Download Tehnologija betona kvalitet PDF

TitleTehnologija betona kvalitet
File Size3.0 MB
Total Pages86
Document Text Contents
Page 44

BETONIRANJE U POSEBNIM USLOVIMA
Betoniranje pri hladnom vremenu: Termos-metoda

■ Termos – metoda može da nađe svoje mesto i kod
konstrukcija sa modulom površine Mp>6, ali se tada
najpovoljniji efekti ostvaruju njenim kombinovanjem
sa dodatkom aditiva akceleratora.

■ Primena termos–metode zasniva se na stavu da
ukupna količina toplote u betonu treba da bude
jednaka gubicima toplote koje će element imati pri
svome hlađenju do 00C, za izvesno vreme hlađenja th.

■ Tokom ovog vremena beton treba stalno da ima
pozitivnu temperaturu, a njegova čvrstoća treba da
dostigne izvesnu unapred utvrđenu vrednost.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Similer Documents