Download PENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL DI.pptx PDF

TitlePENERAPAN SISTEM JAMINAN HALAL DI.pptx
File Size783.9 KB
Total Pages27
Document Text Contents
Page 13

+eralatan 'r')as' !an pera%atan
tana#an+eralatan 'r')as' *an) ter!apat pa!a "e$un *a'tu p#pa a'r se!an)"an peralatan pera%atan tana#an
*a'tu #es'n pen*'an) &en's knap shake sprayer !en)an pen))era" #tr $ens'n. es'n p#pa a'r
#en))una"an #tr !'esel !en)an !a*a se"'tar 20 H+.

Page 26

+enutup

,- Fr'nsa A)rlestar' se$a)a' pr!usen *an) $er)era" !ala# 'n!ustr' pr!u"s'
"p' #enetap"an !an #e#el'hara S'ste# /a#'nan Halal S/H Hal terse$ut
#enun&u""an $ah%a prses pr!u"s' "p' !' ,- Fr'nsa A)rlestar' #en)has'l"an
pr!u" *an) halal seh'n))a "nsu#en #usl'# t'!a" perlu "ha%at'r a"an
"ehalalan pr!u".

S'#pula
n

Similer Documents