Download Prakticka Elektronika 1999-12 PDF

TitlePrakticka Elektronika 1999-12
File Size7.9 MB
Total Pages50
Document Text Contents
Page 1

d:\a\ar\ar_9912\internet\spinner2.eps


Praktická elektronika A Radio - 12/99

ROČNÍK IV/1999. ČÍSLO 12

NÁŠ ROZHOVOR

Praktická elektronika A Radio
Vydavatel: AMARO spol. s r. o.
Redakce: Šéfredaktor: ing. Josef Kellner, reda-
ktoři: ing. Jaroslav Belza, Petr Havliš, OK1PFM,
ing. Jan Klabal, ing. Miloš Munzar, CSc., sekre-
tariát: Eva Kelárková.
Redakce: Radlická 2, 150 00 Praha 5,
tel.: (02) 57 31 73 11, tel./fax: (02) 57 31 73 10,
sekretariát: (02) 57 32 11 09, l. 268.
Ročně vychází 12 čísel. Cena výtisku 30 Kč.
Pololetní předplatné 180 Kč, celoroční před-
platné 360 Kč.
Rozšiřuje PNS a. s., Transpress spol. s r. o.,
Mediaprint & Kapa a soukromí distributoři.
Objednávky a předplatné v ČR zajišťuje
Amaro spol. s r. o. - Michaela Jiráčková,
Hana Merglová (Radlická 2, 150 00 Praha 5,
tel./fax: (02) 57 31 73 13, 57 31 73 12), PNS.
Objednávky a predplatné v Slovenskej repub-
like vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o.,
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07)
444 545 59 - predplatné, (07) 444 546 28 - ad-
ministratíva. Predplatné na rok 444,- Sk, na
polrok 228,- Sk.
Podávání novinových zásilek povoleno Čes-
kou poštou - ředitelstvím OZ Praha (č.j. nov
6005/96 ze dne 9. 1. 1996).
Inzerci v ČR přijímá redakce, Radlická 2,
150 00 Praha 5, tel.: (02) 57 31 73 11, tel./
/fax: (02) 57 31 73 10.
Inzerci v SR vyřizuje MAGNET-PRESS Slo-
vakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava,
tel./fax (07) 444 506 93.
Za původnost a správnost příspěvků odpovídá
autor (platí i pro inzerci).
Internet: http://www.spinet.cz/aradio
Email: [email protected]
Nevyžádané rukopisy nevracíme.
ISSN 1211-328X, MKČR 7409
© AMARO spol. s r. o.

V TOMTO SEŠITĚ

〉〉〉〉〉

s panem ing. Milanem Gollem, ob-
chodním ředitelem firmy FC servi-
ce, která se zabývá hlavně pro-
dejem výpočetní techniky od firmy
Compaq.

Co by se dalo říci ve zkratce o ta-
kovém gigantu, jakým bezesporu
Compaq je?

Společnost Compaq Computer Cor-
poration byla založena v únoru 1982 a
v listopadu téhož roku uvedla na trh prv-
ní přenosný počítač s procesorem Intel
8088. Společnost vykázala za první ob-
chodní rok obrat přes 100 mil. dolarů,
což je americký rekord. V pátém ob-
chodním roce byl obrat společnosti již
1,22 miliardy dolarů, což je nejrychlejší
překročení hranice 1 miliardy obratu ze
všech firem na světě. V roce 1996 dodal
Compaq, jako první počítačová společ-
nost na světě, miliontý „intelovský“ server.

Opravdu jen málo firem na světě se
může pochlubit podobnými údaji.

Distribuční kanál začal Compaq bu-
dovat v České a Slovenské republice
v roce 1991, kdy jmenoval pět autorizo-
vaných distributorů. V roce 1994 je zalo-
žen Compaq Computer s. r. o. jako po-
bočka v České republice.

Jak a proč jste se dostali k firmě
Compaq? Předpokládám, že počíta-
če „no-name“ již nebyly to pravé.

My jsme začali se společností Compaq
spolupracovat v roce 1996, protože jsme
cítili potřebu dobrého technického zázemí
velkého výrobce. Bylo nám jasné, že s po-
čítači „no-name“ dlouho nevystačíme.
Od roku 1996 jsme se tedy stali auto-
rizovaným dealerem Compaq v oblasti
stolních počítačů a serverů nižší třídy.

