Download Povesti-fermecate-rusesti.pdf PDF

TitlePovesti-fermecate-rusesti.pdf
File Size37.2 MB
Total Pages174
Document Text Contents
Page 1

POUE9TT
FERMECATE

RUSEgTT

Page 2

IUAN - FECIOR- DE.TARAN
SI BaIAURUL

u fost odatd intr-o oarecare impdralie, un moq
'i-o

babe, care aveau
trei feciori. Pe cel mai mic il chema lvanu$ka' Trdiau la un loc - nu
leneveau, cu tragere de inimd munceau, ogorul il arau qi griul il

semanau.
intr-o buni zi, se rdspindi prin impdr5lie vestea ci balaurul cel niprasnic

se pregdte$e sd le cotropeascd piminturile, pe oameni s6-i cisipeascS, iar
satele, ora$ele sd le pirjoleascd, Motut fi baba cizuri pe ginduri, se mihniri
grozav. Feciodi cei mari ii imbirbetau:

Nu vd intristali, teiculS $i miicut6, cd pornim noi sdJ infruntdm pe
balaur, si luptdm cu el pe viatd ti pe moarte. $i ca sd nu ve fie urit sd stati
singuri, il l6sim cu voi pe Ivanuqka, el e incd prea tinir pentru lupti.

- Ba nui a zis Ivanuqka, nu md-nvoiesc sd
rimin acasd, si vi a$tept pe

voi, merg gi eu sA lupt cu balaurull

Page 87

- Ce minune o mai fi ti asta?
Mai-marele dregdtorilor ii rdspunse:
- Pdi e Emelea, care vine la miria ta, cu cuptorul lui cu tot.
larul ie;i in pridvor.

- S; ttii, Emelea, ci sint multe plingeri impotriva ra! Ai betegit foartemulti oameni...
Dar, mA rog, ei de ce se bigau sub tdlpile saniei?

Chiar atunci se uita pe fereastrd fiica larului, Maria-Tarevna, careJ vdzu
pe Emelea. Ernelea o vdzu gi e1 pe copili ;i zise inceti;or:

Ca prin minune,
IatA ce vreau anume:

fie ca fata larului pe mine si md indrdgeascS!
gi mai zise:
* Du-mi acase, cuptorule...
Cuptorul se intoarse ti o porni spre casd, intre in izbi;i se agezi pe

locul in care stituse mai-nainte. Iar Emelea rimase mai departe tolAni! pe
cuptor.

La curtea tarului insd resunau strig;te qi curgeau lacrimi. Maria-farevna
ii ducea dorul lui Emelea, nu mai putea trdi firi el til ruga intruna
pe tatel siu s-o lase si mirite cu Emelea. Tarul se intristA peste
mdsuri, se imbolnivi de supirare ;i zise din nou cdtre mai-marele dre-
gAtorilor:

- Du-te degrab; gi adu-miJ aici pe Emelea, viu sau mort, ci de lu,ili retez capul.
$i din nou cumpiri mai-marele dregdtorilor o mrllime de vinuri duici

;i felurite bunitdli ti plecA in satul cu pricina, intri in izL,a ltiuti $ incepu si-l
osp5teze pe Emelea.

Emelea mincd, biu, se imbitd qi se culcd si doarmd. Iar dreg;torul
il urca in trisurd Si il duse larului,

Tarul porunci de indati sd fie rostogolit pini acolo un butoi cu cercuri de
fier. in butoiul acesta ii aFzari pe Emelea qi pe Maria-Jarevna, dup; care
unseri buroiul cu calran )i-l azvirlird in mare.

SA fi trecut mult sau pulin timp, cine mai ttie? Doar ci in cele din urmi,
Emelea se trezi $i ce sitvadA? lntuneric Si strimt peste mdsuri:

- Unde mA aflu, mi rog?Iar un glas ii rispunse:

88

Page 88

Mi-e urit gi mi-e tare greu, Emeleufka! Am fost ferecali intr_un butoi
uns cu catran $i azvirlili in apele albast.e ale mirii.

- Dar tu cine e$ti?
- Sint Maria-Tarevna.
Atunci Emelea zise:

- Ca prin minune,Iat; ce vreau anume
vinturi puternice, rostogolili butoiul pe ldrm uscat, pe nisip galben...
_ $i vinturile puternice incepurd s; batd. Marea se zbuciumd gi aruncd
butoiul pe l;rm uscat, pe nisip galben, Emelea,i Maria_Jarevna iegiri din
buloi.

- Emeleuqka, dar unde vom locui noi? Haide, construie$te fi tu miicar
o izbe cit de micd.

- P;i, n-am chef.,.
Dar ea il rugd gi mai tare gi-atunci el rosti:
- Ca prin minune,
Iatd ce vreau anume -palat de piatrd cu acoperiq de aur, inalldle...
De-abia spuse vorbele acestea ci indatA se indlli un palat cu ziduri de

pial.i ti acoperi$ul de aur. in jurul palatului _ o griidind inverziti: pre_
tutindeni - flori infloreau, pisari cintau. Maria_farevna,i Emelea intrara inpalat li se a;ezard la ferea$ra.

- Emeleu$ka, oare n-ai putea tu s; te faci un bdrbat frumufel?
FArA si mai stea pe ginduri, Emelea zNe:

Ca prin minune,
Iatd ce vreau anume

sd mi fac vrednic voinicel, frumos $i tras ca prin inel...
. .$i se ficu Emelea atit de frumos, cum nu poli nici in poveste si povesrertl,

nici cu pana sA zugr;vetti.
Cam pe vremea aceea larul pleci la vindtoare gi cind colo, ce sd vadi?

Pe un loc inainte vreme pustiu, acuma se indlla un palat.
- Cine-o fi nesibuitul care, liri sd_mi ceare incuviinla.ea, fi_a construitpalatul pe p;minturile mele?
$i trimise indati oameni sd vadd gi si afle ,,cine sint cei din palar?,,

. _
Trimiqii tarului alergari in goana mare, ajunseri sub geamul casteiului

$i intrebard.

89

Page 173

- Am uitat, am uitat.
- Scurta aducere aminte ai, porumbelule! M-ai uitat ti tu pe mine aracum a uitat-o lvanugka pe Preainfeleapta Vasilisa.
Auzind cuvintele acestea Ivanufka iqi aduse pe datd aminte totul. prrnse

miinile albe ale Preainleleptei Vasilisa in miinile sale 6i rosti citre tatdl qi mama
sa:

- Aceasta este credincioasa mea solie. Nu am nevoie de altd so1ie.
- Ei, de vreme ce ai o so1ie, vi dorim dragoste li buni inlelegerelIar pe cealalta logodnici au copleqit-o cu daruri qi au lisat-o sd plece

acasii la ea.
$i de atunci Ivanuska gi Preainfeleapta Vasilisa in pace tr6ird, de toate

agonisira $i necazul il ocolir6.

$i,
!-*

7,i',

Page 174

@ d'#

Similer Documents