Download RPT PSV KSSM Tingkatan 1 2017 .pdf PDF

TitleRPT PSV KSSM Tingkatan 1 2017 .pdf
File Size932.8 KB
Total Pages77
Document Text Contents
Page 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAHRancangan Pengajaran Tahunan 2017

Pendidikan Seni Visual
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Tingkatan 1Terbitan Terhad
Sekolah Menengah Kebangsaan Kemburongoh Ranau Sabah

Unit Pembangunan Kurikulum

2017

Disediakan Oleh : Rasilan Johny, SMK Kemburongoh Ranau Sabah

Page 2

FOKUS

Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1 perlu merangsang kepada perkembangan pemikiran seni visual dalam kalangan

murid. Bagi mencapai objektif yang dihasratkan, murid perlu diberi pengukuhan pemahaman terhadap bidang Sejarah

dan Apresiasi Seni Visual, Bahasa Seni Visual dan Pemikiran Seni Visual melalui eksplorasi maklumat daripada pelbagai

sumber serta eksperimentasi pelbagai media dan teknik dalam penghasilan karya seni. Pengukuhan pengetahuan dan

pemahaman terhadap bidang Sejarah dan Apresiasi Seni Visual perlu memfokuskan perihal aspek sejarah

perkembangan seni visual di Malaysia dan kepentingannya, pengenalan tokoh dan sumbangan mereka serta peranan

Institusi Seni Visual di Malaysia. Dalam bidang Bahasa Seni Visual, murid diberikan penerangan secara jelas tentang

konsep unsur seni dan prinsip rekaan. Justeru, aktiviti penerokaan terhadap unsur seni dan prinsip seni melalui

eksperimentasi media dan teknik menjadi fokus utama bagi menguji tahap kefahaman murid. Hasil eksperimentasi

kemudiannya diterjemahkan dengan menggunakan imaginasi serta idea secara kreatif dan inovatif. Hasil karya seni

visual seterusnya dipamerkan agar murid dapat menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan

karya. Bidang Pemikiran Seni Visual memberi tumpuan khusus terhadap aplikasi aspek tema dan mesej, motif, idea dan

konsep serta designomic dalam proses pembentukan karya. Aspek yang diketengahkan diharap dapat memberi

pengetahuan terhadap konsep pemikiran seni visual agar murid berupaya menterjemahkan kefahaman dengan

menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penerokaan media, proses dan teknik

dalam penghasilan karya seni visual. 4 Kurikulum Standard Sekolah Menengah bagi mata pelajaran rekaan pada alam

semula jadi, objek buatan manusia dan karya.KEMAHIRAN ABAD KE -21

Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai kemahiran Abad ke-21 dengan memberi

fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran

Abad ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti

dalam Jadual 1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan SK dan SP dalam kurikulum Pendidikan Seni

Visual menyumbang kepada pemerolehan kemahiran Abad ke-21 dalam kalangan murid.

Page 38

Bidang


Bahasa Seni Visual


Tajuk


Harmoni


Tempoh 2 Minggu


Objektif


i. Menjelaskan melalui perbincangan tentang definisi, ciri dan fungsi harmoni
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

ii. Membuat eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya seni dengan pelbagai teknik

iii. Menterjemah hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan prinsip harmoni untuk
menghasilkan karya dengan menggunakan imaginasi dan idea secara kreatif

iv. Mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam
penghasilan karya

Page 39

Minggu/
Tarikh

Standard
Kandungan

Standard
Pembelajaran

PAK21 KBAT Strategi EMK Catatan

Minggu 15


03 - 07
April 2017

1. Persepsi Seni
Pemahaman
terhadap Bahasa
terhadap Seni
Visual

Murid boleh
menjelaskan melalui
perbincangan
tentang:
1.1 Definisi harmoni
1.2 Ciri-ciri harmoni
pada:
1.2.1 Alam
semulajadi
1.2.2 Objek
buatan
manusia
1.2.3 Karya seni
visual
1.3 Fungsi harmoni

Berdaya
Tahan

Pemikir

Mahir
Berkomunikasi

Kerja
Sepasukan

Bersifat Ingin
Tahu

Berprinsip

Bermaklumat

Penyayang/
Prihatin

PatriotikMengaplikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta


Pembelajaran
Inkuiri

Inkuiri
Terbuka

Inkuiri
Terbimbing/
Berstruktur

Inkuiri
Pengesahan


Bahasa

Kelestarian
Alam
Sekitar

Nilai Murni

Sains dan
Teknologi

Patriotisme

Kreativiti
dan Inovasi

Keusaha-
wanan

TMKCadangan Aktiviti:

multimedia

harmoni diperolehi
daripada:
- Sumbang Saran
- Soal Jawab
- Perbincangan
- Nota Anekdot


2. Eksplorasi
Seni
Eksplorasi dan
aplikasi
unsur seni bagi
pengukuhan
pemahaman
terhadap Bahasa
Seni Visual

Murid boleh:

2.1 Membuat
eksperimentasi dan
penerokaan unsur
harmoni pada alam
semula jadi dengan
pelbagai teknik


melakar
semula jadi yang
mempunyai kesan
prinsip gambar alam
harmoni

Page 76

Minggu 37


11 Sept –
15 Sept
2017

16 Sept
2017
Malaysia
Day

3. Ekspresi Seni
Penzahiran idea
dan konsep
melalui pelbagai
sumber dan
teknologi dalam
penjanaan
tugasan
designomic


3.1 Mengaplikasikan
pemahaman tentang
designomic dalam
karya
3.2 Menjana tugasan
berkaitan aplikasi
designomic dalam
tugasan
3.2.1 Tajuk
i. Aplikasi designomic
dalam tugasan pilihan
3.2.2 Komponen i.
Designomic
3.2.3 Teknik i.
Konvensional ii.
Kontemporari (TMK)


penerangan dengan
menggunakan
gambar rajah tentang
konsep designomic
dengan ketiga-tiga
bidang menerusi
(pilihan):
- Persembahan
Multimedia
- Artist Book

4. Apresiasi Seni
Penghayatan
terhadap hasil
karya seni visual
berpandukan teori
dan pemahaman
tentang
designomic


4.1 Mempamerkan
hasil karya
4.2 Menghayati hasil
karya sendiri dan
rakan dengan
menumpukan pada
aspek teori dan
pemahaman tentang
designomic
4.3 Menjelaskan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya


mempamer dan
mengemukakan
pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya

CUTI AKHIR TAHUN 2017 : 25 NOVEMBER 2017 – 01 JANUARI 2017 ( 38 HARI )

Page 77

STANDARD PRESTASI


TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN1

Mengidentifikasikan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya2

Menginterpretasikan aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya.
3

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
aplikasi designomic dalam proses pembentukan karya melalui penggunaan media, proses dan teknik


4

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi aplikasi designomic dalam proses pembentukan
karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya.5

Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan aplikasi
designomic dalam proses pembentukan karya melalui penerokaan media, proses dan teknik dalam
penghasilan karya.6

Menghasilkan karya dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
apresiasi hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.

Similer Documents