Download נוהל משמעת בעבודה PDF

Titleנוהל משמעת בעבודה
File Size190.7 KB
Total Pages6
Document Text Contents
Page 2

-1-

עבודהמשמעת בנהליאלו אשר עבודה נהלי , מפרסמת בזאת הנהלת החברה יניםקתעבודה וסדרי בכדי להבטיח יחסי

הינם חלק בלתי נפרד מהסכם ההעסקה של כל עובד החברה.

מילים המתייחסות לזכר כוונתן גם לנקבה, ומילים המתייחסות ליחיד כוונתן גם אלו בנהלים

ורה אחרת.לרבים, אלא אם כן הקשר הדברים מא. קבלה לעבודה ופרטים אישיים:

עם קבלתו לעבודה ימסור העובד לחברה את מלוא פרטיו האישיים, לרבות מצבו המשפחתי, .1

וימלא בצורה מלאה ומדויקת את מלוא הטפסים הנדרשים, לרבות טופס קבלה לעבודה

וטופס פרטים אישיים של עובד.

את ההנהלה על כל שינוי בפרטיו האישיים ובפרטים שמסר. העובד יעדכן מיידית .2

מסירת פרטים נכונים ע"י העובד יבוצעו חיובים ו/או זיכויים בלתי נכונים -היה ובשל אי .3

בשכר, לרבות ניכויי מס מן העובד, תהא ההנהלה רשאית לקזז מן התשלומים המגיעים

לעובד הסכומים המתחייבים מכך.

ש לו תוכניות להתחיל לימודים או לנסוע לחו"ל או לעבוד תקופה עובד שמתקבל לעבודה וי .4

קצובה בלבד, ידווח על כך עוד לפני קבלתו לעבודה.ב. ניגוד עניינים ועסוקים פרטיים:

טובת בין בעצמו ובין על ידי אחר במישרין או בעקיפין, ,לקבלעל העובד חל איסור מוחלט .5

או כל אדם אחר עימו יש לחברה קשרי עבודה או , מתחרה,הנאה כלשהי מלקוח, ספק

או טובת כל תשלום ההנהלה.בכתב קשרים מסחריים, אלא אם ניתן לכך מראש, אישור

והחברה תהא , ההנאה שיתקבלו על ידי העובד כאמור ופירותיהם יהיו שייכים לחברה

ם מן החברה זכאית לתובעתהיה רשאית לנכותם מן הכספים שיגיעו לעובד ממנה וכן

העובד.

שלגביהם , מיד וללא כל דיחוי על כל עניין או נושא ממונה הישירמתחייב להודיע להעובד .6

תפקידו עבודתו בחברה ו/או עם העלולים ליצור ניגוד אינטרסים עם יש לו עניין אישי ו/או

בחברה, וכן על כל עסקה או עניין של החברה שממנו עשויה לצמוח לו, או לכל אדם קרוב לו,

טובת הנראה כלשהי.

או להביא החברה כל מידע שברשותו העשוי לקדם את ענייני חברה מתחייב למסור לעובד ה .7

תועלת, מיד עם הגיע מידע זה לרשותו.ה ל

owner
3

owner
3

owner
3

Page 3

-2-

העובד חייב לדווח מיידית עם היוודע לו דבר קיומו של קשר משפחתי ישיר שלו עם חברה .8

ה כזו.המתחרה בחברה, או עם בעל עניין ו/או שכיר בחבר

עובד לא יעבוד בעבודה אחרת זולת עבודתו בחברה, הן בשעות העבודה והן בשעות שלאחר .9

סיום העבודה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב מהנהלת חברה.ג. שמירה על קניינה ורכושה של החברה:

העובדים ישמרו בסודיות מוחלטת את כל המידע והפרטים שיגיעו לידיהם בגין ועקב .11

עבודתם בחברה, לרבות תנאי העסקתם האישיים.

העובדים ינהגו בזהירות סבירה בטיפול ובשמירה על ציוד, ציוד משרדי, מחשבים, חומרי .11

גלם, מסמכים, וטפסים המטופלים על ידם, וימנעו בזבוז משאבים.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בקניין החברה או לקוחותיה למטרות אישיות של .12

העובד או מי מטעמו.

חל איסור מוחלט להוציא מן החברה חומר או ציוד כלשהו השייך לחברה ללא קבלת אישור .13

מראש.

ידווח על כך מיידית חברהעובד שהיה עד לחבלה או פגיעה בזדון בעבודה או ברכוש ה .14

להנהלה.. סביבת עבודה ומשמעת:ד

ה.יאוירה נעימה ועבודה פוריככל אשר לאל ידם כדי ליצור ולשמור על ההעובד יעש .15

העובד יקפיד על התנהגות חברית, מנומסת ונאותה כלפי עובדי החברה, לקוחותיה וספקיה. .16

העישון אסור, אלא במקומות המותרים לכך. .17

העובד ימנע מהתנכלות או הטרדה של עובד אחר, מכל מן וסוג שהם. .18

העובד יציית להוראות ההנהלה והממונים עליו. .19

תפקידו לפי נהלי העבודה הנהוגים בחברה, וכפי שישתנו מעת לעת.העובד יבצע .21-מניעת הטרדה מינית:. ה

חל איסור מוחלט וחמור לנהוג כלפי עובדים אחרים בדרך שיש בה בכדי להוות הטרדה או .21

התנכלות על רקע מיני.

owner
3

owner
3

owner
3

owner
3

owner
3

Page 4

-3-

ובהתאם לתקנון 1998 -החברה תפעל בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח .22

עובדים 25, ואם וכל שמועסקים בחברה מעל הלי עבודה אלוולדוגמא, המצורף כנספח לנ
1

.

