Download Umjetnost 20. stoljeća - SKRIPTA zaispit kod prof. Makovića PDF

TitleUmjetnost 20. stoljeća - SKRIPTA zaispit kod prof. Makovića
File Size396.8 KB
Total Pages49
Table of Contents
              VEZA KANDINSKI I ARNOLD SCHONBERG
GEOMETRIJSKA APSTRAKCIJA
SUPREMATIZAM I MALJEVIČ
	Cirška dada: 1916.-1919.
		READY-MADE – radovi bili su banalni predmeti uzdignuti na razinu umjetničkog djela time što ih je izabrao umjetnik.
SKULPTURA POSLIJE 50-tih
ASEMBLAŽ I STAREŽNA (OTPADNA) SKULPTURA
	NOVI REALISTI KOJI RADE ASEMBLAŽ (Evropa - Francuska)
HAPPENING i PERFORMANCE
ideja o integriranju različitih umjetnosti i umjetnosti sa životom.
	
POP ART ili „Kapitalistički realizam“ (Sigmar Polke – Gerhard Richter)
POP ART u Engleskoj:
Richard Hamilton
	Robert Rauschenberg
PRIMARNE STRUKTURE ili MINIMALNA UMJETNOST
minimalističko slikarstvo 60-tih godina u Washingtonu (Washingtonska grupa).
OBLIKOVNO PLATNO
LEND ART
	Enzo Cucchi – Slika dragocjenih vatri, ELS, 189
            
Document Text Contents
Page 1

UMJETNOST 20. st.
I. – Opći dio - Europa i svijet

(BEZ ARHITEKTURE)

FOVIZAM
1905. - 1908.

Predstavnici:
Henri Matisse
Andre Derain
Maurice de Vlaminck
Raoul Dufy
Rouault
Van Dongen

Nastao od riječi fouves što znači divlje zvijeri. 1905. godine na salonu nezavisnih izlažu
Matisse, Derain, Vlaminck i Rouault. Slike na tom salonu izazivaju primjedbu da slikaju
kao divljač (po čemu su i dobili ime). Koristili su sjajnu, intenzivnu, jarku boju, direktno iz
tube. Boja se osamostaljuje (oslobađa), više nije deskriptivna, tj. nisu opisivali objekte u
prirodi (tragaju za slobodnom apstraktnom bojom).
Nastavili su slikati objektivan svijet (pejzaži, figure, portrete, mrtve prirode, ali su te sadržaje činili apstraktnima,
snažno odvajajući boju od njene deskriptivne funkcije).
Pobornici tog pravca odbacuju plastičnu modelaciju i iluziju prostornosti (plošnost), a to
postižu uporabom čistih, jarkih boja izravno iz tube.
Fovisti su izvršili veliki utjecaj na njemački ekspresionizam: Most i Plavi jahač.

Andre Derain među prvima otkrio afričku umjetnost i pokazao interes za primitivizam u
širem smislu.

Andre Derain
Čitač novina
Portret Matissea, 1905.
Londonski most

Henri Matisse:
Zelena pruga (gđa Matisse), 1905.
Crvena soba tj harmonija u crvenom, 1908., Janson, tabla u boji 72!
Radost življenja, 1906.
Gđa Matisse (maska, sivo lice), 1913.
Bijelo perje, 1919.
Dekorativna figura naspram ornamentalnog zida, 1927.
Gospođa u plavom, 1937.

Matisse naginje stilizaciji i ornamentici.

Vlaminck
Crvena stabla, 1906., Pariška škola str. 139

Rouault:
Stari kralj, 1916.-37., Janson, tab. u boji 71
Glava Krista, 1905., Janson, 513
Veronikin rubac, Pariška škola str. 110

1

Page 2

Picasso prije kubizma

Plava faza 1901.-04.
Stari gitarist, 1904.

Ružičasta faza 1904.-06.

Dječak s lulom, 1905.

KUBIZAM
Pokret je nastao 1907. godine nastankom Picassove slike Gospođice iz Avignona
(međuprostor prikazan poput kristaličastih oblika). Kubizam gasi expresionističku žarku boju.
Karakteristike kubizma:

1. odbacivanje konvencionalne perspektive (korištena poliperspektiva) – prisutnost više očišta
2. slike građene od malih prožimajućih faseta
3. upotrebljavaju nerealističku, prigušenu boju
4. korištenje geometrijskih likova + više različitih perspektiva dovodi do apstrahiranja figure

teme: pejzaži, portreti, mrtve prirode

ANALITIČKI tj. fasetni KUBIZAM – 1909. do 1912. godine
Pojednostavljuje objekte na osnovne geometrijske oblike. Predmet se analizira i rastavlja u dijelove. Reducira
oblike, svodi ih na stereometrijska tijela.
Picasso
Gospođice, 1907.
Portret Vollairda, 1910. (u Jansonu)

