Download Muslimanska bastina Bosnjaka u Juznoj Srednjoj Hercegovini - Hivzija Hasandedic 1997 PDF

TitleMuslimanska bastina Bosnjaka u Juznoj Srednjoj Hercegovini - Hivzija Hasandedic 1997
File Size22.1 MB
Total Pages200
Table of Contents
              20110910130900
20110910131211
            
Document Text Contents
Page 2

HUMICA- BOSNIACA

UREDNIK
SALKO ČEVRA

Page 100

33) AVPM, akt broj 359/1914.
34) AVPM, akt broj 360/1914.
35) Iz dnevnika Prkopija Čokorila, Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo 1913, str.

207.
36) Vidi napomenu broj 19.
3 7) Čimen i čemen znači: busenje, travnjak u bašči, ledina. Za riječi; ošlak i surduf

nismo mogli utvrditi šta znače.
3S) SMK, broj 5, str. 115.
39) Regesta Franjevačkog arhiva u Mostaru 1446.-1S62., Mostar, 19S4., str. 75, broj

376 (AT V/249).
40) SMK, broj 7, str. 9a, 61 b, 111 b i 115 a.
41) Salnama za 1304. (1SS6.) godinu; AVPM, akt broj 625/1911., 132/1913. i 4/

1933.
42) A VP M, akt broj 570/1909.
43) Osman Nuri Hadžić, Muslimanska versko-prosvetna autonomija u Bosni i

Hercegovini i pitanje varigradskog halifata (povodom 25-godišnjice Džabićevog pokreta),
Gajret, Sarajevo, 1925., brojevi 7 do 12; Ferdo Hauptman, Borba muslimana Bosne i
Hercegovine za vjersku i vakufsko-mearifsku autonomiju, Sarajevo, 1967. str. S9 i 327.

44) Ovo mi je pričao rahm. Husaga Ćišić (umro u Mostaru 1956.) za čijim je dedom
bila udata Ali Fehmi ef sestra.

45) Hugo Barun Kutschera bio je od 1SS6. do 1904. godine civilni adlatus u Sarajevu
a potom odjelni predstojnik u Zagrebačkom ministarstvu u Beču.

46) Regesta ... str. 21, broj 14 (AR IX/441).
47) Regesta ... str. 79, broj 65, (AT IX/433).
4S) SMK, broj 5, str. 12, 59, 119 i 132, br. 7, str. 9Sa, 99b i 100 b.
49)Salnama 1304. (1SS6.) godine; AVPM, skt broj 233/191S i 411933.
50) AVPM, akt broj 235/1924 i 130/1933.
51) Zanimljivi su nazivi toponima: Gamk u avliji i Ukšiš čije nam je značenje

nepoznato.
52) SMK, (Biščević), str. Sa; broj 5, str. 54 i 76 i broj 7, str. Sa, 59a, S3 b i 97b.
53) Salnama za 1304. (1SS6.) godinu.
54) Vidi napomenu broj 35.
55) SMK, broj 5, str. 1S, 54,76 i 132; broj 7, str. 100b.
56) SMK, broj 5, str. 12, 73 i 92.
57) SMK, broj 7, str. 76 a.
5S) Regesta ... str. 90, broj 469 (AT Vlll/395).
59) Regesta ... str. 95, broj 493 (AR VII/32S).
60)]. Dedijer, n.d. str. 256.
61) Original ove vakufname nalazi se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci.
62) Alija Nametak: Marginalije o životu i radu muftije Ali Fehmi ef Džabića, Anali

Gazi Husrev-begove biblioteke, knj. IV, Sarajevo, 1976., str. 1S9; Mr. Salih Rajković, Neki
novi podaci o spomenicima kulture u Hercegovini, Hercegovina, časopis za kulturu i
istorijsko nasljede, Mostar, 19S3, str. 107.

