Download SRPS EN 998-2 PDF

TitleSRPS EN 998-2
File Size1.3 MB
Total Pages28
Table of Contents
              Nacionalni predgovor
Predgovor
Uvod
1 Predmet i područje primene
2 Normativne reference
3 Termini i definicije
4 Materijali
5 Zahtevi
	5.1 Opšte
	5.2 Svojstva svežeg maltera
		5.2.1 Vreme ugradljivosti
		5.2.2 Sadržaj hlora
		5.2.3 Sadržaj vazduha
	5.3 Proporcije sastavnih delova
	Karakteristike očvrslog maltera
		Čvrstoća pri pritisku
		Čvrstoća veze
		Upijanje vode
		Propustljivost vodene pare
		Zapreminska masa (suvi očvrsli malter)
		Toplotna provodljivost
		Trajnost
	Dodatni zahtevi za tankoslojne maltere
		Opšte
		Agregati
		Vreme korekcije
	Reakcija na požar
	Mešanje maltera na gradilištu
6 Označavanje maltera za zidanje
7 Obeležavanje i stavljanje etiketa
8 Vrednovanje usaglašenosti
	8.1 Opšte
	8.2 Početna ispitivanja tipa
		8.2.1 Opšte
		8.2.2 Svojstva svežeg maltera
		8.2.3 Svojstva očvrslog maltera
	8.3 Fabrička kontrola proizvodnje
		8.3.1 Opšte
		8.3.2 Kontrola procesa
		8.3.3 Ispitivanje gotovog proizvoda
		8.3.4 Sledljivost
Prilog A (normativan)  Uzimanje uzoraka za početno ispitivanje tipa i za nezavisno ispitivanje isporuka
Prilog B (informativan)  Upotreba elemenata za zidanje i maltera za zidanje
Prilog C (normativan)  Karakteristična početna čvrstoća pri smicanju projektovanih maltera za zidanje
Prilog ZA
Bibliografija
            
Document Text Contents
Page 1

SRPSKI
STANDARD

SRPS EN 998-2
Jun 2008.

Identičan sa EN 998-2:2003

Specifikacija maltera za zidane konstrukcije —
Deo 2: Malter za zidanje

Specification for mortar for masonry —
Part 2: Masonry mortar

I izdanje

R
SRPS EINSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
eferentna oznaka
N 998-2:2008 (sr)

Page 2

AUTORSKA PRAVA ZAŠTIĆENA

Autorska prava za srpske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu za standardizaciju Srbije. Umnožavanje, u
celini ili delimično, kao i distribucija srpskih standarda i srodnih dokumenata, dozvoljeni su samo uz saglasnost
Instituta za standardizaciju Srbije.

© ISS

Izdaje Institut za standardizaciju Srbije

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE
11030 Beograd, Stevana Brakusa 2, p.f. 2105

Telefoni: (011) 35-41-260, 35-41-261
Telefaks: (011) 35-41-257
Prodaja: (011) 25-47-496
Informacioni centar: (011) 25-47-293

[email protected]
prodaja @ jus.org.yu
www.jus.org.yu

mailto:[email protected]
mailto:[email protected]
http://www.jus.org.yu/

Page 14

SRPS EN 998-2:2008 © ISS

5.6 Reakcija na požar

Proizvođač mora da deklariše klasu reakcije na požar maltera za zidanje.

Malteri za zidanje koji sadrži maseni ili zapreminski udeo od ≤1,0 % (u zavisnosti od toga koji je kritičniji)
homogeno raspodeljenih organskih materijala klasifikovani su u klasu reakcije na požar A1, bez potrebe da
se vrši ispitivanje.

Malteri za zidanje koji sadrže maseni ili zapreminski udeo od >1,0 % (u zavisnosti od toga koji je kritičniji)
homogeno raspodeljenih organskih materijala moraju se klasifikovati prema EN 13501-1 i mora se
deklarisati odgovarajuća klasa reakcije na požar.

NAPOMENA Skreće se pažnja na odluku Komisije 96/603/EC, sa izmenom, po kojoj su nezapaljivi elementi za
zidanje koji sadrže maseni ili zapreminski udeo od najviše 1 % u zavisnosti od toga koji je kritičniji) homogeno
raspodeljenih organskih materijala klasifikovani u klasu reakcije na požar A1, bez ispitivanja.

5.7 Mešanje maltera na gradilištu

Ako su za određene tipove maltera potrebni posebna oprema za mešanje na gradilištu, postupci ili vreme,
njih mora da utvrdi proizvođač. Vreme mešanja se meri od trenutka kada se dodaju svi sastavni delovi.


