Download Stari_vek_istorijski_izvori_-_tacit.pdf PDF

TitleStari_vek_istorijski_izvori_-_tacit.pdf
File Size88.2 KB
Total Pages12
Document Text Contents
Page 6

...U prisustvu �ena ima neqeg xto ometa mir, unose�i
u njega raskox, i rat, unose�i strah... �ene nisu samo slabe
i nesposobne za napore, ve� i okrutne, qastoljubive i vlasto-
ljubive ako im se da sloboda... A naredbe koje izdaju �ene,
qesto su ogledalo njihove jogunaste �udi, nedostatka samokon-
trole...

Ovaj predmet odobravao je samo mali broj ljudi. Da ne bude prihva�en doprineo
je govor jednog drugog senatora (Valerija Mesalina):

...potrebe �ena iste su kao i potrebe njihovih mu�eva...
Neke su, velix, qastoljubive i pohlepne! Pa xta! A zar i sami
magistrati nisu robovi raznih strasti?... Ka�ex: mu�eve
qesto iskvare njihove r�ave �ene, a zar su svi neo�enjeni ljudi
poxteni?... Uzalud pokuxavamo da naxe slabosti nazivamo
drugim imenima: muxkarac je kriv ako �ena pre�e granice...
nema nikakvog smisla... da... bi�a koja su po prirodi slaba na-
pustimo i prepustimo njihovoj sklonosti ka raskoxi i po�udi
drugih ljudi...

(Tacit, Anali III, 33–34)

Izvor

— Tacit, Anali, prevela Ljiljana Crepajac, Beograd 1970.

– 6 –

Similer Documents