Na jaře letošního roku, kdy Compaq
ohlásil akvizici společnosti Digital Equip-
ment, se však podmínky spolupráce
změnily a společnost Compaq se rozhodla
podstatně zkvalitnit svůj prodejní kanál.
Kdo chtěl zůstat v „první lize“, měl ter-
mín do 30. 9. 1999 pro získání mezinárod-
ně platného certifikátu ASE (Accredited
Systems Engineer). Pro nás to znamenalo
výzvu: buď se dostaneme mezi vyvolené,
nebo zapadneme v šedi davu. Výsledek
už naši zákazníci znají - všechny poža-
davky kladené společností Compaq jsme
splnili již v polovině září.

Pokud budeme chtít probrat sorti-
ment, musíme asi začít u serverů?

Zákazníci většinou velmi dobře vědí,
jaká je cena jejich dat. Informace, dnes
většinou uložené ve formě počítačových
dat na serverech, jsou nejcennějším
majetkem každé společnosti. Compaq
se věnuje dlouhodobě vývoji serverů In-
tel. Každý rok uvádí na trh nové techno-
logie, funkce a díly, které nejen zvětšují
výkon serverů, ale zároveň zvyšují za-
bezpečení proti výpadkům a poruchám.
Jako příklad je možné uvést technologii
Hot Plug PCI, která umožňuje výměnu
32 a 64bitových síťových karet za plné-
ho provozu serveru.

V posledním čtvrtletí roku 1998 nesl
podle údajů IDC každý třetí prodaný ser-
ver s procesorem Intel v ČR logo Com-
paq.

Nejmenším zástupcem serverů Com-
paq je Proliant 400. Je to jednoproceso-
rový server vhodný pro menší firmy nebo
pro pracovní skupiny větších firem. Je
vhodný pro připojení do 50 stanic. Pro-
liant 400 nabízí serverové řešení za cenu
desktopu.

Nejmenším dvouprocesorovým serve-
rem je Compaq Proliant 800. Nabízí při-
pojení až čtyř diskových a dvou pásko-
vých jednotek a celkově vyšší výkon a
rozšiřitelnost. Podporuje až 1 GB RAM.

A co větší firmy?

Pokud jste větší firmou, která má
vě tší počet stanic a bude provozo-
vat menší databázový server nebo
třeba aplikace z oblasti Internet/Intranet,
E-commerce, Exchange Server, Remote
Access a podobně, potom je Compaq
Proliant 1600 pro vás ten pravý. Tento
server podporuje „hot-pluggable“ disky
(výměna za provozu) a společně s řadi-
čem diskového pole mohou zabránit ztrá-
tě dat při poruše jednoho z disků.

Pro náročnější zákazníky je Compaq
Proliant 3000 s velkou rozšiřitelností a
s dodatečnými prvky zlepšujícími cel-
kové zabezpečení dat. Operační pa-
měť může být rozšířena až na 4 GB a
interně podporuje až 10 „hot-pluggable“
disků. Proliant 3000 je certifikován i pro
SAP.

První z řady čtyřprocesorových ser-
verů je Proliant 5500. Nabízí výkon až
čtyř procesorů Intel Pentium III Xeon.
Jedná se o cenově nejdostupnější ser-
ver nejvyšší třídy od firmy Compaq.

Compaq Proliant 6500 je první server
v řadě Compaq s „hot-pluggable“ PCI.
To jej předurčuje k nasazení do aplikací
v prostředí 7x 24 (požadovaná spolehli-
vost 7 dní v týdnu po 24 hodin).

Nová osmiprocesorová architektura
Profusion, vyvinutá firmami Compaq a
Intel (Corollary), nabízí podnikovým zá-
kazníkům stupňovatelný výkon pro
nejnáročnější aplikace, doplněný zvýše-
nou spolehlivostí a menšími náklady na
počítačové služby. Osmiprocesorové
servery Compaq Proliant představují
nejlepší řešení pro rozhodující podnikové
aplikace. Nabízejí nejlepší výkon, ceno-
vou efektivitu, stupňovatelnost a služby
a podporují serverové aplikace, zalo-
žené na jakýchkoli standardech. Tato
technologie je aplikovaná v nejdokona-
lejších serverech Compaq Proliant 8000
a 8500.

