Download Upadesa Undhiyar - Tamil PDF

TitleUpadesa Undhiyar - Tamil
Tags[email protected]
File Size219.8 KB
Total Pages7
Document Text Contents
Page 1

øNqYônd ¡ZßU

c WUQôfWUm
§ÚYiQôUßX

2002

Siva
Typewritten Text
This Page Intentionally
Left Blank

Page 2

c

DTœRN Dk§Vôo

AjU NôRLÚdˇ DߧVôL ÕßQ ¤tˇm "DTœRN

Dk§Vôo’ Fuàm ŁßX @Ú°f øNnRYo ˇÚTW]ô]

TLYôu c (œYeLP) WUQ UL‹µ AYôo.

RôÚLô Y]j§p RYm øNnÕ YkR ؆YoLs ØoY

LoU fiß] LôWQUôL RY\ô] Yfl«œX (LoU

Lôi¥L[ôLl) œTô]ôoLs

LoUœU @pXôUp, TXß]j RÚm LPÜs BpßX Fuß

Æ– ŒPoL[ô¡ YgNf øNÚdˇtß BÚkR]o.

* * * * *

LoU TXß]j RÚm LÚjRôYô] LPÜß[l TfljÕ

øNVpLß[f øNnRRôp DiPô] TXß] @àTfijR

‹µLs LoYm ¿e¡]o.

LôjRÚsYôn Fuß œYi¥V @YoLs`Õ R]Õ @Ús

TôoßYßV œNojÕ £Y WUQu øNnR DTœRNœU

DTœRN Dk§VôWôˇm.

Page 3

4 5
DsØL U]ÕPu BkR DTœRN NôWjßRd LßP'¥jRôp

ÑLUô]Õ øTôe¡ FÝkÕ øTôflÙm.

Oô] ŁpL°u NôWUô] BkR DTœRN NôWjRôp,

øNôìTjßRf NôokRYodˇ BuTm œNÚm. fiß]Ls

¾okÕ, ÕVWØm ¾Úm.

1. LoUUô]Õ LojRôYô¡V LPÜ°u AdßOdˇ DhThœP

TXß]j RÚ¡\Õ. R]dˇjRôœ] BVeˇm Nd§Vt\, Rt

ÑRk§WUt\ LoUUô]Õ, LoU TXß]j RÚm LPÜ[ôL FlT¥

AL Ø¥Ùm? @Õ Rôœ] BVeˇm øNVXt\ _PœUVôˇm.

2 . fiß]L°u TXu @Ytß\ @àTfilTR]ôp

SôNUßP¡u\]. A]ôp YôN]ôìTUô] LoU

'WfiÚj§Vô]Õ fißR Y¥YUôL ¤uß ¸Yß] `iÓm

`iÓm LoUjßRœV øNnÙmT¥ çi¥, '\fid LP-p

Arj§ fiÓœUVu–, œUôb ¯h¥ß] @ßPVf øNnVôÕ.

3. TX†u BfßNßV fiÓjÕ, CÑYWôolTQUôLf øNnVlTÓm

¤xLômV LoUUô]Õ, U]j§Ûs[ YôNß]Lß[Ùm

@ÝdßLÙm ¿d¡ £jR Ñj§ßVd øLôÓjÕ œUôb

¯hßPVßPYRtLô] œSoUôodLjßRd Lôi'dˇm.

4. DP-]ôÛm, Yôd¡]ôÛm, U]j§]ôÛm, øNnVlTÓm

Øß_Ùm ø_TØm §Vô]Øm A¡V BkR LoUeLs,

Iuß\fiP Utø\ôuß DVoYô] NôR]Uôˇm.

5. TgN ØReLs, ª‹Vu, Nk§Wu, ¸Yu A¡V @xP

ŒojReL[ôLd LôÔm BkR DXLm @ß]jÕm, LPÜ°u

øNôìTœUøVuß U]§]ôp YflTÓYœR, “L DVokR CÑYW

Øß_Vôˇm.

6. DWjR ˇW-p Õ§jÕ YflTÓYßRfiP, Yôndˇsœ[œV

_Tm øNnYÕ £\kRRôˇm. Uô]”LUôL _'lTÕ @ßRfiP

£œWxPUô]Õ. BÕœY §Vô]m Fußm øNôpXlTÓm.

Page 4

6 7
7 . fihÓfihÓ øNnVlTÓm §Vô]jßRfiP, At–u

¿œWôhPjßRl œTôXÜm, BßPøY°Vt\ øSn«u

RôßWßVl œTôXÜm øRôPof£VôL Bß\Yß]f £k§lTœR

§Vô]j§p £\l×ßPVRôˇm.

8. R]dLu†VUô]Yu Fuß U]§p ¤ß]jÕ, Bß\Yß]

R]dˇ œY\ôL TôfilTßR fiP, "@Yœ] Sôu’ Fuß

Tôfidˇm @]uV TôYœU “L DVokRRôˇm. BÕœY

TôYß]Ls VôYt–Ûm £œWxPUô]Rôˇm.

