Download Proiect Firma Luminoasa PDF

TitleProiect Firma Luminoasa
File Size1.4 MB
Total Pages11
Document Text Contents
Page 1

ANEXA Nr. 12

la normele metodologice


OPIS

cu documentele prezentate pentru eliberarea avizului/autorizaţiei de securitate

la incendiu/de protecţie civilă
Data ……………………. Semnătura ................

Nr.

Denumirea documentului

Seria, codul,

Formatul

crl. nr. de etc.

Page 2

Către

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

al Judeţului ............./Municipiului Bucureşti

Domnului inspector-şefCERERE

pentru emiterea Avizului de securitate la incendiu

nr. .......................... din ...................... 20....Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ,
cu domiciliul în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna .................................................,

sectorul/satul ....................................................., str. ............................................ nr. ..., bl. ..., sc. ...,

et. ..., ap. ..., codul poştal ………........., telefon ......................................., fax ..................................,

e-mail ....................................................................., în calitate de .................................................... la

............................................................................................., în conformitate cu prevederile art. 30

alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale Hotărârii Guvernului

nr. .............................., solicit:

1. verificarea măsurilor de securitate la incendiu prevăzute în documentaţia anexată;

2. emiterea avizului de securitate la incendiu pentru constructia / amenajarea

….………………………………………………………………………............ , având destinaţia

.........................................................................., amplasată în judeţul ................................,

municipiul/oraşul/comuna ………………………...................., sectorul/satul .................................,

str. ............................................. nr. ….., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., codul poştal …………...............,

telefon/fax .................................................................., e-mail ……………………………................ .

Date referitoare la construcţie/amenajare:

a) destinaţia şi tipul .....................................................;

b) categoria şi clasa de importanţă ........................................;

c) aria construită şi desfăşurată ..........................................;

d) volumul şi regimul de înălţime ..........................................;

e) numărul maxim de utilizatori ............................................;

f) stabilitatea la foc (gradul de rezistenţă la foc) .......................;

g) riscul de incendiu ......................................................;

h) distanţele de siguranţă faţă de vecinătăţi ............................. .

Datele referitoare la construcţie/amenajare se completează de către proiectant.

Anexez documentele prevăzute în Normele metodologice de avizare şi autorizare privind

securitatea la incendiu şi protecţia civilă, aprobate prin Ordinul ministrul administraţiei şi internelor,

nr. 3/2011, conform opisului.

Declar pe propria răspundere că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.


�'�D�W�D�����������������������������������������������������������������������������������������������������6�H�P�Q���W�X�U�D ................

Page 5

PROIECT NR. XX/2014

3

BORDEROUA. PIESE SCRISE:
B. PIESE DESENATE:


1. Plan reclama A-01
2. Cadru metalic A-02
3. Montaj stiplex A-03
4. Plan amplasament A-041. Foaie de cap t
2. i
3. Borderou
4. Memoriu tehnic de specialitate

Page 6

PROIECT NR. XX/2014

4


MEMORIU TEHNIC DE SPECIALITATE


I. DATE GENERALEDenumire lucrare: Executie si amplasare caseta publicitara luminoasa de fatada

Amplasament: Str. Lucian Blaga, nr. 7, Arad

Beneficiarul lucrarii: P.F.A. BALACEANU CRISTINA LORENAPrezenta documentatie a fost elaborata pentru obtinerea autorizatiei de montare a casetei

publicitare luminoase.II. DESCRIEREA LUCRARIIFirma luminoasa urmeaza a fi amplasata in consola pe fatada principala a imobilului

situat pe str. Lucian Blaga, nr. 7, Arad, imobil in care se afla sediul beneficiarului. Fatada

imobilului este retrasa de la trotuar cu aproximativ 3 metri.

Firma luminoasa de dimensiuni 1,20 m x 0,80 m x 0,18 m va fi confectionata din

urmatoarele materiale:

- Structura de rezistenta este alcatuita din profile metalice rectangulare 20x2 mm,

imbinate cu sudura;

- Inchiderile laterale, superioara si inferioara ale casetei vor fi realizate din stiplex de 5 mm

grosime;

- Prinderea se va realiza prin 4 holtzsuruburi 8x120 mm;

- Fetele laterale ale firmei vor fi colantat pe toata suprafata, conform graficii atasate.

La interiorul casetei va functiona un sistem de iluminare realizat din 3 tuburi de neon

legate in paralel. Sistemul se va alimenta prin intermediul unei prize aflate la interiorul

imobilului, in spatiile de birouri ale beneficiarului.

Firma luminoasa va fi montata in consola, pe fatada principala a imobilului din str. Lucian

Blaga, nr. 7, la o inaltime de minim 3,00 m deasupra nivelului trotuarului.

Constructia de care se fixeaza panoul este o constructie veche. Peretele de care se

realizeaza prinderea casetei este un perete portant din zidarie plina, tencuit la exterior.

Page 10

200 200 160 160 200 200

20
0

16
0

16
0

20
0

40

40

40

40 5 180 5

Stiplex 5 mm prins cu suruburi
M4x40 cap ingropat

Montaj stiplex

sc. 1:10

Faza:

D.T.A.C

Titlu proiect:

�7�L�W�O�X���S�O�D�Q�ú����

Scara:

1:10

�6�3�(�&�,�)�,�&�$���,�(
NUME �6�(�0�1���7�8�5��

�ù�(�)���3�5�2�,�(�&�7��

VERIFICAT:

DESENAT:

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME �6�(�0�1���7�8�5�� �&�(�5�,�1����
�5�(�)�(�5�$�7���(�;�3�(�5�7�,�=��
NR./DATA

Amplasare firma luminoasa pe fatada
Arad, str. Lucian Blaga, nr. 7, jud. Arad

VERIFICATOR REFERAT NR.:

PROIECTAT:

Beneficiar:

Pl. nr.:

A-03

Pr Nr:

xx/2014

nume

Data:

Aprilie 2014

Proiectant general:

Montaj stiplex

proiectant

P.F.A. Balaceanu Cristina Lorena

Arad, jud. Arad

nume

nume

nume

Page 11

3.
00

Te
nc

ui
al

a
di

n
m

or
ta

r 5
c

m
P

er
et

e
po

rta
nt

d
in

z
id

ar
ie

3
0

cm

Firma luminoasa

1.20

80

Plan amplasament

sc. 1:20

Faza:

D.T.A.C

Titlu proiect:

�7�L�W�O�X���S�O�D�Q�ú����

Scara:

1:20

�6�3�(�&�,�)�,�&�$���,�(
NUME �6�(�0�1���7�8�5��

�ù�(�)���3�5�2�,�(�&�7��

VERIFICAT:

DESENAT:

VERIFICATOR/

EXPERT

NUME �6�(�0�1���7�8�5�� �&�(�5�,�1����
�5�(�)�(�5�$�7���(�;�3�(�5�7�,�=��
NR./DATA

Amplasare firma luminoasa pe fatada
Arad, str. Lucian Blaga, nr. 7, jud. Arad

VERIFICATOR REFERAT NR.:

PROIECTAT:

Beneficiar:

Pl. nr.:

A-04

Pr Nr:

xx/2014

nume

Data:

Aprilie 2014

Proiectant general:

Plan amplasament

proiectant

P.F.A. Balaceanu Cristina Lorena

Arad, jud. Arad

nume

nume

nume

Similer Documents