Se serverem Compaq se dostává
zdarma:
„Compaq SmartStart“ - řeší prvotní in-
stalaci serveru z pohledu HW a SW.
„Compaq Inside Manager (CIM)“ - moni-
toruje jednotlivé počítače v síti.
Předporuchová záruka - na procesory
Intel Pentium, disky a paměti zakoupené
od Compaqu.
Automatic Server Recovery - každý ser-
ver je natolik chytrý, že rozezná stav,
kdy se „zakousl“, a sám se restartuje.
Tříletá záruka se zásahem u zákazníka
- pro všechny servery Compaq.

Velmi známé jsou také notebooky
Compaq. Jaká je současná nabíd-
ka?

Rozsáhlá nabídka notebooků je
u firmy Compaq samozřejmostí. Můžete

Náš rozhovor ................................................... 1
AR seznamuje: Přehrávače obrazových
a zvukových desek Philips DVD ..................... 3
Nové knihy ....................................................... 4
AR mládeži: Základy elektrotechniky ............. 5
Jednoduchá zapojení pro volný čas .............. 6
Informace, Informace ..................................... 7
Zabezpečovací zařízení ................................... 8
Měření větších odporů a kapacit
než je rozsah multimetru .............................. 11
Bezdrátový domovní zvonek
s digitálním kódováním ................................ 12
Programovatelný teplotní kontrolér
TMP01 a jeho praktické aplikace ................. 15
Pripojenie dynamického mikrofónu
ku zvukovej karte PC ..................................... 18
Motoalarm ..................................................... 19
Řízený útlumový článek ................................ 20
Hledači pokladů - opět bylo živo .................. 21
Měřicí převodník ............................................ 22
Stavíme reproduktorové soustavy XXVII ...... 24
Inzerce .............................................. I-XXXVI, 48
Obsah ročníku 1999 ............................... A až D
Teplotně řízené chlazení procesoru ............ 25
Digitální audiopaměť Kecal 3 (dokončení) .. 26
10 zajímavých zapojení ................................. 28
Automatický spínač oběhového
čerpadla ústředního topení .......................... 31
Oprava k článku „Univerzální
záblesková jednotka“ z PE 8/99 ................... 31
CB report ....................................................... 32
PC hobby ....................................................... 33
Rádio „Historie“ ............................................ 42
Z radioamatérského světa ........................... 43

Page 25

Praktická elektronika A Radio - 12/99

Jsem si vědom toho, že různých
chladicích systémů a podpor chlazení
procesorů je již mnoho, ale systém,
který vám chci nabídnout, má vůči ně-
kterým jiným systémům vhodně zkom-
binovanou míru hlučnosti s efektivitou
chlazení. Zároveň může obsluha PC
sledovat indikaci tepelného stavu pro-
cesoru a momentální chladicí stupeň.
V případě, že procesor bude dlouho-
době neúměrně zatěžován v rozmezí
maximálního výkonu, může obsluha
přepnout z teplotně řízeného stavu do
stavu trvalého maximálního chladicího
výkonu.

Technické údaje

Napájení: +5 V, +12 V.
Spotřeba: 12 V/240 mA až 360 mA

(podle chladicího výkonu
a počtu připojených ventilátorů),

5 V/max 1 µA.
Rozsah teplot: 10 °C až 120 °C.
Průtok vzduchu: min. 35 m3/h;

max. 70 m3/h.

Popis zapojení

IO1 s přilehlými součástkami a MOS
tranzistory tvoří měnič pracující s kmi-
točtem 68 kHz. Měnič zvětšuje napětí
12 V z PC napájecího konektoru na
napětí asi 22,5 V, které se potom sta-
bilizuje stabilizátorem IO2. Výstupní
napětí tohoto stabilizátoru je řízeno
teplotním čidlem Tc1 a pohybuje se
v rozsahu 10,5 až 15,4 V. Tímto napě-
tím je přímo napájen ventilátor. Venti-
látory s napájecím napětím 12 V jsou
schopny dlouhodobě snést překroče-
ní napájecího napětí až o 30 % a tím i
zvýšení jmenovitých otáček. Zapojení
je možno zatížit proudem až 1 A.

