��0[


? � <�&&
�.����� �
����� 1

�� ��� ���� �(2�
&��(��� ��� &��


� ����������� �������� ���$�
1�� ����� 0������ ��)��2� &��)��� �'����
0��� ��� '���������
+
�)�� �� ����� ������ ��
&�������
4�� ��$
�15������7���
!C8�CK2


����

���� ] ��4G�� ����:�+��*[


�? �<�&&
��%���������1����4��������
+
�2�
)

�� �����
� 0��)�� &��
� ���
�� ����$3� 0��/�
1
�����2��������"� )�����
�/����)����������$�
�� ��� 1(
��� ��� �
"�����2� ���
�� &
�� ���4���
��������0����������������.
15������7���
!CL�CJ2

Page 58

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler
58


36-

]5 6�� ����:�*[


? � <�&&
�.�����
����� ��� �
� 0����� &���/�
0�����������&�&����
��������

���
���
���
(����)�
�� ��� ���
�� ����� '�� ����� ���
��
�������� �4� ��$���
/�������
�������
������
�������������������$
�1D�����7���
!=J2�
37-
]NO
�� ����:��[


? � <�&&
�.�'������ &��/��"�
��� �������

�$���
�&���(��$
�1�������7���
!=>2�
38-]O
�� ����N:�0[


? �<�&&
�.E��+������&��/�&����
�)
�� ��

�������� �������� ��$
�1�������7���
!;K2�

Page 113

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler
113

�������������������������������������

������������� �! ������
����"��#
�������������������$$�

%����������� ! ��
�� � ��
���&�������'
���
�����������()�

! ��������������������������������������(��

*+���������� ! ������
� ��,� �� - ��
��������������)(��

!������������� . ��
���
����+����'�� ��
�����������/(�

��'���������� 0���"���
��������������� ��
����������12�

!�3�,��
������������������������2/�

%+��������������������������������$$$�
Page 114

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler
114
"Mü'minin Azığı Serisi"nin ikinci halkası olan
"Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler"
burada sona ermektedir.Bundan sonra
üçüncü halka olan "Gece ve Gündüz Yapılan
Duâ ve Zikirler" halkası gelmektedir.

Similer Documents