Download Matlab Ile Gui Tasarimi Bitirme Tezi PDF

TitleMatlab Ile Gui Tasarimi Bitirme Tezi
File Size9.9 MB
Total Pages228
Table of Contents
              2306826_BITIRME_TEZI_BASLANGIC1_2007_BK.doc
2306826_BITIRME_TEZI_BASLANGIC2_2007_BK.doc
2306826_BITIRME_TEZI_ICERIK_2007_BK.doc
            
Document Text Contents
Page 1

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ


KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN
MATLAB’TE GUI UYGULAMALARI

TASARIMI
( LİSANS BİTİRME TEZİ, 2006-2007 ÖĞRETİM YILI)


HAZIRLAYAN : 2306826 Kenan SAVA – 4BK

TEZ DANIŞMANI : Yrd. Doç. Dr. Hasan ERDALİstanbul, 2007

Page 2

T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ
KONTROL SİSTEMLERİ İÇİN

MATLAB’TE GUI UYGULAMALARI
TASARIMI

( LİSANS BİTİRME TEZİ, 2006-2007 ÖĞRETİM YILI)
HAZIRLAYAN : 2306826 Kenan SAVA – 4BK


TEZ DANIŞMANI : Yrd. Doç. Dr. Hasan ERDAL


KONTROL İMZASI : …………………………………...


JÜRİ ÜYELERİ : Yrd. Doç. Dr. Hasan ERDAL
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ONAT
Yrd. Doç. Dr. Özgül VAYVAY

Page 114

Şekil 5.52


Daha sonra Tools menüsünden hizalama aracı açılır ve gerekli seçimler yapıldı ı zaman
OK butonuna tıklanır. Böylece nesneler hizalanmı olacaktır. Hizalama iste iniz gibi olmadı
ise herhangi bir anda Ctrl+Z tu kombinasyonu ile yapılan i lemleri geri alabilirsiniz.

5.7.18.7 Property Inspector (Özellikler Penceresi):

Özellikler penceresi yardımı ile de hizalama yapılabilir. Bunun için önce hizalanacak
nesneler toplu olarak seçilir. Daha sonra da View menüsünden Property Inspector penceresi
açılır. Gelen pencerede Position özelli i altındaki x ya da y de eri yeni bir de ere set edilir.
Örne in, e er ki nesneler sol kenardan aynı uzaklıkta olacaksa yani dikey olarak hizalanmak
isteniyorsa x özelli i aynı (örne in 2 inches gibi) de ere atanır. Benzer ekilde nesneler yatay
olarak hizalanmak isteniyorsa y de eri aynı de ere ayarlanır. Bu ekilde de nesnelerimiz
hizalandırılmı olacaktır. Bu özellikler ekil 5.53’te de gösterilmi tir.Şekil 5.53


5.7.18.8 Grid and Rulers (Izgara ve Cetvel)

GUI tasarımında GUIDE aracının tasarımcının nesnelerin hizalanmasında ızgara ve cetvel
kullanmasına izin vermesi de tasarımcı için büyük bir kolaylık sa lamaktadır. Bir GUI
tasarımında ızgara ve cetvel kullanmak için Tools menüsünden Grid and Rulers komutu
verilir. Kar ımıza ekil 5.54’teki gibi bir pencere gelecektir. Buradaki seçenekler öyledir:


95 / 209

Page 115

Şekil 5.54


“Show rulers” seçene i i aretlenirse cetvelleri gösterir.
“Show guides” seçene i i aretlenirse klavuz çizgileri gözükecektir.
“Show grid” seçene i i aretlenirse GUI yüzeyinde ızagara belirecektir.
“Snap to grid” seçene i i aretlenirse nesneler GUI yüzeyinde ızgara hatlarına tutturulacaktır.

stenirse bu pencerede ızgara aralarının büyüklü ü de i itirlebilir. Bu i lem için Grid Size
seçene i kullanılabilir.

