Download Racionalizacija Potrosnje PDF

TitleRacionalizacija Potrosnje
File Size1.8 MB
Total Pages18
Document Text Contents
Page 1

ZAŠTO I KAKO
RACIONALIZIRATI POTROŠNJU
I UPRAVLJATI TROŠKOVIMA
ENERGIJE

A++

A+

A

D

B

C

E

F

G

ZAŠTO I KAKO
RACIONALIZIRATI POTROŠNJU
I UPRAVLJATI TROŠKOVIMA
ENERGIJE

Energetski Institut Hrvoje Požar
Savska cesta 163,

10001 Zagreb, Hrvatska
tel: ++ 385 1 6326 100

fax: ++ 385 1 6040 599
www.eihp.hr

Kontakt osoba:

Tomislav Baričević
tbaricevic @ eihp.hr

Page 2

Predmet analize su svi glavni oblici energije, pri čemu posebno istaknutu
ulogu imaju električna energija, prirodni plin i toplinska energija, a po
potrebi i goriva za automobile, ostala tekuća i plinska goriva, obnovljivi
izvori energije te pitka i tehnološka voda. Racionalizacija potrošnje
i upravljanje troškovima energije kao dvije glavne cjeline obuhvaćaju
sljedeći popis tema:

Analiza potrošnje i troškova energije •

Energetski pregled i potrebna mjerenja potrošnje energije i •
toplinskih gubitaka odabranog uzorka objekata

Pregled pravnog okvira i organizacije tržišta energije u Hrvatskoj•

Pregled prava i obveza sudionika na tržištu energije u Hrvatskoj •

Izrada preporuka za učinkovito gospodarenje energijom •

Izrada preporuka za raspisivanje natječaja i pregovore s •
opskrbljivačima

Načelno rješenje modela stalnog vođenja evidencije potrošnje i •
troškova za energiju

Edukacija uprave i zaposlenika za samostalno praćenje potrošnje i •
troškova za energiju, analiza karakteristika potrošnje i defi niranje
podloga za kontinuirane pregovore s opskrbljivačima

ŠTO SVE TREBA ANALIZIRATI?

Page 9

Prava i obveze kupaca na tržištu energije

Republika Hrvatska nalazi se u razdoblju otvaranja tržišta energije,
što stvara mogu nost postizanja povoljnijih cijena i uvjeta isporuke
energije na tržištu kao i direktnim pregovorima. Potrebno je analizirati
položaj klijenta kao jedinstvenog kupca energije prema važe oj pravnoj
regulativi te ga na jasan i nedvosmislen na in upoznati sa svim pravima
i obvezama na tom tržištu, kako bi ih mogao iskoristi na najpovoljniji
na in.

To se posebno odnosi na elektri nu energiju koja prednja i u uvo enju
tržišnih odnosa u umreženim energetskim djelatnostima. Donošenjem
osnovnih energetskih zakona u Hrvatskoj su stvorene temeljne
pretpostavke za rad tržišta elektri ne energije, a donošenjem Pravila
djelovanja tržišta elektri ne energije i ostalih potrebnih podzakonskih
akata ostvareni su uvjeti za po etak rada ovog tržišta. Danas, u
po etnoj fazi rada tržišta, postoji samo jedno tržište elektri ne energije -
bilateralno - u kojem se trgovanje elektri nom energijom provodi putem
bilateralnih ugovora izme u sudionika na tržištu.

Postoje i status povlaštenih kupaca na tržištu elektri ne energije u
Hrvatskoj može se ukratko svesti na nekoliko injenica:

položaj povlaštenog kupca, koji imaju svi kupci elektri ne energije •
u Republici Hrvatskoj, daje im pravo da prema vlastitom izboru
odaberu svog opskrbljiva a i pregovaraju o uvjetima isporuke i
cijeni elektri ne energije
ku anstva imaju mogu nost javne usluge opskrbe elektri nom •
energijom po tarifnom sustavu
pravne osobe su obavezne sklopiti Ugovor o opskrbi s opskrbljiva em •
do 1. srpnja 2009. godine ili ranije u slu aju prestanka važenja
Ugovora o opskrbi i korištenju mreže. Nakon tog roka pravne osobe
imaju mogu nost javne usluge opskrbe, ali po cijenama energije
uravnoteženja
preduvjet za sklapanje povoljnog ugovora su mjerenjima i •
analizama potvr ene osnovne karakteristike potrošnje i troškova
za elektri nu energiju
iako postoji pravni okvir, tržište elektri ne energije u Hrvatskoj je •
tek u nastajanju. Prave konkurencije na razini opskrbe još nema.
Iako postoji nekoliko pravnih subjekata registriranih za opskrbu
elektri nom energijom, HEP Opskrba je prakti no jedini subjekt
koji je zapo eo poslovne aktivnosti.

