Download UGOVOR O ORTAKLUKU - Molba PDF

TitleUGOVOR O ORTAKLUKU - Molba
File Size31.5 KB
Total Pages2
Document Text Contents
Page 1

Re: UGOVOR O ORTAKLUKU - Molba

Evo traženog:
________________ , iz ________________ , po zastupniku ______________
i

________________ , iz ________________ , po zastupniku ______________
zaključili su

UGOVOR O ORTAKLUKU

I. Ugovorne strane uzajamno se obvezuju ovim ugovorom na zajedničko obavljanje
________________djelatnosti.

Kao svoj ortački ulog obvezuje se _____(_____)________unijeti u ortakluk ______________________________.

Kao svoj ortački ulog obvezuje se __________ na žiro račun ‘’__________ ‘’ tvrtke __________ koji se vodi kod
__________ položiti radi nabave __________ proizvoda iznos kunske protuvrijednosti od _________ eura
(slovima: __________ ) prema prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan zaključenja ovog
ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da nijedan ortak ne može do prestanka ortakluka zahtijevati izdvajanje
imovine unesene u ortakluk.

II. Ortaci suglasno utvrđuju da je odnos vrijednosti njihove imovine uložene u ortakluk __________ % prema
__________ % u korist __________ .

Ortaci su također suglasni da će se prema omjeru iz prethodnog stavka dijeliti dobit ortakluka nakon odbitka svih
nužnih troškova.

III. Ortaci suglasno utvrđuju da je ovaj ugovor zaključen na rok od __________ godina koji počinje teći danom
početka distribucije proizvoda iz točke I. stavka 3. ovog ugovora.

Ortaci su suglasni da se ovaj ugovor o ortakluku iznimno može otkazati prije isteka ugovorenog vremena naročito
zbog bitne povrede obveze preuzete ovim ugovorom koju namjerno ili iz krajnje nepažnje učini drugi ortak.

IV. Ortaci suglasno utvrđuju da se ortak __________ ovlašćuje i obvezuje voditi poslovanje ortakluka te pri tome u
svemu postupati sukladno važećim propisima.

Ortaci su suglasni da ortak __________ ima pravo svakodnevnog uvida u poslovne knjige i druge isprave ortakluka.

V. Ortaci su suglasni da je __________ dužan drugom ortaku na zahtjev položiti račun o stanju zajedničke imovine i
o svim prihodima i rashodima ortakluka, te po završetku poslovne godine napraviti zaključni obračun o podjeli
gubitka odnosno podjeli i isplati ostvarene dobiti.

VI. Ortaci suglasno utvrđuju da u odnosu na dužnike ortakluka imaju status solidarnih vjerovnika, te da
vjerovnicima ortakluka također odgovaraju solidarno (alt. isključiti solidarnu odgovornost).

Ortaci bezuvjetno izjavljuju da solidarno odgovaraju i za štetu koja bi proistekla iz ovog ugovora trećim osobama
izuzev ako jedan od ortaka dokaže da je ta šteta nastala isključivo krivnjom ili krajnjom nepažnjom drugog ortaka.

VII. Ortaci suglasno utvrđuju da ortaci nemaju pravo potraživati jedan od drugog naknadu u slučaju propasti
uloženih sredstava.

VIII. Ortaci su suglasni da će po prestanku ovog ugovora svakom od ortaka vratiti uložena imovina, s tim da će se
ortaku __________ uložena sredstva u iznosu _________ eura (slovima: __________ ) vratiti u kunama prema
prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.

IX. Ortaci su suglasni da troškove sastavljanja ovog ugovora snosi __________ .

X. Ortaci su suglasni da za sve odnose koji nisu uređeni ovim ugovorom vrijede odredbe relevantnih zakona.

Eventualne sporove ugovorne će strane rješavati sporazumom, a u slučaju nemogućnosti postizanja sporazumnog
rješenja ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u __________ .

Similer Documents