63) AVPM, akt broj 1361/1914.
64) Regesta ... str. 20, broj 6 (A 11/100).
65) Regesta ... str. 23, broj 29 (AR XVIIIS26).
66) Regesta ... str. 24, broj 32 (AT VI/266).
67) Regesta ... str. 54, broj 232 (AT Ill/107).
6S) Regesta ... str. 73, broj 361 (AT N/195).

100

Page 101

69) j. Dedijer, n.d. str. 239.
70) AVPM, akt broj 209/1906.
71) AVPM, akt vroj 5/1910.
72) SMK, broj 5, str. 132.
73) AVPM, akt broj 231/1919. i 411933.
74) AVPM, akt vroj 35311914. i 35411914.
75) Enciklopedija jugoslavije, Zagreb, 1955., sv. I. str. 643.
76) Ovo mi je pričao Ahmed-aga Alikalfić (umro u Mostaru 1954.) koji je koncem

turske uprave radio kao pisar u nekom uredu.
77)]. Dedijer, n. d. str. 240.
78) SMK, broj l, str. 17 a.
79) Regesta ... str. 24 broj 34 (AT XV/736).
80) SMK, broj 5, str. 74.
81) SMK, broj, 5 str. 19.
82( Regesta ... str. 49, broj 200 (AR Vl/265).
83) SMK, broj 7, str. 82b.
84) Ovaj berat se nalazio kodMuhamedaMuslibegovića (umro u Mostaru 1975.). Od

njega sam dobio podatke o dimenzijama džamije u Kušićima.
85) Zapisnik sjednice Vakufskogpovjerenstva u Mostaru od 22. decembra 1909. godine

(u Arhivu Hercegoine).
86) AVPM, skt. broj 127/1922.
87) Sa/nama za 1304. (1886.) godinu, AVPM, akt broj 967/1909., 10411910., 946/

1912.,23311918. i 4/1933.
88) AVPM, skr broj 1381/1914, 233/1918. i 350/1936.
89) Po pričanju Zejne Krpo, rodene Omerika iz Mostara.
90) Original hadži Batine zakladnice nalazi se u gazi Husrev-begovoj biblioteci.
91) Dr. Oto Blau, Reisen in Bosnien und der Hercegovina, Berlin, 1877., str. 39.
92) Podatke o ovoj kuli dobio sam od jusufa A baze iz Zijemalja.
93) AVPM, akt broj 337-339/1914.
94) Više vrijednih podataka o muslimanskoj baštini Bošnjaka u Bijelom Polju dali su:

Derviš ef Hodžić, hadži Asi maga Ćurić, hadži Ahmed Ča/aković, Salih Bebanić i Ćamil
ej Alić.

101

Page 200

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine,
Sarajevo

UDK 930.85:725.94(=864)(497.15 Hercegovina)

HASANDEDIĆ, Hivzija

Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Herce-
govini l Hivzija Hasandedić. -Mostar: Islamski centar,
1997.-194 str.: ilustr.; 24 cm. -(Biblioteka Humica-
Bosniaca. Edicija Baščina)

Bibliografija : str. 188-190; bibliografske i druge bilje-
ške uz tekst. - Rječnik manje poznatih riječi: str. 191-194.
- Biografija: str.5.

Hivzija Hasandedić

MUSLIMANSKA BAŠTINA BOŠNJAKA
U JUŽNOJ (SREDNJOJ) HERCEGOVINI

Biblioteka: HUMICA - BOSNIACA
Edicija: BAŠČINA

Izdavač: ISLAMSKI CENTAR MOSTAR
Za izdavača: MR. SALIH ČOLAKOVIĆ

Likovno i tehničko uređenje: SALKO PEZO, akademski slikar
Lektura i korektura: SALKO ČEVRA

Kompjuterska obradi: MUNIB OBRADOVIĆ,
EMIR OMERČAUŠEVIĆ

Štampa: ŠTAMPARIJA ISLAMSKOG CENTRA
Za štampariju: IBRO RAHIMIĆ

Tiraž: 1000

Mostar, Ševval 1417. h. g. l mart 1997.

Similer Documents