Download Literatūros Konspektas. DONE PDF

TitleLiteratūros Konspektas. DONE
File Size906.8 KB
Total Pages29
Document Text Contents
Page 15

Indrė Kemėšiūtė 2013m. papildė Šarūnė Petrošiūtė 2014m.


neranda, klausia savęs: „Gal geriau
būčiau padaręs, jeigu atvirai

valdžiai būčiau prisipažinęs, teismo
rankosna atsidavęs“. Biliūnas leidžia
žmogui teisintis: o kam bus geriau -
išveš, uždarys į kalėjimą, kuris „juk
nepataiso žmonių“. Bet sąžinė vis

vien nerami. „O dėl to ir dabar
dažnai tas pats kirminas mano širdį
graužia. Ir nežinau dar, ką pasakys
man užtai Visagalis. ..“ . „Ubagas“-

tema (skriauda ir jos išgyvenimas).
Pasakotojas, išgyvenantis sunkią
savo paties situaciją (sergantis

parvažiavęs tėviškėn), suvedamas su
seneliu, kuris „drebančiom rankom

atidarė vartelius ir įėjo kieman“.
Ištikusi nelaimė yra apėmusi visą

žmogų. Slegia ne tiek nelaimė, kiek
moralinė skriauda, netinkamas

elgesys, kuris pažeidžia
žmoniškumą, sunaikina sandorą
(baigia nykti bitės: „kur namuos

vaidai, ten bitėms ne vieta“) .
Apsakymo pasakotojas pasijunta

esąs kaltas: „jaučiu, kad dalį
amžinos vaikų kaltės ir aš savyje

nešioju“. Jis prašo atleidimo:
„Atleisk man tamsta, kad niekuo

negaliu tamstai padėti.“ Šioje
apysakoje silpnesni keičia

stipresnius- stiprieji ir silpnieji
Biliūno kūryboje keičiasi vietomis.


Neoromantizma
sXX a. pradžia

Neoromantizmas yra pirmoji lietuvių
literatūros kryptis, siekusi naujesnio,

problemiškesnio kūrybos suvokimo.
Ankstyvieji XX a. pradžios neoromantikai

Similer Documents