Download Toader - Noul Cod Penal. Comentarii Pe Articole PDF

TitleToader - Noul Cod Penal. Comentarii Pe Articole
File Size21.0 MB
Total Pages705
Document Text Contents
Page 352

A ri. 193 Partea specială

prevăzute de lege se majorează cu o pătrime. Dacă victima infracţiunii are o anu­
mită calitate şi dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii prevăzute de lege, fapta va
primi o altă încadrare juridică. De exemplu, dacă subiectul pasiv este un funcţionar
care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exerci­
tarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, fapta
se va încadra în infracţiunea de ultraj (art. 257 NCP).

Fapta nu constituie infracţiune, lipsind intenţia, atunci când lovirile sau actele
de violenţă sunt săvârşite în cadrul unor jocuri sportive, cu condiţia să fi fost
respectate limitele fireşti ale activităţii respective, precum şi reglementările refe­
ritoare la aceasta111.

Forma agravată din noul Cod penal [art. 193 alin. (2)] are în vedere producerea
unor leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, a cărei gravitate
este evaluată prin cel mult 90 de 2 ile de îngrijiri medicale necesare pentru vin­
decare, şi arc corespondent în forma agravată din art. 180 alin. (2) CP 1969 (în
situaţia în care vătămarea produsă necesită pentru vindecare între 1 şi 20 de zile
de îngrijiri medicale), în vătămarea corporală din art. 181 CP 1969 (în situaţia în
care vătămarea produsă necesită pentru vindecare între 21 şi 60 de zile de îngrijiri
medicale), respectiv în vătămarea corporală gravă din art. 182 alin. (1) CP 1969
(în situaţia în care vătămarea produsă necesită pentru vindecare între 61 şi 90 de
zile de îngrijiri medicale). Circumstanţa agravantă se referă la rezultatul acţiunii de
lovire sau al actului de violenţă, în sensul că existenţa acesteia este condiţionată
de pricinuirea unor leziuni traumatice sau a fost afectată sănătatea unei persoane,
a cărei gravitate este evaluată prin cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale. Textul
de lege nu stabileşte decât durata maximă a îngrijirilor medicale, care nu poate
fi mai mare de 90 de zile. în ceea ce priveşte durata minimă a acestor îngrijiri, în
lipsa unei precizări a legii, aceasta poate fi chiar şi de o zi.

Prin noua reglementare legiuitorul renunţa la forma agravată constând în
săvârşirea faptelor asupra membrilor familiei, deoarece violenţa în familie este
sancţionată prin prevederile art. 199 NCP, situaţie în care maximul special al
pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o pătrime.

Există deosebiri între cele două reglementări şi din punct de vedere al aspectelor
procesuale, în sensul că părţile nu se mai pot împăca [cum se prevedea anterior în
alin. (4) al art. 180 CP 1969], acţiunea penală putându-se stinge în prezent numai
prin retragerea plângerii prealabile. Prin excepţie, potrivit art. 199 alin. (2) NCP,
cu privire la infracţiunea prevăzută de art. 193 NCP săvârşită asupra membrilor
de familie, acţiunea se poate pune în mişcare şi din oficiu, iar împăcarea înlătură
răspunderea penală. Şi în situaţia persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau
cu capacitate de exerciţiu restrânsă acţiunea penală poate fi pusă în mişcare din
oficiu, conform art. 157 alin. (4) NCP, dar, dacă nu sunt în acelaşi timp şi membrii
de familie, nu poate interveni împăcarea, fiind incidenţă tot instituţia retragerii
plângerii prealabile.

1,1 V. D o n g o ro z ş .a ., Explicaţii teoretice... Pa'tea specială, voi. III, p. 222.

340 � ������ � � �����

Page 353

Titlul I. Infracţiuni contra persoanei � � � � � ���

Legea penala mai favorabile. Chiar dacă are conţinut identic formei de bază
din art. 180 alin. (1) CP 1969, forma de bază din noul Cod penal este mai severă
prin limitele sporite de pedeapsă. Pentru aceeaşi faptă, în vechea reglementare
era prevăzută sancţiunea cu închisoarea de la o lună la 3 luni sau cu amenda, în
timp ce, potrivit noului Cod penal, sancţiunea constă în închisoare de la 3 luni la
2 ani sau amendă.

în cazul formei agravate din alin. (2), caracterul de lege penală mai favorabilă
va fi determinat prin raportarea pedepsei la gravitatea urmării produse. Astfel,
în situaţia în care pentru vătămarea produsă sunt necesare între una şi 20 de
zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, rămâne mai favorabilă incriminarea
anterioară, deoarece prevedea sancţiunea cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau
amenda, spre deosebire de noul Cod penal, în care se prevede sancţiunea cu
închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau amenda. în situaţia în care pentru vătămarea
produsa sunt necesare între 21 şi 60 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare,
devine mai favorabilă noua reglementare, deoarece, pentru aceleaşi limite ale
pedepsei cu închisoarea (de la 6 luni la 5 ani), prevede în mod alternativ şi amenda.
Incriminarea din noul Cod penal este mai favorabilă şi în situaţia în care pentru
vătămarea produsă sunt necesare între 61 şi 90 de zile de îngrijiri medicale pentru
vindecare, deoarece prevede sancţiunea cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani sau
amenda, spre deosebire de art. 182 alin. (1) CP 1969, care prevedea pedeapsa cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.

Prin faptul că acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă
a persoanei vătămate, incriminarea din noul Cod penal este mai favorabilă în
situaţia în care pentru vătămarea produsă sunt necesare între 61 şi 90 de zile de
îngrijiri medicale pentru vindecare, deoarece, în condiţiile Codului penal din 1969,
acţiunea penală se punea în mişcare din oficiu.

A ri. 194. Vătămarea corporală. (1) Fapta prevăzută în art. 193, care
a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe:

a) o infirmitate;
b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au ne­

cesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;
c) un prejudiciu estetic grav şi permanent;
d) avortul;
e) punerea în primejdie a vieţii persoanei,
se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre con­

secinţele prevăzute în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea
de la 3 la 10 ani.

(3) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte.

� ������ � ������ 341

Similer Documents