SINTETIČKI tj. kolažni KUBIZAM – 1912. do 1914. godine
To je u biti apstraktna umjetnost, jer polazi od apstraktnih elemenata (eksperimenti kolažom). U njihovim
djelima pojavljivala su se slova i brojevi + dijelovi stvarnosti (krpe, izresci iz novina, marke itd.)
Picasso
Mrtva priroda s isprepletenom trskom, 1912.
Tri svirača, 1921. predstavlja Picassovo „kolažoliko“ slikarstvo
Braque
Pošta, 1913. (Janson, sl. 781)
Mrtva priroda s nožem i novinama

Juan Gris

Kubističko slikarstvo se u mnogim varijantama širi:

MAŠINSKI KUBIZAM
Fernand Leger: Grad, 1919., H. Read, str. 88; isto: Janson, sl. 787

ORFIZAM
apstraktni stil kubizma i utjecaj futurizma)
Robert i Sonia Delaunay: Sunčevi diskovi, 1913., Read, 95; Sunce i mjesec, 1913.
Franz Kupka: Planovi boja, Pariška škola, str. 184

PURIZAM
varijanta kubizma, težili čistom funkcionalnom slikarstvu, jednostavnijem od tipičnog
kubizma jer je u 1 planu
LeCorbusier: Mrtva priroda, 1922., Pariška škola, str. 232
Ozenfant: Mrtva priroda s gitarom i bocom, 1920., Concepts of Modern Art, sl. 28 !!!!!

PRECIZIONIZAM – „kubistički realizam“ tj. sinteza kubizma i futurizma, osnivan od Ch.
Demutha u Sad: Joseph Stelle (Brooklynski most), Stuart Davis, Charles Demuth, Georgia o Keeffe

2

Page 24

Chagall
(Moje selo i ja, Autoportret sa suprugom na čijim je ramenima - Samenzato, 591)
Ostali predstavnici: Max Ernst, Hans Arp, Picabia (bivši dadaisti)
MAGIČNI REALIZAM
reakcija nastala iz nadrealizma.
Magični realisti ugledaju se na De Chiricovo djelo.
Liniju između nadrealizma i magičnog realizma teško je povući.
Svijet magičnih realista nije skroz nadrealan već je to realistički prikaz s nedosljednostima
koje izazivaju osjećaj tjeskobe i zbunjenosti.
Magični realisti rade od svakidašnjeg iskustva nešto neobično, mistično.

Predstavnici: Rene Magritte
Balthus
Pierre Roy
Paul Delvaux

Rene Magritte
od 1926. počinje slikati svoj svijet pod utjecajem De Chirica.
Njegov stil bio je - precizni, magični realizam.
U slici Ugroženi ubojica, 1926. (Arnason, 361) upotrijebio elemente koji će koristiti tijekom
cijele karijere:
a) prazan perspektivni prostor
b) ženske figure – poput lutke iz izloga
c) voštana lica
precizni realizam
U njegovim se slikama uočava utjecaj filma.
Na osnovi filma stvarao je fantazije iz svakodnevnice.
Primjer: Čovjek s novinama, 1926., Arnason, 362 - poput filmskih kadrova u nijemom filmu.
Lažno ogledalo, 1928.

Ovo nije lula tj. Perfidija, Arnason 362
1930. povlači se u Brisel.
Ispitivao je i vidove jezivog koji su katkad izazivali i odvratnost - Portret, 1935. - iz središta
šunke bulji oko. Arnason, 363
Tom izdanku nadrealizma dano je ime «magični realizam» (širio se Evropom i Amerikom 30-
tih i 40-tih.
Magritte je uz Pierre Roya začetnik magičnog realizma.

I tokom 50-tih i dalje radi fantazije svakodnevnog.

Pierre Roy – može se smatrati začetnikom magičnog realizma
- Opasnost na stepenicama, 1928., Arnason 369
(fantastična dimenzija unijeta u realističan interijer – zmija
silazi niz stepenice – neobjašnjivo i zastrašujuće).

Paul Delvaux – Najveći dio života proveo u Briselu kao i Magritte.
Slikao motive s lijepim ženama (ili aktovi ili obučene u viktorijansku odjeću) smještene u
klasične hramove ili viktorijansku arhitekturu.

- ponekad se pojavljuju muške figure – nesvjesni žena
zaokupljeni svojim problemima.

24

Page 48

http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?artistid=1813
http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?artistid=813
http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?artistid=1722
http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?artistid=4823
http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?artistid=1706
http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?artistid=827
http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=218

Page 49

http://www.vjesnik.hr/Pdf/2000%5C04%5C22%5C13A13.PDF

Similer Documents