9. U]§]ôp BßPfiPôUp TôfijÕl TZ¡V @kR TXj§]ôp,

TôYß]ßVd LPkR , œLYXm "BÚd¡uœ\u’ Fuàm

BÚl×QoÜ Uôj§WUôÙs[ ¤ßXßVl Tt– ¤tTœR, TWôTd§

¤ßXVôˇm.

1 0 .Sôø]uß D§dˇ“PUô¡V AuUôfip,

AuUôLôWUô«ÚlTœR , LoUm , Td§ , œVôLm , Oô]m

@ß]jÕm Aˇm.

11. 'WôQVôUjßR @lV£jÕ, 'WôQß] Dsœ[ @Pd¡

¤ßjÕYRôp, fi‹kR YßXdˇs @LlTÓm Th£ßVl œTôX,

U]Øm IÓe¡fiÓm. BlT¥ U]jßR œVôL Øß\Vôp

IÓdˇYÕ IÚ DTôVUôLm.

12 . U]Øm 'WôQàUô] BßY«WiÓm IœW BPj§p

œRôu– @Peˇ¡u\]. U]Uô]Õ ¤ß]lTôLÜm

'WôQ]ô]Õ øNVXôLÜm, BVeˇ¡u\ BWiÓ ¡ß[Lß[l

œTôX Ds[]. BßY«Wi¥tˇm '\l'PUôn BÚlTRô]

ŒXm (AjUô) Iuœ\Vôˇm.

13. U]§u IÓdL ¤ßXVô]Õ XVøUußm, SôNøUußm,

BÚYßLlTÓm. XVj§p @Tk§V U]m `iÓm

FZdÆ¥VRôˇm. A]ôp U]§u DÚ Øtßm SôNUßPkÕ

fihPôp (¸Y œTôRUflkÕ fihPôp) `iÓm FZôÕ.

14. 'WôQôVôUô§L[ôp IÓe¡V U]jßR DQÚm IœW

Yfl«p (fiNôW UôodLj§p) øNÛjÕYR]ôp , U]m

RuàÚYjßR BZkÕ fiÓm.

15. Uœ]ô SôNUßPkÕ VRôojRUô] Ru†ßX«p ¤ßXøTt\

ULôœVô¡dˇ øNnV œYi¥V øNVp FÕÜ“pßX. Gø]†p

@Yu R]Õ ÑTôYUô] T‹ØWQ AjU v§§ßV, @ßPVl

øTt\Yu.

Page 5

8 9
16. U]Uô]Õ 'WTgN fi‘VeLß[ @–YßR fihÓ, RuàßPV

@–øYô°ßV AWônkR–YœR , VRôojRUôÙs[ DißU

DQoYôˇm.

17. NRô FiQeLß[œV Tt–d øLôi¥Údˇm U]§u DÚYUô]Õ

FÕ Fuß U\§dˇ BPeøLôPôUp fiNô‹jRôp, U]øUuß IÚ

øTôÚœ[ BpßXøVuTÕ øR°Yôˇm. BlT¥ fiNô‹jR–YœR

Ød§VßPYRtLô] œSo UôodLUôLm.

1 8 . FiQeL°u øRôˇ§œV U]øUuß øNôpXlTÓ¡\Õ.

FiQeLß[fihÓ U]ßR '‹jÕl TôodL Ø¥VôÕ. œRôußm

FiQeLs VôYt–tˇm ØRXôYÕ ""Sôu’’ Fuàm FiQœUVôˇm.

œRLjßR Sôø]u\'Uô†dˇm FiQœU U]m F]lTÓm.

19. Sôø]u\ FiQm, DtTj§Vô¡u\ BPm FÕøYuß, R]dˇsœ[

Sô¥ AWônkRôp, Sôø]uàm FiQœUøVZôUp @RàßPV

RßXNônkÕ SôNUôˇm . BÕœY Oô]jßRVßPYRtˇ‹V

UôodeL°p £\kRRô] Oô]fiNôWUôˇm.

20. Sôø]uàm FiQm IÓeˇm BPj§p ""Sôu Sôu’’ Fu\

œTôRjÕPu Uôj§Wm Æ¥VøRôÚ BÚl×QoÜ, FkRfiR ØVt£Ùm

Bu–jRô]ôLœY 'WLô£dˇm. Ru†VpTôLœY 'WLô£dˇm

@ÕRôu ¤jV T‹ØWQ TWYvÕYôˇm.

2 1 . Sôø]u\ øNôpÛdˇ, DißUl øTôÚ[ôL«ÚlTÕ,

FdLôXj§Ûm FpXôfiR @YvßRL°Ûm RuàßPV RußUUô\ôÕ

fi[eˇm, T‹ØWQ YvÕœY. œRLjßR Sôø]u\'Uô†dˇm

DQoYt\, çdLj§Ûm Sôm BpXôUt œTôœ]ôm Fu\ DQoÜ

BpXôR§]ôÛm Sôm BÚkœRôm Fu\ DQoÜ ¤WkRWUôL BÚkÕ

øLôiœP«ÚlTRôÛm Sôø]uTÕ @kR TWYvÕœYVôLm.

