Download PRIRUČNIK ZA DIVERZANTA PDF

TitlePRIRUČNIK ZA DIVERZANTA
File Size6.7 MB
Total Pages536
Document Text Contents
Page 2

• • • •

VOJNOIZDAVAČKI
I NOVINSKI

CENTAR

Page 268

obično limeni sanduci ili kalupi. U njih kaplju istop­
ljeni trotil i kondenzovana voda. Oni se ne mešaju
— sloj vode pliva iznad sloja rastopljenog trotila.
Kad se posuda napuni, voda počne da se preliva —
u sabirnoj posudi je sve više trotila, a sve manje
vode. Kad nivo rastopljenog trotila dosegne blizu
gornje ivice posude, ona se promeni, puna se skloni
i postavi prazna. Pune posude se ostave da se ohla­
de, trotil očvrsne, a voda iznad njega se izlije. Do-
bijeni trotil se koristi u diverzijama.

Za higijensko-tehničke mere zaštite na radu, i
druge okolnosti, sve što je rečeno za topljenje eks­
ploziva toplom vodom važi i u ovom slučaju. Fizički
napor je manji, a bezbednost pri radu veća nego pri
topljenju trotila vrućom vodom.

4.) MERE BEZBEDNOSTI PRI RADU
NA DELABORACIJI MUNICIJE

Za rad na delaboraciji municije važe mere bez-
bednosti propisane Uputstvom za smeštaj i ruko­
vanje municijom i minskoeksplozivnim sredstvima,
TS — V, 3, izdanje 1970. godine. Mere pirotehničke
bezbednosti navedene su u II glavi (t. 72—208) tog
uputstva.

Konkretne mere pirotehničke bezbednosti za
pojedine radove na delaboraciji municije navedene
su u okviru opisa tih radova u ovom priručniku.

Delaboraciju municije i MES-a mogu vršiti sa­
mo lica koja su za to stručno osposobljena — piro­
tehničari.

275

Page 535

Strana
6.) Oblaganje zidova i poda — — — — — — 494
7.) Izrada ležišta — — — — — — — — — 494
4. _ O R G A N I Z A C I J A 2 I V O T A U B A Z I — — — 494
5. — I S H R A N A U T E 2 I M U S L O V I M A (KORlS-

ĆENJE FLORE I FAUNE) — — — — — 495
1.) Suvi improvizovani obrok — — — — — 497
6. — PRIPREMANJE VATRE I OGNJIŠTA — 500
7. _ KONZERVIRANJE HRANE NAĐENE U P R I ­

RODI — — — — — — — — — — 503
8. — OSNOVNI PODACI O VODI ZA PIĆE — — 505
9. — FORMACIJSKI F I L T E R I — — — — — 508

10. — F I L T E R I OD PRIRUČNIH M A T E R I J A L A — 510
11. — D I V E R Z A N T S K I OBROK HRANE (K/OS-

-KoV) — — — — — — — — — — 514
12. — DEZINFEKCIJA VODE — — — — — 515

DEO X V I

P R I L O Z I

1. — K O L I Č I N A E K S P L O Z I V A ZA RUŠENJE ČE­
L I Č N I H E L E M E N A T A — — — — — 519

2. — RUŠENJE ČELIČNIH ( M E T A L N I H ) ELEME­
N A T A — — — — — — — — — — 520

3. — RUŠENJE DRVETA — ODREĐIVANJE K O ­
LIČINE E K S P L O Z I V A ZA RUŠENJE DR­
V E T A 523

4. — POTREBNA K O L I Č I N A E K S P L O Z I V A I ME­
STO POSTAVLJANJA E K S P L O Z I V N I H P U ­
NJENJA PRI RUŠENJU 2 E L E Z N I C K I H P R U ­
GA I POSTROJENJA — — — — — — 524

5. — PALJENJE E K S P L O Z I V N I H PUNJENJA
PRENOSOM DETONACIJE — — — — 525

6. — MESNA SREDSTVA I MESNI M A T E R I J A L 526
7. — K A T E G O R I Z A C I J A ZEMLJE I STENA ZA

RUČNI I M A S I N S K I RAD — — — — — 528
8. — POLUDEBLJINE ZA G A M A I N E U T R O N -

SKO ZRAČENJE N U K L E A R N E EKSPLOZIJE 529
9. — Z N A C I Z A M O R A LJUDSTVA — — — — 530

10. — Z A P I S N I K M I N S K O - E K S P L O Z I V N E PRE­
PREKE ( M I N S K A P O L J A ) — — — — — 531

11. — Z A P I S N I K M I N S K O - E K S P L O Z I V N E P R E ­
PREKE (GRUPE M I N A ) — — — — — 532

559

Page 536

12. — U P U T S T V O ZA POPUNJAVANJE Z A P I S N I ­
K A M I N S K O - E K S P L O Z I V N E PREPREKE
(MEP) — — — — — — — — — —

13. — T A B L I C A USTALJENIH S I G N A L A — —
14. — T A B L I C A VIDLJIVOSTI I ČUJNOSTI — —
15. _ PREGLED MERNIH JEDINICA MEĐUNA­

RODNOG SISTEMA SI — — — — —
16. — PREVOĐENJE KONJSKIH S N A G A U K I L O ­

V A T E — — — — — — — — — —
17. — NORME U T R O Š K A VODE — — — — —
18. — T A B L I C A STEPENOVANJA — KORENO-

V A N J A I POVRŠINE K R U G A — — — —

560

Similer Documents