Závislost výstupního napětí stabili-
zátoru na teplotě je vzhledem k typu
použitého teplotního čidla téměř line-
ární, a proto je můžeme použít jako sig-
nál pro indikaci teplotního stavu pro-
cesoru. Základ indikátoru tvoří
čtyřnásobný komparátor LM339N. In-
vertující vstupy jsou připojeny na refe-
renční napětí 5 V z napájecího konek-
toru PC. Jednotlivé komparační úrovně
jsou nastaveny odporovými děliči
v neinvertujících vstupech tak, aby na-
pěťový skok mezi komparačními úrov-

němi byl 1 V. Jednotlivé komparační
úrovně jsou nastaveny na 12, 13, 14 a
15 V (takto je indikátor nastaven na in-
dikaci pouze od 35 % maximálního
chladíicího výkonu nahoru. Nastavení
komparačních úrovní závisí na potře-
bě uživatele). Dioda D5 je přímo při-
pojená k napájecímu napětí ventiláto-
ru, indikuje nám jeho chod a zároveň
tvoří první dílek indikační stupnice.
Přepínač Př1, zapojený do řídicího
vstupu stabilizátoru IO3, slouží k pře-
pínání funkce ventilátoru z teplotně ří-
zeného na maximální a zpět. Při pře-
pnutí na maximální chladicí výkon svítí
v indikátoru všechny diody. Zapojení
je navrženo pro LED s malým příko-
nem (2 mA). Při použití standardních
LED je třeba zmenšit odpor rezistorů
R7 až R10 a R15. Rezistory R11 až
R14 lze pak nahradit propojkou. V pří-
padě, že někomu nebude maximální
chladicí výkon stačit, může připojit
k osazenému ventilátoru paralelně dal-
ší až do maximálního zátěžového prou-
du 1 A.

Regulátor ventilátoru jsem postavil
na univerzální desce s plošnými spoji,
a proto neuvádím návrh desky. Jako

nejvhodnější místo pro uložení celého
chladicího systému se mi jevila volná
zásuvka pro 5¼” mechaniku, kde jsem
upevnil elektroniku i ventilátor se sá-
ním a odvodem vzduchu k procesoru.
Sání ventilátoru ústí v předem připra-
veném otvoru v zaslepovacím krytu
mechaniky. Tam jsou též umístěny di-
ody indikátoru a přepinač. Otvor v za-
slepovacím krytu pro sání by měl být
maximální možné velikosti, aby venti-
látorem mohl proudit k procesoru do-
statek vzduchu. Pokud jsou ve skříni
počítače využity všechny 5¼” zásuv-
ky, můžeme k uchycení této konstruk-
ce využít volný ISA slot. Otvor k sání
ventilátoru potom bude na zadní stra-
ně skříně. K výrobě vzduchového
tunelu od sání k ventilátoru a z něj
k procesoru lze výhodně použít vzdu-
chotěsnou tkaninu nebo tužší igelit.
Takto můžeme chladit i např. přehří-
vající se grafickou kartu nebo čipset
základní desky.

Podle mne je tato konstrukce jed-
noduchá, nenáročná, nenákladná a
dobře fungující, ale fantazii se meze
nekladou, takže jakékoli modifikace již
záleží jen a jen na každém z vás.

Pozn. redakce.: Zapojení by bylo mož-
no zjednodušit vypuštěním stabilizáto-
ru s IO2 a stabilizátor s IO3 zapojit pří-
mo na výstup měniče. Výstupní napětí
lze jednoduše omezit zapojením Zene-
rovy diody mezi vývod 1 IO3 a zem. Ma-
ximální výstupní napětí pak bude souč-
tem napětí Zenerovy diody a
referenčního napětí stabilizátoru, které
je 1,25 V. Pro maximální výstupní na-
pětí 15 V vyhoví Zenerova dioda s na-
pětím okolo 14 V. Při této úpravě lze
také vypustit rezistor R4. Stabilizátor
IO3 bude také třeba opatřit větším chla-
dičem, protože na něm bude větší úby-
tek napětí.

JB

Chlazení procesoru
řízené teplotou

Roman Dorotík

Ke stavbě tohoto chladicího systému mne vedly dlouhodobé problémy
s přehříváním procesoru po jeho přetaktování a nadměrném zatěžování a
také fakt, že v uzavřené skříni počítače nedosáhnete byť sebelepším zaří-
zením (pokud pomineme tzv. „počítačové ledničky” od firmy KRYOTECH a
některé přímo montované chladicí systémy s přímým vstupem vzduchu
k chlazení procesoru) kvalitní minimálně hlučné výměny vzduchu.

