Download Michael Brie & Christoph Spehr - Šta je socijalizam? PDF

TitleMichael Brie & Christoph Spehr - Šta je socijalizam?
File Size2.3 MB
Total Pages142
Document Text Contents
Page 1

ŠTA JE
SOCIJALIZAM?

KONCEPTI – PRAKSE – PROBLEMI

MIHAEL BRI (MICHAEL BRIE),
KRISTOF ŠPER (CHRISTOPH SPEHR)

SLOBODA KROZ SOCIJALIZAM

SLOBODA I SOCIJALIZAM

SLO
BOD

A IL
I SO

CIJA
LIZA

M

Page 71

55KONCEPTI – PRAKSE – PROBLEMI

tendencija, umesto da ih pokušaju kooptirati u progresiv-
ne koncepte emancipacije i produbljene demokratizacije.

Ovo je važilo i za promene i prelome u kulturi. Usled uspo-
na masovnih medija i popularne kulture, crna ke i uopšte
ne-bela ke savremene kulturne produkcije, ja anja globa-
lizovane omladinske kulture, novih interaktivnih i plurali-
sti kih medija, dotadašnja dominacija gra anske kulture
bližila se kraju. U vezi sa svim tim fenomenima, neolibe-
ralizam se postavio kao glasnik demontaže društvenog
establišmenta i time gurnuo levicu u konzervativnu ulogu
branitelja „starih vrednosti“.

Kona no, razbijen je i savez Nove levice sa kulturnim i
socijalnim emancipacijskim pokretima žena, crnaca i ne-
belaca, lezbejki i gej aktivista. Na Saveznoj konferenciji
SDS-a2 1968. godine „Akcioni savez za oslobo enje žene“
paradajzom je ga ao muški podijum, nakon što su drugovi
odbili da diskutuju o feministi kim zahtevima i patrijarhatu
u sopstvenoj organizaciji. U Italiji su se nove feministi -
ke grupe odvojile od levih organizacionih konteksta, kao
npr. DEMAU (Demisti cacione dell’ autorita patriarcale)
ili Rivolta Feminile („Fu ka nam se za Hegela“). Odbijanje
mnogih levi ara da se upuste u rasprave o pitanju oslo-
bo enja žena i da sopstvene privilegije, kao muškaraca,
dovedu u pitanje, izazvalo je razdor izme u levice i femi-
nizma, koji ni kasnije nikada nije zaista do kraja uklonjen i
koji je svuda doveo do jednog trajnog udaljavanja mnogih
progresivnih žena od levih organizacija („Dragi drugovi, mi
vas napuštamo“, bio je npr. naslov jednog „oproštajnog
pisma“, objavljenog 1976. godine u listu „Il Manifesto“).

2 Socijalisti ki nema ki studentski savez, prim. prev.

Page 72

56 ŠTA JE SOCIJALIZAM?

Novim pitanjima, na koja je trebalo prona i odgovore, pri-
padala je i ekologija. Naftna kriza 1973. godine momen-
talno je stvorila društvenu svest o zavisnosti fordisti kog
koncepta razvoja od ograni enih sirovina, pre svega fo-
silnih goriva. Destruktivne posledice vladaju eg modela
industrijskog društva pokazale su se u vidu uništavanja ži-
votne sredine, zatrovanosti, velikih industrijskih katastrofa
poput hemijskih nesre a u Sevezu (1976.) i Bopalu (1984.)
ili nuklearne nesre e u ernobilu (1986.). Agrarne tehno-
loške reforme koje su od šezdesetih godina pod sloganom
„Zelene revolucije“ sprovo ene u Indiji, Latinskoj Americi
i Persiji (Iran) („bela revolucija“), u pogledu njihovih soci-
jalnih i ekoloških posledica u najmanju ruku su bile ambi-
valentne. Socijalisti kim snagama dugo nije uspevalo da
se odvoje od svoje vezanosti za fordisti ki model napretka
i njegove naivnosti u pogledu industrijske proizvodnje i li-
nearnog upravljanja, kao ni da razviju jednu savremenu
progresivnu kritiku kapitalisti ke i državno-socijalisti ke
politi ke ekologije.

Glasnost i Perestrojka

Nakon pada Nikite Hruš ova 1964. godine u SSSR-u je na
vlast došao Leonid Brežnjev. Njegova vladavina je naziva-
na „Zlatnim dobom stagnacije“ (Viktor Kozlov) i postala je
simbol odupiranja neophodnim promenama. Period Bre-
žnjeva zapo eo je sovjetskom invazijom na ehoslova ku
1968. godine sa ciljem suzbijanja „Praškog prole a“, ka-
snije legitimisanom „Brežnjevljevom doktrinom“ „ograni-
enog suvereniteta socijalisti kih država“. Iako je od 1974.

godine sve više bolovao od za epljenja krvnih sudova, on
je do svoje smrti 1982. godine ostao generalni sekretar KP

Page 142

Širom sveta je po ela jedna nova diskusija o socijalizmu. Iz krize neo-
liberalizma izrasta potraga za alternativama. Kapitalizam nije poslednja
re istorije. Ali da li je socijalizam slede e poglavlje? I šta uopšte on
zna i? Koji kon ikti su obeležavali socijalizam u njegovoj istoriji? Koje
kontradikcije danas obeležavaju socijalisti ko mišljenje i delovanje?
Kakvu budu nost socijalizam ima u 21. veku?

Similer Documents