22. œRLm, (øUn, Yôn, Li, Œdˇ, øNfi ØRXô]) Bk§‹VeLs,

U]m, D«o, BßYøVpXôm œRôußYRtˇd LôWQUô] @LkßR,

BßYVß]jÕm R]døLuß ÑVUôL @–œYô BÚlœTô @t\

_PUô]ßY. @R]ôp BßY NjRô¡V DißU DQoÜm

BÚl×Uô¡V ""Sôu’’ @pX.

23. FløTôÝÕm Feˇm ¤ß\kÕ fi[eˇm, Ds[ øTôÚ[ô¡V

TWYvÕßY DQoYRtœLô, @–kÕ øLôsÞYRtœLô, Ds[

øTôÚÞdˇ @u†VUôL DQWdÆ¥V œYø\ôÚ @–fipXôR§]ôp,

@kR Ds[ YvÕœY DißUl øTôÚ[ôLÜm, £jRôLÜm

fi[eˇ¡\Õ. @kR £jœR SôUôL BÚd¡uœ\ôm.

24. DißU ¤ßX«p, CÑYWàm ¸YoLÞm, IœW YvÕYôYo. CNu

NoYNd§ÙßPVYu, ¸Yu @NdRu Fu\ DTô§«u DQoÜ

œYßThPRôˇm. BÚYÚsÞm ""BÚd¡œ\u’’ Fuàm DQoYô¡V

£j'WLôNj§u fi[dLm Iuœ\Vôˇm.

Page 6

25. SUÕ BÚl'u øNôìTœUVô] CÑYWß] DQoYRtˇj

RßPVôLÜs[, SôUìT DTô§ßV ¿d¡ DißUßV

DQoYÕRôu CÑYWß] DQoYRôˇm. CÑYWu SUÕißU

øNôìTœUVôRXôp DTô§Ls ¿e¡VÜPu @Yu T‹ØWQ Oô]

øNôìTUôL vYVm 'WLô£lTôu.

26. øUnløTôÚ[ô]Õ Rô]ô¡V BÚl×m, Ru†ÚlßT @–kÕ

øLôsÞTYàm A¡V BÚ øTôÚ[ôL BpXôRRôp, Rôu, R]ôL

BÚlTœR, Ruß] DQoYRôLm. Ru†œX Ru UVUô«ÚlTœR

RuUV ¤xßPøVußm øNôpXlTÓ¡\Õ.

27. Iuß\V–¡œ\u @pXÕ @–VfipßXøVu\ LhP–Yt\,

""BÚd¡uœ\u’’ Fu\ øUnV–œY, Nj£j øNôìTUô] AjU

Oô]UôLm . BÕœY TWUôojRUô] DißUÙUôˇm.

R]dLu†VUôL F§‹hÓf ÑhP–YRtˇ Iußm BpßX.

28. RuàßPV ÑTôYUô] ¤ßX FÕ Fuß NkœRL fiTˆRU\

øR‹kÕ øLôiPôp, A§Vt\Õm Ø¥Yt\Õm, Feˇm ¤ß\kR

Nf£jRô]kR Bu×ÚYô] T‹ØWQ YvÕœY SôUôL

fi[eˇœYôm.

29. TkRlThPY]ôL BÚd¡œ\ø]uœ\ô, fiÓRßXVßPkÕ

fihœPø]uœ\ô BWiÓ fiRUô] DQoÜUtß, TWl'WmUj§u

øNôìTUô] TWUô]kR ¤ßXVßPkÕ, TWU ÑL øNôìTUô]

¤ßX«-ÚkÕ SÝYôUp §PUôL ¤tTœR (ßNY fijRôk§Ls

Æßm) Bß\Tƒ ¤t\p Fuß øNôpXlTÓm.

30. Sôø]uß ULkßR Øtßm SôNUßPkÕ, R]Õ ÑTôYUô],

FlœTôÕØs[ AjUôßY DQÚm Oô]øUÕœYô, @ÕRôu

RYeLÞdˇ FpXôm “L £œWxPUô] RYUôˇm Fuß,

R]§VpTôL fi[eˇm ANô‹V TLYôu WUQu @Ús¡u\ôu.

YôrjÕ

‹µLs VôYÚm Bß\Y]Õ §ÚY¥Lß[ YÚ¥

YQe¡]o. YôrjÕdLß[ ØZe¡]o.

AjU NôRLÚdˇ DߧVôL ÕßQ ¤tˇm "DTœRN

Dk§Vôo’ Fuàm ŁßX @Ú°f øNnRYo ˇÚTW]ô]

TLYôu c (œYeLP) WUQ UL‹µ AYôo.

Similer Documents