Obr. 1.
Zapojení regulátoru

ventilátoru pro chlazení
PC s indikací teploty

Page 26

Praktická elektronika A Radio - 12/99

Digitální audiopaměť
Kecal 3

Martin Čihák, OK1UGA

Mechanické provedení krabičky zá-
měrně neuvádím, nepovažuji se za tolik
mechanicky zručného, abych mohl něko-
mu radit. Já mám krabičku vyrobenou
tak, že čelní a zadní panel jsou spojeny
hliníkovými hranolky, ke kterým je při-
šroubována základní deska skrz otvory
na krajích desky.

Deska ovládání je umístěna za čel-
ním panelem a součástky, které se na ní
nacházejí, procházejí otvory v čelním
panelu. Tlačítka, která jsem použil, jsou
krátká, a proto bylo třeba na soustruhu
vytočit prodlužovací hmatníky. Ty pro-
cházejí čelním panelem a dosedají na
tlačítka. Aby hmatníky nevypadly,
je část, která prochází panelem, o asi 1
až 2 mm tenčí než zbytek hmatníku. Pro
dostatečnou mechanickou pevnost je
deska ovládání v horních rozích k čelní-
mu panelu přišroubována přes distanční
sloupky.

Oživení a nastavení

Vzhledem k použitým součástkám je
oživení velmi snadné. Pokud jste neudě-
lali chybu při osazování desek nebo
v propojovacím kabelu k TCVRu, mělo
by vše fungovat na první zapojení.

Když máte vše hotovo, připojte zá-
kladní desku na napájecí napětí. V des-
ce prozatím nechte prázdné objímky pro
ISD1020 a procesor. Máte-li v objímce i
LM386, nechte prázdnou i jeho objímku.
Ověřte, že funguje stabilizátor napětí a
na jeho výstupu je skutečně 5 V. Pak
vypněte napájení a zasuňte LM386. Na
jeho vstup připojte generátor a vyzkou-
šejte funkčnost zesilovače. V nouzi na to
stačí i nasliněný prst. Osciloskopem
ověřte přítomnost obdélníkového signálu
na výstupu NE555. Jeho kmitočet by měl
být regulovatelný potenciometrem P5

v rozsahu asi 70 Hz až 3 kHz. Nakonec
překontrolujte napájecí napětí na objím-
kách pro ISD1020 a procesor a napětí
na pinech, na které je přivedeno 5 V přes
odpory 10 kΩ.

Pokud je vše v pořádku, vypněte
napájecí napětí a zasuňte oba obvody
do objímek. Odebíraný proud by v klidu
neměl překročit asi 40 mA. Teď už by
Kecal měl být plně funkční. Zkuste na-
hrát nějaký krátký text a přehrát ho tlačít-
kem TEXT. Trimrem P4 nastavte vhodné
buzení textu pro zesilovač a trimrem P3
úroveň zvukové signalizace. Bez připoje-
ného TCVRu ověřte, že procesor gene-
ruje signál PTT a přepíná relé RE1. Os-
ciloskopem zkontrolujte, že je generován
roger beep a nastavte ho trimrem P6 na
minimální úroveň. Na minimální úroveň
nastavte trimrem P2 i modulaci z ISD
1020.

Připojte TCVR s anténou do umělé
zátěže. Prosím nezkoušejte trpělivost
poslouchajících DX-manů nastavováním
Kecala v okolí 144,300 či 432,200 MHz,
jistě by vám mírně řečeno nepoděkovali.
Pokud máte na TCVRu indikátor výstup-
ního výkonu, je nastavení snadné. Trim-
rem P2 nastavte úroveň modulace stej-
nou jako jako při buzení mikrofonem.
Trimrem P6 nastavte úroveň signálu ro-
ger beep. Pokud máte v TCVRu nf či vf
kompresor, musí být při nastavování vy-
pnut, abyste mohli správně porovnat
úroveň z mikrofonu a Kecala. Tím by
mělo být nastavování ukončeno a může-
te Kecala začít používat.

Obr. 5. Rozložení součástek
na základní desce

(Dokončení)

Similer Documents