Page 10

Uz pretpostavku da će tržište električne energije u skoroj budućnosti
stvarno zaživjeti u punom opsegu svih prava i dužnosti danih u
pripadajućem pravnom okviru, potrebno je u međuvremenu ostvariti sve
uvjete i prednosti na koje kupac sa svoje strane može utjecati, kako bi bio
spreman za kvalitetne pregovore s opskrbljivačima električne energije.

Osim tržišta električne energije, bit će prikazana i planirana dinamika
otvaranja tržišta plina u Republici Hrvatskoj.

Page 17

Metodologija provo enja energetskog pregleda za nove i postoje e zgrade
stambene i nestambene namjene s jednostavnim i složenim tehni kim sustavom
za potrebe energetskog certifi ciranja zgrada – prema lanku 7 EPBD, MZOPUG,
2008.

Studija primjenjivosti alternativnih izvora energije kod novih i postoje ih zgrada,
MZOPUG, 2008.

Energetska studija i konzultantske usluge u svrhu pove anja energetske
u inkovitosti i korištenja OIE – Master plan Lanište – Priprema i razrada
projektnog zadatka u dijelu rješavanja energetskog koncepta zgrada, TriGranit
d.o.o., 2008.

Konzultantske usluge na projektima u svrhu rješavanja energetskog koncepta,
pove anja energetske u inkovitosti i korištenja OIE – Konzum – lokacija Žitnjak,
Zvijezda DC, LDC-II, lokacija Zapreši , Agrokor d.d., 2008.

Energetski pregled škole i u eni kog doma u sklopu Graditeljske škole u akovcu,
FZOEU, 2008.

Energetska studija za pove anje energetske u inkovitosti i korištenje obnovljivih
izvora energije u zgradi Znanstveno tehnologijskog parka u sklopu Sveu ilišnog
kampusa u Rijeci, Sveu ilište u Rijeci, 2008.

Program procjene potencijala obnovljive energije i pove anja energetske
u inkovitosti na podru ju Zadarske županije, Zadarska županija, 2008.

Priru nik za energetske savjetnike, UNDP, 2008.

Energetski pregled javne rasvjete na podru ju grada Novalje, Grad Novalja,
2008.

Prethodna snimka i ocjena stanja energetskog sustava u školama u
Krapinsko-zagorskoj županiji, Krapinsko-zagorska županija, 2008.

Energetska studija i konzultantske usluge u svrhu pove anja energetske
u inkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije - Neboder Savska-
Zagreba ka-Šarengradska, Zagreb, Urbane Tehnike d.o.o., 2008.

Provo enje energetskih pregleda u Buzetskoj pivovari, BUP – Buzetska pivovara
d.o.o, 2008.

Energetski pregled bolnica u Ogulinu i Dugoj Resi; UNDP, 2009.

Preliminarna analiza mogu nosti priklju enja INA-RNR na EEM, INA Rafi nerija
nafte Rijeka, 2009.

Page 18

ZAŠTO I KAKO
RACIONALIZIRATI POTROŠNJU
I UPRAVLJATI TROŠKOVIMA
ENERGIJE

A++

A+

A

D

B

C

E

F

G

ZAŠTO I KAKO
RACIONALIZIRATI POTROŠNJU
I UPRAVLJATI TROŠKOVIMA
ENERGIJE

Energetski Institut Hrvoje Požar
Savska cesta 163,

10001 Zagreb, Hrvatska
tel: ++ 385 1 6326 100

fax: ++ 385 1 6040 599
www.eihp.hr

Kontakt osoba:

Tomislav Baričević
tbaricevic @ eihp.hr

Similer Documents