5.7.18.9 Guide Lines (Klavuz Çizgileri)

GUI yüzeyi tasarlanırken klavuz çizgileri kullanılarak nesnelerin hizalanması rahatlıkla
yapılabilir. Klavuz çizgilerini çıkarmak için tasarımcı önce dikey veya yatay istedi i bir cetvel
üzerinde ve istedi i hizadan ba layarak farenin sol tu unu basılı tutulur. Bu durumda fare
i aretçisi hareket ettirilir. stenilen hizaya gelindi inde farenin sol tu u bırakılır. Böylece GUI
çalı ma alanında mavi renkte klavuz çizgilerini çıktı ı görülecektir. Bu durum ekil 5.55’de
gösterilmi tir.Şekil 5.55

96 / 209

Page 227

C.2 Elektronik Yayınlar :1) ftp://ftp.inf.ethz.ch/pub/SolvingProblems/
2) http://hans.munthe-kaas.no/H.Z.Munthe-Kaas.html
3) http://hans.munthe-kaas.no/Research.html
4) http://netec.wustl.edu/
5) http://physics.gac.edu/~huber/envision/flow/welcome.htm
6) http://physics.gac.edu/~huber/envision/matgui/animate.htm
7) http://physics.gac.edu/~huber/envision/matgui/matgui.htm
8) http://texas.math.ttu.edu/~gilliam/ttu/ttu.htm
9) http://web.mit.edu/afs/athena.mit.edu/software/matlab/www/home.html
10) http://wings.buffalo.edu/computing/sc/mat.html
11) http://www.cise.ufl.edu/~davis/sparse/
12) http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/
13) http://www.csee.wvu.edu/~trapp/wvumatlab.htm
14) http://www.cyclismo.org/tutorial/matlab/
15) http://www.damtp.cam.ac.uk/user/na/FoCM/Links.html
16) http://www.engin.umich.edu/group/ctm/
17) http://www.elektronikhobi.com/
18) http://www.focm.net/
19) http://www.indiana.edu/~statmath/smdoc/
20) http://www.math.ttu.edu/~gilliam/m5399-matlab.html
21) http://www.math.ufl.edu/help/matlab-tutorial/
22) http://www.math.utah.edu/lab/ms/matlab/matlab.html
23) http://www.maths.dundee.ac.uk/software/
24) http://www.mathworks.com/
25) http://www.mathworks.com/company/newsletters/
26) http://www.mathworks.com/matlabcentral/
27) http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadCategory.do?objectType=

category&objectId=13
28) http://www.mathworks.com/products/demos/index.shtml
29) http://www.mathworks.com/products/matlab/
30) http://www.mathworks.com/support/product/product.html?product=ML
31) http://www.personal.engin.umich.edu/~tilbury/tutorials/matlab.html
32) http://www.rit.edu/~pnveme/Matlab_Course/DEFAULT.HTM
33) http://www.umassd.edu/specialprograms/atlast/welcome.html
34) http://www.utexas.edu/its/rc/
35) http://www.delab.com/

208 / 209

Page 228

D. ÖZGEÇMİŞ


KENAN SAVAŞ1983 yılında stanbul’da do dum. lkokul ö renimime 1990 yılında Cevizli lkokulu’nda
ba ladıktan sonra, dördüncü seneden itibaren Zeki Gezer lkokulu’nda devam ettim. ki yıl
burada okuduktan sonra ortaokul ö renimimi Servet Çambol Ortaokulu’nda tamamladım.
1997 yılında Darıca Lafarge Aslan Çimento Endüstri Meslek Lisesi’nin Elektronik
Bölümünde ortaö retim e itim hayatıma ba ladım. Birinci sınıfı burada okuduktan sonra
Darıca Lafarge Aslan Çimento Teknik Lisesi’nin Bilgisayar Bölümü’ne geçi yaptım. Ancak,
teknik lise dönemimim 3. sınıfından ayrılarak Darıca Aslan Çimento E.M.L. Bilgisayar
Bölümünden mezun oldum. 2000 senesinde girdi im üniversite sınavı sonucu Marmara
Üniversitesi Bilgisayar Programcılı ı Önlisans Programı’nı kazandım. 2002 senesinde bu
programdan bölüm birincili i derecesi ile mezun oldum. Daha sonra 2003 yılında girdi im
Dikey Geçi Sınavı sonucu Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Kontrol Ö retmenli i
Bölümü’nü kazandım. Halen aynı bölümde son sınıf ö rencisi olarak ö renimime devam
etmekteyim


209 / 209

Similer Documents