Download Seminar Điện gió - Kỹ sư Nguyễn Ngọc Tân PDF

TitleSeminar Điện gió - Kỹ sư Nguyễn Ngọc Tân
File Size12.6 MB
Total Pages178
Table of Contents
              Slide Number 1
Slide Number 2
Slide Number 3
Slide Number 4
Slide Number 5
Slide Number 6
Slide Number 7
Slide Number 8
Slide Number 9
Slide Number 10
Slide Number 11
Slide Number 12
Slide Number 13
Slide Number 14
Slide Number 15
Slide Number 16
Slide Number 17
Slide Number 18
Slide Number 19
Slide Number 20
Slide Number 21
Slide Number 22
Slide Number 23
Slide Number 24
Slide Number 25
Slide Number 26
Slide Number 27
Slide Number 28
Slide Number 29
Slide Number 30
Slide Number 31
Slide Number 32
Slide Number 33
Slide Number 34
Slide Number 35
Slide Number 36
Slide Number 37
Slide Number 38
Slide Number 39
Slide Number 40
Slide Number 41
Slide Number 42
Slide Number 43
Slide Number 44
Slide Number 45
Slide Number 46
Slide Number 47
Slide Number 48
Slide Number 49
Slide Number 50
Slide Number 51
Slide Number 52
Slide Number 53
Slide Number 54
Slide Number 55
Slide Number 56
Slide Number 57
Slide Number 58
Slide Number 59
Slide Number 60
Slide Number 61
Slide Number 62
Slide Number 63
Slide Number 64
Slide Number 65
Slide Number 66
Slide Number 67
Slide Number 68
Slide Number 69
Slide Number 70
Slide Number 71
Slide Number 72
Slide Number 73
Slide Number 74
Slide Number 75
Slide Number 76
Slide Number 77
Slide Number 78
Slide Number 79
Slide Number 80
Slide Number 81
Slide Number 82
Slide Number 83
Slide Number 84
Slide Number 85
Slide Number 86
Slide Number 87
Slide Number 88
Slide Number 89
Slide Number 90
Slide Number 91
Slide Number 92
Slide Number 93
Slide Number 94
Slide Number 95
Slide Number 96
Slide Number 97
Slide Number 98
Slide Number 99
Slide Number 100
Slide Number 101
Slide Number 102
Slide Number 103
Slide Number 104
Slide Number 105
Slide Number 106
Slide Number 107
Slide Number 108
Slide Number 109
Slide Number 110
Slide Number 111
Slide Number 112
Slide Number 113
Slide Number 114
Slide Number 115
Slide Number 116
Slide Number 117
Slide Number 118
Slide Number 119
Slide Number 120
Slide Number 121
Slide Number 122
Slide Number 123
Slide Number 124
Slide Number 125
Slide Number 126
Slide Number 127
Slide Number 128
Slide Number 129
Slide Number 130
Slide Number 131
Slide Number 132
Slide Number 133
Slide Number 134
Slide Number 135
Slide Number 136
Slide Number 137
Slide Number 138
Slide Number 139
Slide Number 140
Slide Number 141
Slide Number 142
Slide Number 143
Slide Number 144
Slide Number 145
Slide Number 146
Slide Number 147
Slide Number 148
Slide Number 149
Slide Number 150
Slide Number 151
Slide Number 152
Slide Number 153
Slide Number 154
Slide Number 155
Slide Number 156
Slide Number 157
Slide Number 158
Slide Number 159
Slide Number 160
Slide Number 161
Slide Number 162
Slide Number 163
Slide Number 164
Slide Number 165
Slide Number 166
Slide Number 167
Slide Number 168
Slide Number 169
Slide Number 170
Slide Number 171
Slide Number 172
Slide Number 173
Slide Number 174
Slide Number 175
Slide Number 176
Slide Number 177
Slide Number 178
            
Document Text Contents
Page 1

ĐiỆN GÍO

Page 2

1. T

2. S phát tri c côngngh Tua-bin gió

3. Nguyên t

6. Chu m sosánhtrong trang tr gió

4. Th

10. Th

8. Trang tr

9. Tích tr

11. Th

5. Phân tích toán ti toáns .

Page 89

3.8 Trụ, chân đế.
Trụ của Tua-bin điện gió là phần có trọng tải cao nhất trong hệ thống. Tùy theo
lọai Tua-bin điện gió, công suất và địa điểm lắp đặt mà độ cao của Tua-bin
khác nhau, trọng lượng của trụ Tua-bin điện gió có công suất lớn thường lên
đến nhiều trăm tấn, kinh phí sản xuất, vận chuyển và lắp đặt thông thường từ
15 đến 25 phần trăm tổng số kinh phí của Tua-bin

Chiều cao của trụ Tua-bin điện gió được thiết kế theo vị trí lắp đặt và được
chia làm hai lọai, lọai trụ thấp được lắp đặt tại vùng ven biển và ngòai khơi với
tỉ lệ so với cánh quạt là từ 1,0 đến 1,4. Lọai trụ cao được lắp đặt tại vùng đồi
núi hoặc trên đất liền xa bờ biển có tỉ lệ so với cánh quạt từ 1,2 đến 1,8.

Trong thiết kế trụ, vật liệu, hình dạng và khả năng chịu lực tác động từ dòng
gió, bão cũng như khả năng vận chuyển đến công trường điện gió là những yếu
tố cơ bản. Những năm gần đây, những yếu tố này đã được tiêu chuẩn hóa trong
Tiêu chuẩn của Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC 61400-1 Wind Turbines
Design Requirements hoặc Tiêu chuẩn kỹ nghệ châu Âu EN 50308 - Wind
turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and
maintenance.

Page 90

Công suất của Tua-bin lệ thuộc vào độ lớn của Tua-bin và độ cao của trụ

Page 177

Cánh đồng điện gió Bạc Liêu -
Công suất 99 MW gồm 80 Tua-bin
điện gió GE Energy 1,5 MW đã
được chính thức khởi công vào
tháng 11 năm 2011.

Trụ Tua-bin đầu tiên đã được dựng
vào tháng 1 năm 2012

Page 178

Nguồn, chi tiết và tài liệu tham khảo
xin xem tập sách ĐIỆN GIÓ.
Phát hành ngày 12 tháng 3 năm 2012
từ Nhà xuất bản Lao Động, Công ty
sách Mybook và Công ty Văn hóa
Phương Nam - TP Hồ Chí Minh.

Similer Documents