Download Surat An Naba.pdf PDF

TitleSurat An Naba.pdf
File Size399.7 KB
Total Pages9
Document Text Contents
Page 2

      

Alam naj’alil ardho miĥaadaa
6. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai

hamparan?,

   

Wal jibaala awtaadaa
7. Dan gunung-gunung sebagai pasak?,

     

Wakholaqnaakum aẑwaajaa
8. Dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan,

  

Waja’alnaa nawmakum subaataa
9. Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat,

  

Waja’alnal layla libaasaa
10. Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian,

   

Waja’alnan naĥaaro ma’aasyaa

Page 3

11. Dan Kami jadikan siang untuk mencari
penghidupan,

     

Wabanaynaa fawqokum sab’ann syidaadaa
12. Dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang

kokoh,

     

Waja’alnaa siroojaw waĥĥaajaa
13. Dan Kami jadikan pelita yang Amat terang

(matahari),

     

Wa-annẑalnaa minal mu’shirooti maa-ann tsajjaajaa
14. Dan Kami turunkan dari awan air yang banyak

tercurah,

   

Linukhrija bihii habbaw wanabaataa
15. Supaya Kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian

dan tumbuh-tumbuhan,

  

Wajannaatin alfaafaa

Page 4

16. Dan kebun-kebun yang lebat?

      

Inna yaumal fashli kaana miiqootaa
17. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu

yang ditetapkan,

        

Yauma yunnfakhu fish shuuri fata-tuuna afwaajaa
18. Yaitu hari (yang pada waktu itu) ditiup sangsakala

lalu kamu datang berkelompok-kelompok,

       

Wafutihatis samaa-u fakaanat abwaabaa
19. Dan dibukalah langit, Maka terdapatlah beberapa

pintu,

  

Wasuyyirotil jibaalu fakaanat saroobaa
20. Dan dijalankanlah gunung-gunung Maka menjadi

fatamorganalah ia.

     

Inna jaĥannama kaanat mirshoodaa

Page 6

   

Innaĥum kaanuu laa yarjuuna hisaabaa
27. Sesungguhnya mereka tidak berharap (takut)

kepada hisab,

      

Wakadz-dzabuu bi-aayaatinaa kidz-dzaabaa
28. Dan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dengan

Sesungguh- sungguhnya.

       

Wakulla syai-in ahshoynaaĥu kitaabaa
29. Dan segala sesuatu telah Kami catat dalam suatu

kitab.

        

Fadzuuquu falan naẑiidakum illaa ‘adzaabaa
30. Karena itu rasakanlah. dan Kami sekali-kali tidak

akan menambah kepada kamu selain daripada
azab.

      

Inna lilmuttaqiina mafaaẑaa

Page 7

31. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa
mendapat kemenangan,

      

Hadaa-iqo wa-a’naabaa
32. (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,

   

Wakawaa’iba atroobaa
33. Dan gadis-gadis remaja yang sebaya,

    

Waka-sann diĥaaqoo
34. Dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).

        

Laa yasma’uuna fiiĥaa laghwaw walaa kidz-dzaabaa
35. Di dalamnya mereka tidak mendengar Perkataan

yang sia-sia dan tidak (pula) Perkataan dusta.

     

Jaẑaa-am mir robbika ‘athoo-an hisaabaa
36. Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian

yang cukup banyak,

Page 8

         

   

Robbis samaawaati wal-ardhi wamaa baynaĥumar
rohmaani laa yamlikuuna minĥu khithoobaa
37. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa

yang ada di antara keduanya; yang Maha Pemurah.
mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.

        

       

  

Yauma yakuumur ruuhu walmalaa-ikatu shoffaa, laa
yatakallamuuna illaa man adzina laĥur rohmaanu
waqoola showaabaa
38. Pada hari, ketika ruh dan Para Malaikat berdiri

bershaf- shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali
siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan
yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata
yang benar.

Similer Documents