Download Vjezbajmo zajedno 1 - prir PDF

TitleVjezbajmo zajedno 1 - prir
File Size4.5 MB
Total Pages95
Document Text Contents
Page 1

Boris Neljak � Mirjana Mili�
Stipe Bo�inovi� Ma�or � Sun�ica Dela� KalinskiVJE�BAJMO ZAJEDNO 1

Page 2

Izdavač
Profil International d.o.o.
Zagreb, Kaptol 25

Predsjednik Izdavačkoga savjeta
Daniel �deri�

Za izdavača
Andrija Pe�ari�

Direktorica izdavašta i razvoja
Ivan�ica Knapi�

Glavna urednica
Petra Stipani�ev

Recenzenti
Ivica Glavan
Sandra �pika

Lektura i korektura
Andrijana Or�uli�

Ilustracije
Sven Nemet

Likovno-grafički urednik
Zvonimir Hrupec
Studio 2M

Prijelom
Borovac i Bence d.o.o.

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu
Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.
ISBN 978-953-12-0893-2

1. izdanje 2008.

Tisak
Profil

© Sva prava pridržana. Ni jedan dio ovoga priručnika ne može biti

objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti Izdavača i vlasnika autorskih prava.

Page 47

47

90
6. Preskakivanje kratke vija�e suno�no u mjestu - PMZ

IGRALI�TE

10. Bacanje lakših lopti o tlo na različite načine i hvatanje

91
4. Slobodno pretrčavanje prepreka do 20 cm visine

8. Bacanje loptice udalj s mjesta lijevom i desnom rukom

92
3. Brzo trčanje do 20 m iz visokoga starta

8. Bacanje loptice udalj s mjesta lijevom i desnom rukom - PMP

93
3. Brzo trčanje do 20 m iz visokoga starta

6. Preskakivanje kratke vijače sunožno u mjestu

94
3. Brzo trčanje do 20 m iz visokoga starta

9. Bacanje lakših lopti uvis na različite načine i hvatanje

95 3. Brzo tr�anje do 20 m iz visokoga starta � PMP

96
6. Preskakivanje kratke vijače sunožno u mjestu

24. Slobodno poigravanje i vođenje lopte (N)

97
5. Sunožni i jednonožni poskoci po označenim prostorima

10. Bacanje lakših lopti o tlo na različite načine i hvatanje

98

2. Ciklična kretanja različitim tempom do 1 minute

9. Bacanje lakših lopti uvis na različite načine i hvatanje

6. Preskakivanje kratke vijače sunožno u mjestu

99
6. Preskakivanje kratke vija�e suno�no u mjestu - PMP

9. Bacanje lakših lopti uvis na različite načine i hvatanje

100
PROVJERAVANJE MORFOLO�KIH KARAKTERISTIKA I
MOTORI�KIH SPOSOBNOSTI

101 PROVJERAVANJE MOTORI�KIH SPOSOBNOSTI

DVORANA
102

PROVJERAVANJE MOTORI�KIH I FUNKCIONALNIH
SPOSOBNOSTI

103
25. Slobodna igra sa smanjenim brojem igrača u označenom

prostoru (3 : 3, 4 : 4) (N)
IGRALI�TE

104
25. Slobodna igra sa smanjenim brojem igrača u označenom

prostoru (3 : 3, 4 : 4) (N)

105 ZAKLJU�IVANJE OCJENA DVORANA

Page 48

48

Pravilnikom o ocjenjivanju propisano je da tijekom obrazovnoga razdoblja, u predmetima
zastupljenim sa 3 ili više sati tjedno, u koje spada i tjelesna i zdravstvena kultura (od 1. do 3.
razreda osnovne škole), učenik mora biti ocijenjen najmanje dva puta.

Jedinu iznimku predstavlja prvo polugodište prvoga razreda osnovne škole. U tom periodu
nema brojčanoga ocjenjivanja, nego učiteljica/učitelj prati učenikova postignuća te ga
odgojnim postupcima i mjerama potiče i priprema na vrjednovanje i ocjenjivanje njegova
uspjeha i postignuća.

U tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, od niza nastavnih tema predviđenih nastavnim planom,
ocjenjivanje stupnja usvojenosti nekih od njih, trebalo bi utvrditi provjeravanjem motoričkih
znanja i postignuća.

Prilikom odabira nastavnih tema, čiji će se stupanj usvojenosti provjeravati i ocjenjivati, treba
u pravilu odabrati one teme koje imaju veću učestalost u programu rada, vodeći pritom obzira
o njihovoj većoj uporabnoj vrijednosti u odnosu na druge nastavne teme.

SAT BR. NASTAVNA TEMA MZ/MP

66 15. Penjanje i silaženje po švedskim ljestvama MZ

69 19. Stoj na lopaticama MZ

79 13. Kolut naprijed niz kosinu MZ

87 8. Bacanje loptice udalj s mjesta lijevom i desnom rukom MZ

90 6. Preskakivanje kratke vijače sunožno u mjestu MZ

92 8. Bacanje loptice udalj s mjesta lijevom i desnom rukom MP

95 3. Brzo trčanje do 20 m iz visokoga starta MP

99 6. Preskakivanje kratke vijače sunožno u mjestu MP

PROVJERAVANJE

Page 94

94

Slobodno poigravanje i vo�enje lopte (N)

Opis: Učenici su podijeljeni u više skupina na nogometnom vježbalištu u postavi
nasuprotnih kolona (4 ili 6 skupina).
Prvi učenici u koloni poigravaju se loptom i slobodno ju vode do prvih učenika u nasupro-
t noj koloni te odlaze na začelje iste.

GLAVNI „B” DIO SATA:

�tafetna igra bez pomagala

Opis: Učenici su podijeljeni u više kolona (ekipa). Ispred svake kolone postavljeni su stalci
na udaljenosti od 20 m. Na dogovoreni znak učenik po učenik iz pojedine kolone trči do
stalka, optrčava ga i vraća se na začelje svoje kolone. Pobjeđuje kolona čiji učenici prvi
izvrše zadatak.

ZAVRŠNI DIO SATA

Vje�be disanja

Učenici su u slobodnoj postavi na vježbalištu. Stopala se nalaze u obliku slova „V” (spetni
stav) s rukama ispred tijela. Izvode podizanje ruku iznad glave i duboki udah, zadržavaju
udah i položaj ruku 2 – 3 sekunde, a potom vraćaju ruke uz tijelo i izvode izdah.

Page 95

95

PLAN VJEŽBALIŠTA:

ZAPAŽANJA:

U�iteljica/u�itelj:

.............................................

Similer Documents