של החברה_________ האחראי/ת מטעם החברה לעניין מניעת הטרדה מינית הינו/ה .23
2

.

עובד/ת אשר הוטרדו מינית יגיש תלונה בפני האחראי/ת. .24

ו/או מי מטעמו. החברה האחראי/ת יבדוק התלונה ויגיש את סיכומיו והמלצותיו למנכ"ל .25

אשר יקבל סיכום בירור תלונה והמלצה מן האחראי/ת ו/או מי מטעמו, מנכ"ל החברה .26

נקוט בצעדי משמעת כנגד העובד ובמידה ויקבע, כי בוצעה הטרדה מינית על ידי הנילון, י

כאשר ההתייחסות להטרדה מינית הינה כאל עבירת היכולים להגיע כדי פיטורים מיידיים,

ת חמורה.משמע

קיבלה החברה חוות דעת משפטית מיועצה המשפטי, כי מעשה הנילון הינו עבירה פלילית, .27

על החברה למסור את העניין לחקירה משטרתית.. שעות עבודה ושעות ונוכחותו

העובד יתייצב לעבודה בהתאם לשעות שנקבעו כשהוא לבוש בצורה הולמת ומוכן לעבודה. .28

העובד את כל מרצו ואונו בעבודה.במהלך שעות העבודה ישקיע .29

התעורר הצורך לעבודה בשעות נוספות, יעבוד העובד בשעות נוספות כפי הנדרש. .31

לא יבצע עובד עבודה בשעות נוספות, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש של הממונה עליו. .31

בשעות העבודה. וובצאת ואת שעון נוכחות, לרבות בבוא וובצאת ועל העובד להחתים בבוא .32

כל עובד חייב להחתים אישית ומידי יום את כרטיסו האישי, וחל איסור מפורש להחתים .33

כרטיס נוכחות של עובד אחר.

עובד שעקב טעות לא החתים את כרטיס הנוכחות ידאג להחתמת הממונה עליו על כרטיס .34

ימים בהם לא זכאי לתשלום שכר בגין ההנוכחות לאישור שעות עבודתו. העובד לא יהי

הוחתם כרטיס הנוכחות.

אנשי שירות ועובדים המבצעים עבודתם מחוץ לחצרי החברה, ידווחו לממונה עליהם על .35

מועד תחילת עבודתם. במידה וברשות העובד פלאפון של החברה או מכשיר קשר אחר,

ין יישאר המכשיר פתוח וזמין לאורך כל יום העבודה, והעובד ידאג לשמירת קשר רציף וזמ

עם הממונים עליו.1
לתקנות לחוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.את התקנון ניתן למצוא כתוספת

2
יש למנות אחראית במקום העבודה לצורך קבלת תלונות לפי חוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

owner
3

owner
3

owner
3

owner
3

owner
3

Page 5

-4-

העובד לא יעזוב את מקום העבודה במהלך שעות העבודה, אלא באישור הממונים. .36עדרות מהעבודה:יה. ז

נאלץ העובד להעדר מהעבודה מסיבה ידועה מראש, יודיע על כך בהקדם האפשרי להנהלת .37

חברה, ויקבל רשות להיעדרותו.

היעדרותו בהקדם האפשרי ולא מאוחר יותר עובד הנעדר באופן בלתי צפוי מראש, יודיע על .38

מאשר במהלך יום היעדרותו הראשון, ויפרט את סיבת ההיעדרות ואת משך היעדרותו

המשוער.

כל מקרה של היעדרות מחייב הנמקה ומחובתו של העובד להמציא להנהלה אישורים .39

מתאימים בדבר סיבת היעדרותו.

ולאחר שניתנה לו התראה לשוב ר מספקים, ימים ללא סיבה והסב 7 -עובד הנעדר למעלה מ .41

לעבודה יראו אותו כמי שהתפטר מעבודתו
3

.

חל איסור מוחלט לצאת לחופשה ללא תיאום ואישור מראש של הממונים. .41העברת עובד מתפקיד לתפקיד:. ח

קיבל עובד הוראה לעבור תפקיד, יעבור ויבצע העבודה. .42

פקיד בדרך ובצורה הנאותים כך בטרם עבר העובד לתפקיד האחר תתבצע העברת הת .43

שמקבל התפקיד יוכל להמשיך ולמלא אותו על הצד הטוב ביותר.בטיחות:ט.

כל עובד ימלא אחר הוראות הבטיחות והנהלים כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הנהלת חברה .44

ו/או מי מטעמה, וינהג בזהירות ובסבירות בביצוע עבודתו.

שגרת עבודתו ואשר סכנותיה אינן נהירות לו, אלא לא יבצע עובד עבודה שאיננה במהלך .45

לאחר שפנה לממונים וקיבל הדרכה מתאימה.

התגלתה לעובד סכנה בטיחותית ידווח עליה מיידית להנהלה. .46

העובדים ינקטו בצעדים הנדרשים למניעת ואיתור שריפות, תקלות וסיכונים בטיחותיים. .47

3
טרם מימוש הסעיף טוב תעשה החברה אם תקיים התייעצות מסודרת עם יועצה המשפטי, על מנת לבחון את מכלול נסיבות

המקרה.

owner
3

owner
3

owner
3

owner
3

Similer Documents