Download Xuat Phat Tu Thuc Te Khach Quan PDF

TitleXuat Phat Tu Thuc Te Khach Quan
File Size152.5 KB
Total Pages15
Document Text Contents
Page 7

Chương II

Vận dụng ''xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật

khách quan'' của Đảng CSVN trong thời kì đổi mới
1. Quan điểm của Đảng ta về thực hiện nguyên tắc ''xuất phát từ thực tế

khách quan, tôn trọng quy luật khách quan''

Đại hội lần thứ VIII của Đảng đã tổng kết 10 năm đổi mới, đề ra những mục tiêu,
phương pháp, nhiệm vụ cho thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước. Trong thời kỳ mới này phải “lấy việc phát huy nguồn lực con
người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững” chúng ta cần tránh
sai lầm chủ quan nóng vội trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời phải
“khơi dậy trong nhân dân lòng yêu nước, ý chí quật cường, phát huy tài trí của
người Việt Nam, quyết tâm đưa nước nhà ra khỏi nghèo nàn và lạc hậu…”.

Ở nước ta , trong thời kỳ trước đổi mới. Đảng ta đã nhận định rằng chúng ta
mắt bệnh chủ quan duy ý chí trong việc xác định mục tiêu và bước đi trong việc
xây dựng vật chất kỹ thuật và cải tạo xã hội chủ nghĩa ; về bố trí cơ cấu kinh tế; về
việc sử dụng các thành phần kinh tế ….Trong cải tạo xã hội chủ nghĩa ,sử dụng
các thành phần kinh tế , đã có hiện tượng nóng vọi muốn xoá bỏ ngay các thành
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa , nhanh chống biến kinh tế tư bản tư nhân thành
quốc doanh trong khi đúng ra là phải duy trì thực hiện phát triển các thành phần
kinh tế theo từng bước đi thích hợp , phù hợp với thời kỳ quá độ trong một thời
gian tương đối dài để phát triển lực lượng sản xuất.

Nguyên nhân của căn bệnh chủ quan duy ý chí trên là do sự lạc hậu, yếu

kém về lý luận, do tâm lý của người sản xuất nhỏ và do chúng ta kéo dài chế độ

quan liêu bao cấp.

Văn kiện Đại Hội toàn quốc lần thứ 6 của Đảng ta đã nêu lên bài học :”Đảng
ta luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo qui luật khách quan".
Chúng ta biết rằng quan điểm khách quan đòi hỏi trong nhận thức và hoạt động
thực tiễn phải xuất phát từ bản thân sự vật hiện tượng, phải thừa nhận và tôn trọng
tính khách quan của vật chất, của các qui luật tự nhiên và xã hội, không được xuất
phát từ ý muốn chủ quan.

Bài học mà Đảng ta đã nêu ra , trước hết đòi hỏi Đảng nhận thức đúng đắn
và hành động phù hợp với hệ thống qui luật khách quan. Tiếp tục đổi mới tư duy lý
luận, nhất là tư duy về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở
nước ta. Đó là xây dựng CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa cho nên phải trải
qua một thời kỳ quá độ lâu dài nhiều chặn đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế
xã hội có tính chất quá độ .

Mổi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước phải xuất phát từ thực tế

khách quan của đất nước và phù hợp qui luật . Chúng ta biết rằng ý thức là sự phản

ánh hiện thực khách quan trong quá trình con người cải tạo thế giới . Do đó càng

Page 8

nắm bắt thông tin về thực tế khách quan chính xác , đầy đủ trung thực và sử lý các
thông tin ấy một cách khoa học thì quá trình cải tạo thế giới càng hiệu quả .Đồng
thời cần thấy rằng sức mạnh của ý thức là ở năng lực nhận thức và vận dụng tri
thức củng như các qui luật của thế giới khách quan .

Xuất phát từ mối quan hệ biên chứng giữa vật chất và ý thức . Đảng ta xác
định "Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng qui
luật khách quan” là xác định vai trò quyết định của vật chất (thế giới khách quan).
Như vậy , từ chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ vật chất và ý thức, củng như từ
những kinh nghiệm thành công và thất bại trong quá trình lãnh đạo cách mạng
nước ta, Đảng ta đả rút ra bài học trên.

Bài học ấy có ý nghĩa thời sự nóng hổi trong quá trình đổi mới đất nước.
Hiện nay, trong tình hình đổi mới của cục diện thế giới và của cách mạng ở nước
ta đòi hỏi Đảng ta không ngừng phát huy sự hiệu quả lảnh đạo của mình thông qua
việc nhận thức đúng, tranh thủ được thời cơ do cách mạng khoa học công nghệ,
do xu thế hội nhập và toàn cầu hoá đem lại, đồng thời xác định rỏ những thách
thức mà cách mạng nước a trãi qua.

2.Vận dung ''xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng quy luật khách quan''

của Đảng ta trong thời kì đổi mới

Để thực hiện sự nghiệp đổi mới, một nguyên tắc hết sức quan trọng - nguyên
tắc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật và rút ra bài học
kinh nghiệm bổ ích "xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật
khách quan".

Trên nguyên tắc đó, Đại hội VI của Đảng đã phân tích, đánh giá những sai lầm,
khuyết điểm nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm trong công cuộc xây dựng CNXH ở
nước ta. Những sai lầm, khuyết điểm ấy bắt nguồn từ những sai lầm trong quan
điểm và lý luận cơ bản về CNXH, về thời kì quá độ của chúng ta. "Khuynh hướng
tư tưởng chủ yếu của những sai lầm ấy, đặc biệt là những sai lầm về chính sách
kinh tế là bệnh chủ quan duy ý chí, lối suy nghĩ và hành động giản đơn, nóng vội
chạy theo nguyện vọng chủ quan".

Tại Đại hội VII và trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên
CNXH", Đảng ta đã chỉ rõ: "Trong cách mạng XHCN, Đảng ta đã có nhiều cố gắng
nghiên cứu, tìm tòi, xây dựng đường lối, xác định đúng mục tiêu và phương hướng
XHCN. Nhưng Đảng đã phạm sai lầm chủ quan duy ý chí, vi phạm quy luật khách
quan: nóng vội trong cải tạo XHCN, xóa bỏ ngay nền kinh tế nhiều thành phần, có
lúc đẩy mạnh quá mức việc xây dựng công nghiệp nặng, duy trì quá lâu cơ chế
quản lý kinh tế tập trung quan liêu, bao cấp …". Nhận định đó cho thấy chủ nghĩa
chủ quan và duy ý chí là một trong những yếu tố chủ yếu dẫn đến những sai lầm,
khuyết điểm trong việc hoạch định đường lối, chính sách, trong hoạt động thực tiễn
của Đảng và Nhà nước ta suốt một thời gian dài.

Similer Documents