6 Označavanje maltera za zidanje

Oznaka mora da obuhvati sledeće, prema važnosti:

— broj i datum objavljivanja ovog evropskog standarda;
— naziv proizvođača;
— kôd za datum proizvodnje ili datum proizvodnje;
— tip maltera ( 3.2, 3.3 i 3.4);
— vreme ugradljivosti (5.2.1);
— sadržaj hlora (5.2.2);
— sadržaj vazduha (5.2.3);
— procentualni udeo sastavnih delova (za propisane maltere) i vezu sa čvrstoćom pri pritisku ili klasu

čvrstoće pri pritisku (5.3);
— čvrstoću pri pritisku ili klasu čvrstoće pri pritisku (za projektovane maltere) (5.4.1);
— čvrstoću veze ( 5.4.2);
— upijanje vode (5.4.3);
— propustljivost vodene pare (5.4.4);
— zapreminsku masu (5.4.5);
— toplotnu provodljivost (5.4.6);
— trajnost (5.4.7);
— maksimalnu veličinu zrna agregata (5.5.2);
— vreme korekcije (5.5.3);
— reakciju na požar (5.6).

NAPOMENA Označavanje proizvoda može sadržati i informacije o posebnim karakteristikama ako je malter planiran
za upotrebu u posebnim konstrukcijama.


7 Obeležavanje i stavljanje etiketa

Oznaka (videti tačku 6) ili kôd koji identifikuje oznaku mora da se obeleži na ambalaži, otpremnici ili na
proizvođačevom spisku, sa podacima ili drugim pratećim informacijama o proizvodu.

10

Page 15

© ISS SRPS EN 998-2:2008

NAPOMENA Za znak CE i stavljanje etiketa primenjuje se ZA.3. Kada se u ZA.3 zahteva da znak CE prate iste
informacije koje se zahtevaju i u ovoj tački, zahtevi ove tačke se mogu smatrati ispunjenim.


8 Vrednovanje usaglašenosti

8.1 Opšte

Proizvođač (ili njegov predstavnik) moraju da dokažu usaglašenost svog proizvoda sa zahtevima ovog
evropskog standarda obavljanjem i početnog ispitivanja tipa (videti 8.2) i fabričke kontrole proizvodnje
(videti 8.3).

Mogu se usvojiti i alternativne metode ispitivanja u odnosu na referentne metode utvrđene u ovom
evropskom standardu, osim za početna ispitivanja tipa i u slučaju spora, pod uslovom da ove alternativne
metode ispunjavaju sledeće:

a) može se prikazati da postoji veza između rezultata referentnog ispitivanja i rezultata alternativnog

ispitivanja; i
b) raspoloživa informacija o tome kako je ova veza zasnovana.

8.2 Početna ispitivanja tipa

8.2.1 Opšte

Po završetku razvoja novog tipa proizvoda i pre početka proizvodnje i puštanja u promet moraju se izvršiti
odgovarajuća početna ispitivanja tipa da bi se potvrdilo da svojstva predviđena razvojem ispunjavaju zahteve
ovog standarda i vrednosti za koje se proizvod deklariše.

Uzimanje uzoraka se mora vršiti u skladu sa Prilogom A.

Početna ispitivanja tipa se takođe moraju izvršiti na postojećim proizvodima kada promena osnovnog
materijala ili proizvodnih postupaka po mišljenju proizvođača može dovesti do promene oznake proizvoda ili
upotrebe proizvoda. U ovim slučajevima odgovarajuća početna ispitivanja tipa jesu ispitivanja svojstava za
koje je potrebna potvrda i novih svojstava nastalih promenom upotrebe.

Rezultati početnih ispitivanja tipa moraju se zapisivati. Ispitivanja nisu potrebna onda kada je dozvoljena
deklaracija vrednosti iz tabele.

Ispitivanja koja treba da se izvrše moraju biti referentna ispitivanja opisana u ovom standardu za svojstva,
izabrana sa sledeće liste, u skladu sa 8.2.2 i 8.2.3, i ona koja odgovaraju planiranom korišćenju tipa
proizvoda.

NAPOMENA Za karakteristike performansi koje se moraju odrediti da bi se ispunile odredbe za stavljanje CE-znaka,
videti tabelu ZA.1.

8.2.2 Svojstva svežeg maltera

— Vreme ugradljivosti;
— sadržaj hlora;
— sadržaj vazduha;
— vreme korekcije (za tankoslojne maltere);
— veličina agregata (za tankoslojne maltere).

8.2.3 Svojstva očvrslog maltera

— Čvrstoća pri pritisku;
— čvrstoća veze;
— upijanje vode;
— propustljivost vodene pare;

11

Page 28

ICS 91.100.10 Klasifikaciona grupa U.M2
Deskriptori: malter za zidanje, karakteristike, reakcija na požar, označavanje, obeležavanje

Descriptors: masonry mortar, characteristics, reaction to fire, designating, marking
Ukupno strana 24

Similer Documents